Jeżeli przychodząca do Spółdzielni Poczta elektroniczna jest przysłana z zidentyfikowanego adresu e-mail danego użytkownika lokalu lub kontrahenta Spółdzielni, to ta poczta jest załatwiana zgodnie z zasadami Regulaminu określającego zasady korespondencji ze Spółdzielnią.

Przed uzyskaniem statusu zidentyfikowanego adresu e-mail danego użytkownika lokalu lub kontrahenta należy złożyć odpowiedni wniosek na formularzu (Wniosku) ustalonym przez Spółdzielnię. Pobierz Wniosek

Formularz Wniosku jest również udostępnony do pobrania jako załącznik do tej informacji.

Wypełniając ten wniosek i podpisując oświadczenie można uzyskać:

  • dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-Bok na stronie internetowej www.bienczyce.pl, gdzie będzie dostęp do różych danych indywidualnych,  w tym rozliczeń, naliczeń opłat, stanów liczników, itp.
  • dostęp do prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną na zidentyfikowany adres poczty elektronicznej, w tym otrzymywania powiadomień ze Spółdzielni

Wypełniając ten wniosek i podpisując oświadczenie oszczędzacie Państwo swój czas na kontakty ze Spółdzielnia i możecie śledzić na bieżąco swoje sprawy związane z lokalem. 

Jeżeli przychodząca do Spółdzielni Poczta elektroniczna

  • nie jest przysłana z zidentyfikowanego adresu e-mail
  • nie jest opatrzona podpisem elektronicznym, o którym  mowa w  Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.  Nr 130, poz. 1450 z późniejszymi zmianami), to:

Poczta elektroniczna nie może służyć jako sposób załatwiania spraw formalnych i prawnych, które wymagają oficjalnej formy korespondencyjnej identyfikującej osoby prowadzące korespondencję ze Spółdzielnią.

Poczta elektroniczna może służyć wyłącznie jako system informacyjny nie wywołujący skutków prawnych.

Prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną nie może być uważane za prawidłowo udokumentowane i jest tylko formą grzecznościową.

Odbieranie poczty elektronicznej następuje codziennie (w dni robocze) i wyłącznie z adresu:
bienczyce znak pocztybienczyce.pl

W celu uzyskania odpowiedzi przysłanej z adresów niezidentyfikowanych wymagane jest podpisywanie korespondencji elektronicznej Imieniem i nazwiskiem, z podaniem numeru telefonu – w celu ewentualnego sprawdzenia i identyfikacji osoby prowadzącej korespondencję, dla eliminacji podszywania się pod inne osoby.

Jeżeli korespondencja przysłana z adresów niezidentyfikowanych nie będzie spełniała powyższych wymogów lub będzie anonimowa to Spółdzielnia nie udziela odpowiedzi.

Udzielanie odpowiedzi z adresów niezidentyfikowanych następować będzie bez zbędnej zwłoki i zależy od stopnia ważności i obszerności zgłaszanej sprawy.

Odpowiedzi na pocztę elektroniczną nie udzielamy dla osób zalegających z opłatami (oprócz informacji o stanie salda).

Dla osób niezidentyfikowanych prawidłową formą prawną prowadzenia korespondencji jest forma pisemna przyjęta w Polsce  jako forma urzędowa.

Tak prowadzona korespondencja z tymi osobami będzie w sposób prawidłowy dokumentować kontakty ze Spółdzielnią.