Uchwała Nr 233/44/2009

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce"

w Krakowie os. Kombatantów 10 z dnia 12 listopada 2009r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce" działając na podstawie:

1. art. 81 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych – (tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 1116 – z późniejszymi zmianami,

2. art. 18 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze – (tekst jednolity z dnia 23 października 2003 r. (Dz.U. Nr 188, poz. 1848– z późniejszymi zmianami, )

UCHWALA

Następujące zasady i tryb:

1. wydawania członkom Spółdzielni odpisów statutu i regulaminów Spółdzielni,

2. wydawania członkom Spółdzielni kopii uchwał organów Spółdzielni oraz protokołów

z obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych Spółdzielni,

3. wydawania członkom Spółdzielni kopii faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię

z osobami trzecimi,

4. udostępniania członkom Spółdzielni do zaznajomienia uchwał organów Spółdzielni oraz protokołów z obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych Spółdzielni, faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.

§ 1

1. Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce" ma prawo otrzymania odpisu statutu

i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

2. Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce" ma prawo do zaznajomienia się w siedzibie Spółdzielni z uchwałami organów Spółdzielni, protokołami z obrad organów Spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi Spółdzielni, fakturami i umowami zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.

§ 2

1. W celu otrzymania dokumentów określonych w § 1 ust 1 członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce" składa odpowiedni wniosek według wzoru ustalonego niniejszą uchwałą drogą pocztową lub w sekretariacie Spółdzielni os. Kombatantów 10 I klatka parter.

2. Druki wniosków, o których mowa w ust. 1 dostępne są nieodpłatnie w sekretariacie Spółdzielni i podzielone są merytorycznie na cztery następujące rodzaje wniosków:

A. Wniosek A – o wydanie odpisu statutu lub regulaminów Spółdzielni, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

B. Wniosek B – o wydanie kopii uchwał organów Spółdzielni, protokołów organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

C. Wniosek C – o wydanie kopii umowy zawartej przez Spółdzielnię z osobą trzecią, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

D. Wniosek D – o wydanie kopii faktur do umowy zawartej przez Spółdzielnię z osobą trzecią, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wnioski nienależycie wypełnione lub złożone z pominięciem wzorów określonych w ust 2 będą zwracane do formalnego uzupełnienia.

4. W celu realizacji złożonych wniosków, o których mowa w ust 2 Zarząd Spółdzielni rozpatruje je pod względem formalnym i merytorycznym, określając zakres merytoryczny dokumentów i czas wykonania ich kopii oraz wyznacza odpowiednich pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie kopii dokumentów.

5. Zarząd Spółdzielni może odmówić członkowi wydania kopii lub udostępnienia wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie.

6. Członek, któremu odmówiono wydania kopii lub udostępnienia wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

7. Zarząd Spółdzielni może odmówić członkowi wydania kopii dokumentów, o których mowa w § 1 ust 1 w przypadku nie uiszczenia w kasie Spółdzielni opłaty ustalonej na podstawie kalkulacji, o której mowa w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały.

§ 3

1. O terminie i miejscu odbioru kopii dokumentów, o których mowa w § 1 ust 1 oraz

o wysokości ewentualnych kosztów sporządzania kopii wnioskowanych dokumentów, Spółdzielnia zawiadamia członka w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w sposób wskazany przez członka we wniosku.

2. Wnioskodawca odbierający wnioskowane kopie dokumentów Spółdzielni potwierdza ich kompletność i odbiór własnoręcznym podpisem na dole wniosku.

§ 4

Kopie dokumentów, o których mowa w § 1 ust 1 niniejszej uchwały oparzone będą pieczęcią Spółdzielni o treści:

„Dokument SM „BIEŃCZYCE", wydany na wniosek członka

Zakaz powielania i rozpowszechniania."

§ 5

1. Koszty sporządzania odpisów i kopii dokumentów, o których mowa w § 1 ust 1,

z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.

2. Wysokość kosztów sporządzenia odpisów i kopii dokumentów ustala Zarząd Spółdzielni na podstawie kalkulacji tych kosztów.

3. Kalkulacja kosztów sporządzenia odpisów i kopii dokumentów stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały Zarządu.

4. W przypadku gdy sporządzanie przez pracowników Spółdzielni odpisów i kopii dokumentów, o których mowa w § 1 ust 1 nie wymaga odszukiwania dokumentów archiwalnych lub wykonywania innych czasochłonnych prac oraz jeżeli sumaryczna liczba wnioskowanych dokumentów nie będzie większa niż 10 kartek, to w kalkulacji,

o której mowa w ust. 3 nie uwzględnia się kosztów czasu pracy pracowników na przygotowanie dokumentów.

