UWAGA!!!

Rregulamin do pobrania poniżej

Regulamin

Zarządu Spółdzielni
 


Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce" działając na podstawie:

Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późniejszymi zmianami),


Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późniejszymi zmianami),

Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce" ustala następującą teść Regulaminu Zarządu:


 

§ 1

1. Zarząd Spółdzielni kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.


2. Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982r Prawo Spółdzielcze z późniejszymi zmianami, statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w Ustawie Prawo Spółdzielcze lub statucie innym organom należy do Zarządu Spółdzielni, a w szczególności:
1) decyzje w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni oraz zawierania umów dotyczących tytułów prawnych do lokali,
2) decyzje w sprawach prowadzenia gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni w ramach zatwierdzonych planów przez Radę Nadzorczą oraz kierunków działalności zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie,
3) decyzje w sprawach zwoływania zebrań Walnego Zgromadzenia,
4) decyzje w sprawach zaciągania kredytów bankowych i innych zobowiązań, w granicach wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia,
5) decyzje w sprawach udzielania pełnomocnictwa,
6) decyzje w sprawach dotyczących Spółdzielni wobec władz państwowych, samorządowych oraz osób prawnych i fizycznych nie będących członkami Spółdzielni,
7) decyzje w sprawach rozpatrywania wniosków i skarg członków Spółdzielni,
8) decyzje w sprawach kierowania wniosków do Rady Nadzorczej o wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków.

2. Do podstawowych obowiązków Zarządu Spółdzielni należy prowadzenie prawidłowej gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni w ramach zatwierdzonych planów przez Radę Nadzorczą oraz kierunków działalności zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie, a w szczególności:
1) sporządzanie projektów planów gospodarczych i planów działalności społecznej i kulturalnej,
2) sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
3) sporządzanie kwartalnych analiz finansowo - rzeczowych gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej z odpowiednimi wnioskami,
4) uczestniczenie na zaproszenie Rady Nadzorczej w posiedzeniach Rady Nadzorczej, udzielanie potrzebnych wyjaśnień, przedstawianie żądanych materiałów oraz informowanie Rady Nadzorczej o ważnych sprawach zaistniałych w działalności Spółdzielni,
5) odpowiednie zabezpieczenie majątku spółdzielni oraz dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców,
6) przestrzeganie obowiązującego prawa oraz jego zmian,

§ 3

1. Zarząd składa się z trzech osób, w tym prezesa i jego zastępcy.

2. Kandydat na członka Zarządu nie musi być członkiem Spółdzielni, powinien natomiast spełniać następujące wymagania:
1) posiadać odpowiednie wykształcenie i uprawnienia, w szczególności licencję zarządcy nieruchomości,
2) odznaczać się dużą wiedzą z zakresu problematyki społecznej, gospodarczej i marketingu,
3) posiadać dużą wiedzę praktyczną w zakresie problematyki spółdzielczości mieszkaniowej,
4) posiadać umiejętności kierownicze i organizatorskie,
5) powinien posiadać bardzo dobry stan zdrowia.

3. Członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcę wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Ponadto Walne Zgromadzenie może odwołać większością głosów w głosowaniu tajnym tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.

4. Z nowo powołanymi członkami Zarządu, Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.

5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

6. Odwołanie członka Zarządu lub zawieszenie go w czynnościach nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.

7. W razie odwołania członka Zarządu zatrudnionego w Spółdzielni na podstawie umowy o pracę, prawo rozwiązania tej umowy przysługuje Zarządowi Spółdzielni.

§ 4

1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik w zakresie swojego pełnomocnictwa.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust.1, składają w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

3. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków Zarządu, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

4. W sprawach dotyczących dyspozycji środkami pieniężnymi lub środkami trwałymi oświadczenie woli za Spółdzielnię składa również Główny Księgowy.

§ 5

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

2. Funkcję Prezesa Zarządu w czasie jego nieobecności pełni jego zastępca, a w razie jego nieobecności wyznaczony imiennie przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.

3. Do zakresu działania Prezesa Zarządu w szczególności należy:
1) koordynowanie pracy Zarządu Spółdzielni oraz przewodniczenie w posiedzeniach Zarządu Spółdzielni,
2) reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz oraz upoważnienie członków Zarządu lub innych pracowników Spółdzielni do jej reprezentowania,
3) bieżące informowanie członków Zarządu o ważniejszych zagadnieniach dotyczących Spółdzielni,
4) przyjmowanie skarg i wniosków członków Spółdzielni.

