Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bieńczyce” powstała w wyniku podzielenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”.

Podział Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” nastąpił na podstawie Uchwały Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” Nr 14/5/XXXII/90 z dnia 30.06.1990r.

W wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” powstały :

  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, 
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice - Północ”, 
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka”
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria”
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bieńczyce”
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”

Powyżej powołana uchwała Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” Nr 14/5/XXXII/90 z dnia 30.06.1990r. została zaskarżona w dniu 7 lipca 1990r. do Sądu przez siedmiu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”. Sprawa sądowa ( pomimo Sądowej rejestracji wszystkich wydzielonych Spółdzielni) trwała do dnia 10 lipca 2003r., kiedy to została ostatecznie przez Sąd umorzona.

W wyniku tego podziału Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bieńczyce” jako jedyna nie miała swojej siedziby oraz miała najbardziej niekorzystny wskaźnik wielkości dochodowych powierzchni lokali użytkowych w stosunku do powierzchni lokali mieszkalnych. Wobec powyższego źródła dochodów z przeznaczeniem na częciowe pokrycie kosztów eksploatacji zasobów były niewielkie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bieńczyce” posiada osobowość prawną , została wpisana w dniu 7 lutego 1991r. do Rejestru Spółdzielni pod Nr Rej.S-591/A prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział VI Gospodarczy – Rejestrowy.

Następnie w dniu 25.01.2002r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bieńczyce” została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - Numer KRS 0000084584

Poniżej wykres obrazujący wskaźnik wielkości dochodowych powierzchni lokali użytkowych w stosunku do powierzchni lokali mieszkalnych w poszczególnych Spółdzielniach wyłonionych w wyniku podziału SM Hutnik.


alt