§ 6

1. W celu zaznajomienia się z dokumentami określonymi w § 1 ust 2 członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce" składa Wniosek U według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej uchwały drogą pocztową lub w sekretariacie Spółdzielni os. Kombatantów 10 I klatka parter.

2. O terminie i miejscu udostępnienia dokumentów, o których mowa w § 1 ust 2, Spółdzielnia zawiadamia członka w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w sposób wskazany przez członka we wniosku.

3. Udostępnienie członkowi Spółdzielni dokumentów do zaznajomienia się odbywa się w siedzibie Spółdzielni w obecności wyznaczonego pracownika Spółdzielni.

§ 7

1. Spółdzielnia prowadzi jeden chronologiczny rejestr wniosków, o których mowa w § 2 i § 6, który zawiera:

1) Liczbę porządkową kolejnego wniosku,

2) Liczbę rejestracyjną dziennika podawczego Spółdzielni składanego wniosku,

3) Nazwisko i Imię członka Spółdzielni składającego wniosek,

4) Adres członka Spółdzielni składającego wniosek,

5) Dane kontaktowe: telefon, email, itp.,

6) Datę złożenia wniosku

7) Oznaczenie rodzaju wniosku,

8) Krótki opis zakresu merytorycznego wnioskowanych dokumentów,

9) Ustaloną przez Zarząd datę odbioru kopii dokumentów lub datę do zapoznania się z dokumentami,

10) Wysokość ustalonej opłaty na pokrycie kosztów sporządzania odpisów i kopii dokumentów,

11) Data odbioru dokumentów,

12) Uwagi.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 jest kontynuacją rejestru prowadzonego w Spółdzielni prowadzonego od pozycji nr 1 z dnia 16 kwietnia 2006r. do pozycji nr 24 z dnia 26 października 2009r.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Z dniem podjęcia niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Zarządu Spółdzielni

Nr 250/34/2007 z dnia 5 września 2007r.

 

Uchwała Nr 233/44/2009

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce”

w Krakowie os. Kombatantów 10

z dnia 12 listopada 2009r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce” działając na podstawie:

1.      art. 81 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych – (tekst jednolity
z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 1116 – z późniejszymi zmianami,

2.      art. 18 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze – (tekst jednolity
z dnia 23 października 2003 r. (Dz.U. Nr 188, poz. 1848– z późniejszymi zmianami, )

UCHWALA  

Następujące zasady i tryb:

1.      wydawania członkom Spółdzielni odpisów statutu i regulaminów Spółdzielni,

2.      wydawania członkom Spółdzielni kopii uchwał organów Spółdzielni oraz protokołów
z obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych Spółdzielni,

3.      wydawania członkom Spółdzielni kopii faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię
z osobami trzecimi,

4.      udostępniania członkom Spółdzielni do zaznajomienia uchwał organów Spółdzielni oraz protokołów z obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych Spółdzielni, faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.

§ 1

1.      Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce” ma prawo otrzymania odpisu statutu
i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

2.      Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce” ma prawo do zaznajomienia się w siedzibie Spółdzielni z uchwałami organów Spółdzielni, protokołami z obrad organów Spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi Spółdzielni, fakturami i umowami zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.

§ 2

1.       W celu otrzymania dokumentów określonych w § 1 ust 1 członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce” składa odpowiedni wniosek według wzoru ustalonego niniejszą uchwałą drogą pocztową lub w sekretariacie Spółdzielni os. Kombatantów 10 I klatka parter.

2.       Druki wniosków, o których mowa w ust. 1 dostępne są nieodpłatnie w sekretariacie Spółdzielni i podzielone są merytorycznie na cztery następujące rodzaje wniosków:

A.      Wniosek A – o wydanie odpisu statutu lub regulaminów Spółdzielni, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

B.      Wniosek B – o wydanie kopii uchwał organów Spółdzielni, protokołów organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

C.      Wniosek C – o wydanie kopii umowy zawartej przez Spółdzielnię z osobą trzecią, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

D.      Wniosek D – o wydanie kopii faktur do umowy zawartej przez Spółdzielnię z osobą trzecią, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3.       Wnioski nienależycie wypełnione lub złożone z pominięciem wzorów określonych
w ust 2 będą zwracane do formalnego uzupełnienia.