§ 6

1. Posiedzenia Zarządu Spółdzielni odbywają się w każdą środę danego tygodnia, a rozpoczynają się o godzinie 9.00.

2. Posiedzenie Zarządu może być zwołane przez Prezesa Zarządu lub jego Zastępcę także w innym czasie, w razie potrzeby.

3. Z przyczyn obiektywnych Prezes Zarządu może przesunąć termin posiedzenia Zarządu, o którym mowa w ust.1.

4. Ustala się następujący porządek obrad Zarządu, który wynika z bieżącej działalności Spółdzielni:
1) sprawy członkowsko - mieszkaniowe,
2) sprawy techniczno - eksploatacyjne,
3) sprawy administracyjno - organizacyjne,
4) sprawy finansowo - księgowe,
5) inne sprawy wniesione na posiedzenie Zarządu.

5. Każdy z członków Zarządu przed rozpoczęciem posiedzenia Zarządu może wnieść do porządku obrad sprawę, która wymaga kolegialnego rozstrzygnięcia.

6. Za prawidłowe przygotowanie materiałów, które mają być przedmiotem obrad odpowiadają odpowiednio do ust.4:
1) komórka członkowsko - mieszkaniowa,
2) Zastępca Prezesa ds. Technicznych,
3) Zastępca Prezesa ds. Administracyjnych,
4) Główny Księgowy,
5) osoba wnosząca sprawę na posiedzenie Zarządu.

6. W przypadku nienależytego przygotowania materiałów, które mają być przedmiotem obrad zebrania Zarządu, rozpatrzenie danej sprawy może być przesunięte na inne posiedzenie Zarządu po prawidłowym przygotowaniu materiałów.

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. Do ważności uchwał konieczna jest obecność na posiedzeniu zwykłej większości składu członków Zarządu, w tym Prezesa lub jego Zastępcy.

8. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

9. W sprawach pilnych, o ile natychmiastowe zwołanie posiedzenia Zarządu nie jest możliwe, podjęcie decyzji może nastąpić obiegiem, tj. w drodze podpisania projektu decyzji kolejno przez poszczególnych członków Zarządu.
W takim przypadku decyzja może być podjęta jedynie większością głosów członków Zarządu.

10. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym:
1) Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2) członek Rady Nadzorczej upoważniony przez plenum Rady Nadzorczej,
3) inne osoby zaproszone.

§ 7

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

2. Protokoły z posiedzenia Zarządu powinny zawierać:
1) datę i kolejny numer,
2) nazwiska obecnych na posiedzeniu lub dołączoną do protokołu podpisaną listę obecności,
3) porządek obrad,
4) treść podjętych decyzji i uchwał oraz ewentualne sprzeciwy w sprawie podjęcia uchwał,
5) podpis przewodniczącego posiedzenia Zarządu i protokolanta.

3. Do protokołów z posiedzeń Zarządu załącza się materiały na, których podstawie zapadły decyzje, a w szczególności:
1) plany i sprawozdania,
2) analizy i wnioski,
3) inne materiały będące przedmiotem obrad i uchwał.

4. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien być sporządzony przed następnym posiedzeniem Zarządu, na którym powinien być odczytany oraz zatwierdzony.

§ 8

1. Przekazywanie przez ustępujący Zarząd lub członka Zarządu funkcji nowemu Zarządowi lub nowemu członkowi Zarządu następuje protokołem zdawczo - odbiorczym przy udziale upoważnionego przez plenum Rady Nadzorczej przedstawiciela Rady Nadzorczej.

2. Protokół zdawczo - odbiorczy powinien zawierać wykaz przekazywanych do załatwienia spraw, akt, dokumentów, itp., jak również dane odzwierciedlające aktualny stan przekazywanych agend.

3. Egzemplarze protokołu zdawczo - odbiorczego podpisane przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazywania funkcji otrzymuje przekazujący i przejmujący oraz jeden egzemplarz pozostaje w aktach Spółdzielni.

§ 9

Sekretariat Zarządu prowadzi komórka organizacyjna Spółdzielni zgodnie z podziałam czynności wynikającym z aktualnego regulaminu organizacyjnego.

§ 10

Pozostałe sprawy związane z organizacją zarządzania Spółdzielnią regulują zarządzenia Prezesa Zarządu Spółdzielni zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa i regulaminami Spółdzielni.

§ 11

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Bieńczyce" w Krakowie w dniu 20 czerwca 2014r. uchwała nr 9/2014  i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

2. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Bieńczyce" w Krakowie w dniu 26 maja 2007r. uchwała nr 11/2007 i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

3. Traci moc dotychczasowy Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Bieńczyce" uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Bieńczyce" w Krakowie w dniu 24.05.1997r. uchwała nr 8/97

 

Pliki do pobrania:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Regulamin 7 Zarządu 2014r. uchwalony 20.06.2014r..pdf)Regulamin 7 Zarządu 2014r. uchwalony 20.06.2014r..pdf341 kB