• Stan prawny wszystkich terenów Spółdzielni jest w pełni uregulowany.

    Wszystkie tereny (działki gruntowe) zabudowane budynkami mieszkalnymi zostały w miesiącu lipcu 2007r. wykupione na własność od Gminy Miasta Krakowa. Obecnie tereny te są współwłasnością Spółdzielni i właścicieli wydorębnionych lokali w cześciach posiadanych udziałów w nieruchomości współnej.

     

    W stosunku do reszty terenów (działek gruntowych) zabudowanych budynkami niemieszkalnymi Spółdzielnia posiada uregulowany tytuł prawny w postaci użytkowania wieczystego gruntu.

     Rozkład rodzajowy przeznaczenia powierzchni terenów przedstawiono w poniższej tabeli:

    Tereny podzial 2