4.       W celu realizacji złożonych wniosków, o których mowa w ust 2 Zarząd Spółdzielni rozpatruje je pod względem formalnym i merytorycznym, określając zakres merytoryczny dokumentów i czas wykonania ich kopii oraz wyznacza odpowiednich pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie kopii dokumentów.

5.       Zarząd Spółdzielni może odmówić członkowi wydania kopii lub udostępnienia wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie.

6.       Członek, któremu odmówiono wydania kopii lub udostępnienia wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

7.       Zarząd Spółdzielni może odmówić członkowi wydania kopii dokumentów, o których mowa w § 1 ust 1 w przypadku nie uiszczenia w kasie Spółdzielni opłaty ustalonej na podstawie kalkulacji, o której mowa w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały.

§ 3

1.       O terminie i miejscu odbioru kopii dokumentów, o których mowa w  § 1 ust 1 oraz
o wysokości ewentualnych kosztów sporządzania kopii wnioskowanych dokumentów, Spółdzielnia zawiadamia członka w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w sposób wskazany przez członka we wniosku.

2.       Wnioskodawca odbierający wnioskowane kopie dokumentów Spółdzielni potwierdza ich kompletność i odbiór własnoręcznym podpisem na dole wniosku.

§ 4

Kopie dokumentów, o których mowa w § 1 ust 1 niniejszej uchwały oparzone będą pieczęcią Spółdzielni o treści:
„Dokument SM „BIEŃCZYCE”, wydany na wniosek członka ____________________.
Zakaz powielania i rozpowszechniania.”

§ 5

1.       Koszty sporządzania odpisów i kopii dokumentów, o których mowa w § 1 ust 1,
z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.

2.       Wysokość kosztów sporządzenia odpisów i kopii dokumentów ustala Zarząd Spółdzielni na podstawie kalkulacji tych kosztów.

3.       Kalkulacja kosztów sporządzenia odpisów i kopii dokumentów stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały Zarządu.

4.       W przypadku gdy sporządzanie przez pracowników Spółdzielni odpisów i kopii dokumentów, o których mowa w § 1 ust 1 nie wymaga odszukiwania dokumentów archiwalnych lub wykonywania innych czasochłonnych prac oraz jeżeli sumaryczna liczba wnioskowanych dokumentów nie będzie większa niż 10 kartek, to w kalkulacji,
o której mowa w ust. 3 nie uwzględnia się kosztów czasu pracy pracowników na przygotowanie dokumentów.

§ 6

1.       W celu zaznajomienia się z dokumentami określonymi w § 1 ust 2 członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce” składa Wniosek U według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej uchwały drogą pocztową lub w sekretariacie Spółdzielni os. Kombatantów 10 I klatka parter.

2.       O terminie i miejscu udostępnienia dokumentów, o których mowa w  § 1 ust 2, Spółdzielnia zawiadamia członka w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w sposób wskazany przez członka we wniosku.

3.       Udostępnienie członkowi Spółdzielni dokumentów do zaznajomienia się odbywa się w siedzibie Spółdzielni w obecności wyznaczonego pracownika Spółdzielni.

§ 7

1.      Spółdzielnia prowadzi jeden chronologiczny rejestr wniosków, o których mowa w § 2 i § 6, który zawiera:

1)      Liczbę porządkową kolejnego wniosku,

2)      Liczbę rejestracyjną dziennika podawczego Spółdzielni składanego wniosku,

3)      Nazwisko i Imię członka Spółdzielni składającego wniosek,

4)      Adres członka Spółdzielni składającego wniosek,

5)      Dane kontaktowe: telefon, email, itp.,

6)      Datę złożenia wniosku

7)      Oznaczenie rodzaju wniosku,

8)      Krótki opis zakresu merytorycznego wnioskowanych dokumentów,

9)      Ustaloną przez Zarząd datę odbioru kopii dokumentów lub datę do zapoznania się z dokumentami,

10)  Wysokość ustalonej opłaty na pokrycie kosztów sporządzania odpisów i kopii dokumentów,

11)  Data odbioru dokumentów,

12)  Uwagi.

2.      Rejestr, o którym mowa w ust. 1 jest kontynuacją rejestru prowadzonego w Spółdzielni prowadzonego od pozycji nr 1 z dnia 16 kwietnia 2006r. do pozycji nr 24 z dnia 26 października 2009r.

