Zasady rozliczeń kosztów i opłat dostawy wody i odbioru ścieków

Zasady rozliczania różnic w bilansie wody dla budynku

Zasady rozliczeń kosztów i opłat lokalnych z tyt.: podatków od gruntu i nieruchomości

os. Kombatantów 1 

Sprawy Finansowe -   telefon bezpośredni : 12 349-78-01

 Pokój nr 5 (parter budynku), Tel. nr wew.: 7  

  • Sprawy wysokości naliczeń i sald lokali               
  • Sprawy wysokości zadłużeń i windykacja            
  • Sprawy EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI              
  • Sprawy SĄDOWE o ZALEGŁOŚCI                          
  • Wydawanie zaświadczeń w w/w sprawach             
  • Dodatki mieszkaniowe od Gminy Kraków            
  • Sprawy ubezpieczeń indywidualnych lokali         

 Pokój nr 17 (I piętro), Tel. nr wew.: 9 

  • Rozliczenia wody - indywidualne                           

Pokój nr 18 (I piętro), Tel. nr wew.: 8 

  • Wyjaśnienia dot. Telewizji kablowej                       
  • Sprawy Krajowego Rejestru Długów                     

Jeżeli dysponent lokalu wnosi opłaty za lokal przez polecenie przelewu na indywidualny rachunek bankowy dla lokalu może zrezygnować z wydruku książeczki opłat dla lokalu.