§ 8

1.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.       Z dniem podjęcia niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Zarządu Spółdzielni
Nr 250/34/2007 z dnia 5 września 2007r.

Uchwała Nr 233/44/2009

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce"

w Krakowie os. Kombatantów 10

z dnia 12 listopada 2009r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce" działając na podstawie:

1. art. 81 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych – (tekst jednolity

z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 1116 – z późniejszymi zmianami,

2. art. 18 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze – (tekst jednolity

z dnia 23 października 2003 r. (Dz.U. Nr 188, poz. 1848– z późniejszymi zmianami, )

UCHWALA

Następujące zasady i tryb:

1. wydawania członkom Spółdzielni odpisów statutu i regulaminów Spółdzielni,

2. wydawania członkom Spółdzielni kopii uchwał organów Spółdzielni oraz protokołów

z obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych Spółdzielni,

3. wydawania członkom Spółdzielni kopii faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię

z osobami trzecimi,

4. udostępniania członkom Spółdzielni do zaznajomienia uchwał organów Spółdzielni oraz protokołów z obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych Spółdzielni, faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.

§ 1

1. Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce" ma prawo otrzymania odpisu statutu

i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

2. Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce" ma prawo do zaznajomienia się w siedzibie Spółdzielni z uchwałami organów Spółdzielni, protokołami z obrad organów Spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi Spółdzielni, fakturami i umowami zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.

§ 2

1. W celu otrzymania dokumentów określonych w § 1 ust 1 członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce" składa odpowiedni wniosek według wzoru ustalonego niniejszą uchwałą drogą pocztową lub w sekretariacie Spółdzielni os. Kombatantów 10 I klatka parter.

2. Druki wniosków, o których mowa w ust. 1 dostępne są nieodpłatnie w sekretariacie Spółdzielni i podzielone są merytorycznie na cztery następujące rodzaje wniosków:

A. Wniosek A – o wydanie odpisu statutu lub regulaminów Spółdzielni, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

B. Wniosek B – o wydanie kopii uchwał organów Spółdzielni, protokołów organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

C. Wniosek C – o wydanie kopii umowy zawartej przez Spółdzielnię z osobą trzecią, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

D. Wniosek D – o wydanie kopii faktur do umowy zawartej przez Spółdzielnię z osobą trzecią, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wnioski nienależycie wypełnione lub złożone z pominięciem wzorów określonych

w ust 2 będą zwracane do formalnego uzupełnienia.

4. W celu realizacji złożonych wniosków, o których mowa w ust 2 Zarząd Spółdzielni rozpatruje je pod względem formalnym i merytorycznym, określając zakres merytoryczny dokumentów i czas wykonania ich kopii oraz wyznacza odpowiednich pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie kopii dokumentów.

5. Zarząd Spółdzielni może odmówić członkowi wydania kopii lub udostępnienia wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie.

6. Członek, któremu odmówiono wydania kopii lub udostępnienia wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

7. Zarząd Spółdzielni może odmówić członkowi wydania kopii dokumentów, o których mowa w § 1 ust 1 w przypadku nie uiszczenia w kasie Spółdzielni opłaty ustalonej na podstawie kalkulacji, o której mowa w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały.

§ 3

1. O terminie i miejscu odbioru kopii dokumentów, o których mowa w § 1 ust 1 oraz

o wysokości ewentualnych kosztów sporządzania kopii wnioskowanych dokumentów, Spółdzielnia zawiadamia członka w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w sposób wskazany przez członka we wniosku.

2. Wnioskodawca odbierający wnioskowane kopie dokumentów Spółdzielni potwierdza ich kompletność i odbiór własnoręcznym podpisem na dole wniosku.

§ 4

Kopie dokumentów, o których mowa w § 1 ust 1 niniejszej uchwały oparzone będą pieczęcią Spółdzielni o treści:

„Dokument SM „BIEŃCZYCE", wydany na wniosek członka ____________________.

Zakaz powielania i rozpowszechniania."

§ 5

1. Koszty sporządzania odpisów i kopii dokumentów, o których mowa w § 1 ust 1,

z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.

2. Wysokość kosztów sporządzenia odpisów i kopii dokumentów ustala Zarząd Spółdzielni na podstawie kalkulacji tych kosztów.

3. Kalkulacja kosztów sporządzenia odpisów i kopii dokumentów stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały Zarządu.

4. W przypadku gdy sporządzanie przez pracowników Spółdzielni odpisów i kopii dokumentów, o których mowa w § 1 ust 1 nie wymaga odszukiwania dokumentów archiwalnych lub wykonywania innych czasochłonnych prac oraz jeżeli sumaryczna liczba wnioskowanych dokumentów nie będzie większa niż 10 kartek, to w kalkulacji,

o której mowa w ust. 3 nie uwzględnia się kosztów czasu pracy pracowników na przygotowanie dokumentów.

§ 6

1. W celu zaznajomienia się z dokumentami określonymi w § 1 ust 2 członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce" składa Wniosek U według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej uchwały drogą pocztową lub w sekretariacie Spółdzielni os. Kombatantów 10 I klatka parter.

2. O terminie i miejscu udostępnienia dokumentów, o których mowa w § 1 ust 2, Spółdzielnia zawiadamia członka w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w sposób wskazany przez członka we wniosku.

3. Udostępnienie członkowi Spółdzielni dokumentów do zaznajomienia się odbywa się w siedzibie Spółdzielni w obecności wyznaczonego pracownika Spółdzielni.

§ 7

1. Spółdzielnia prowadzi jeden chronologiczny rejestr wniosków, o których mowa w § 2 i § 6, który zawiera:

1) Liczbę porządkową kolejnego wniosku,

2) Liczbę rejestracyjną dziennika podawczego Spółdzielni składanego wniosku,

3) Nazwisko i Imię członka Spółdzielni składającego wniosek,

4) Adres członka Spółdzielni składającego wniosek,

5) Dane kontaktowe: telefon, email, itp.,

6) Datę złożenia wniosku

7) Oznaczenie rodzaju wniosku,

8) Krótki opis zakresu merytorycznego wnioskowanych dokumentów,

9) Ustaloną przez Zarząd datę odbioru kopii dokumentów lub datę do zapoznania się z dokumentami,

10) Wysokość ustalonej opłaty na pokrycie kosztów sporządzania odpisów i kopii dokumentów,

11) Data odbioru dokumentów,

12) Uwagi.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 jest kontynuacją rejestru prowadzonego w Spółdzielni prowadzonego od pozycji nr 1 z dnia 16 kwietnia 2006r. do pozycji nr 24 z dnia 26 października 2009r.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Z dniem podjęcia niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Zarządu Spółdzielni

Nr 250/34/2007 z dnia 5 września 2007r.

Uchwała Nr 233/44/2009

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce"

w Krakowie os. Kombatantów 10

z dnia 12 listopada 2009r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce" działając na podstawie:

1. art. 81 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych – (tekst jednolity

z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 1116 – z późniejszymi zmianami,

2. art. 18 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze – (tekst jednolity

z dnia 23 października 2003 r. (Dz.U. Nr 188, poz. 1848– z późniejszymi zmianami, )

UCHWALA

Następujące zasady i tryb:

1. wydawania członkom Spółdzielni odpisów statutu i regulaminów Spółdzielni,

2. wydawania członkom Spółdzielni kopii uchwał organów Spółdzielni oraz protokołów

z obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych Spółdzielni,

3. wydawania członkom Spółdzielni kopii faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię

z osobami trzecimi,

4. udostępniania członkom Spółdzielni do zaznajomienia uchwał organów Spółdzielni oraz protokołów z obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych Spółdzielni, faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.

§ 1

1. Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce" ma prawo otrzymania odpisu statutu

i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

2. Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce" ma prawo do zaznajomienia się w siedzibie Spółdzielni z uchwałami organów Spółdzielni, protokołami z obrad organów Spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi Spółdzielni, fakturami i umowami zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.

§ 2

1. W celu otrzymania dokumentów określonych w § 1 ust 1 członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce" składa odpowiedni wniosek według wzoru ustalonego niniejszą uchwałą drogą pocztową lub w sekretariacie Spółdzielni os. Kombatantów 10 I klatka parter.

2. Druki wniosków, o których mowa w ust. 1 dostępne są nieodpłatnie w sekretariacie Spółdzielni i podzielone są merytorycznie na cztery następujące rodzaje wniosków:

A. Wniosek A – o wydanie odpisu statutu lub regulaminów Spółdzielni, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

B. Wniosek B – o wydanie kopii uchwał organów Spółdzielni, protokołów organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

C. Wniosek C – o wydanie kopii umowy zawartej przez Spółdzielnię z osobą trzecią, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

D. Wniosek D – o wydanie kopii faktur do umowy zawartej przez Spółdzielnię z osobą trzecią, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wnioski nienależycie wypełnione lub złożone z pominięciem wzorów określonych

w ust 2 będą zwracane do formalnego uzupełnienia.

4. W celu realizacji złożonych wniosków, o których mowa w ust 2 Zarząd Spółdzielni rozpatruje je pod względem formalnym i merytorycznym, określając zakres merytoryczny dokumentów i czas wykonania ich kopii oraz wyznacza odpowiednich pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie kopii dokumentów.

5. Zarząd Spółdzielni może odmówić członkowi wydania kopii lub udostępnienia wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie.

6. Członek, któremu odmówiono wydania kopii lub udostępnienia wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

7. Zarząd Spółdzielni może odmówić członkowi wydania kopii dokumentów, o których mowa w § 1 ust 1 w przypadku nie uiszczenia w kasie Spółdzielni opłaty ustalonej na podstawie kalkulacji, o której mowa w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały.

§ 3

1. O terminie i miejscu odbioru kopii dokumentów, o których mowa w § 1 ust 1 oraz

o wysokości ewentualnych kosztów sporządzania kopii wnioskowanych dokumentów, Spółdzielnia zawiadamia członka w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w sposób wskazany przez członka we wniosku.

2. Wnioskodawca odbierający wnioskowane kopie dokumentów Spółdzielni potwierdza ich kompletność i odbiór własnoręcznym podpisem na dole wniosku.

§ 4

Kopie dokumentów, o których mowa w § 1 ust 1 niniejszej uchwały oparzone będą pieczęcią Spółdzielni o treści:

„Dokument SM „BIEŃCZYCE", wydany na wniosek członka ____________________.

Zakaz powielania i rozpowszechniania."

§ 5

1. Koszty sporządzania odpisów i kopii dokumentów, o których mowa w § 1 ust 1,

z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.

2. Wysokość kosztów sporządzenia odpisów i kopii dokumentów ustala Zarząd Spółdzielni na podstawie kalkulacji tych kosztów.

3. Kalkulacja kosztów sporządzenia odpisów i kopii dokumentów stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały Zarządu.

4. W przypadku gdy sporządzanie przez pracowników Spółdzielni odpisów i kopii dokumentów, o których mowa w § 1 ust 1 nie wymaga odszukiwania dokumentów archiwalnych lub wykonywania innych czasochłonnych prac oraz jeżeli sumaryczna liczba wnioskowanych dokumentów nie będzie większa niż 10 kartek, to w kalkulacji,

o której mowa w ust. 3 nie uwzględnia się kosztów czasu pracy pracowników na przygotowanie dokumentów.

§ 6

1. W celu zaznajomienia się z dokumentami określonymi w § 1 ust 2 członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce" składa Wniosek U według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej uchwały drogą pocztową lub w sekretariacie Spółdzielni os. Kombatantów 10 I klatka parter.

2. O terminie i miejscu udostępnienia dokumentów, o których mowa w § 1 ust 2, Spółdzielnia zawiadamia członka w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w sposób wskazany przez członka we wniosku.

3. Udostępnienie członkowi Spółdzielni dokumentów do zaznajomienia się odbywa się w siedzibie Spółdzielni w obecności wyznaczonego pracownika Spółdzielni.

§ 7

1. Spółdzielnia prowadzi jeden chronologiczny rejestr wniosków, o których mowa w § 2 i § 6, który zawiera:

1) Liczbę porządkową kolejnego wniosku,

2) Liczbę rejestracyjną dziennika podawczego Spółdzielni składanego wniosku,

3) Nazwisko i Imię członka Spółdzielni składającego wniosek,

4) Adres członka Spółdzielni składającego wniosek,

5) Dane kontaktowe: telefon, email, itp.,

6) Datę złożenia wniosku

7) Oznaczenie rodzaju wniosku,

8) Krótki opis zakresu merytorycznego wnioskowanych dokumentów,

9) Ustaloną przez Zarząd datę odbioru kopii dokumentów lub datę do zapoznania się z dokumentami,

10) Wysokość ustalonej opłaty na pokrycie kosztów sporządzania odpisów i kopii dokumentów,

11) Data odbioru dokumentów,

12) Uwagi.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 jest kontynuacją rejestru prowadzonego w Spółdzielni prowadzonego od pozycji nr 1 z dnia 16 kwietnia 2006r. do pozycji nr 24 z dnia 26 października 2009r.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Z dniem podjęcia niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Zarządu Spółdzielni

Nr 250/34/2007 z dnia 5 września 2007r.