Spółdzielnia zarządzając zasobami nie posiada uprawnień do interweniowania w sprawach nagannego zachowania, zakłócania spokoju i ciszy nocnej przez osoby przebywające na klatce schodowej.

Przepisy ustawowe jak i wewnętrzne Spółdzielni (statut i regulaminy) nie przewidują stosowania czynnej interwencji lub sankcji karnych w stosunku do osób przebywających w budynkach i nie przestrzegających zasad porządku publicznego czy dokonujących dewastacji mienia mieszkańców.

Dla skuteczności przeciwdziałania do nagannego zachowania, wszystkie takie przypadki należy bezpośrednio zgłaszać do Straży Miejskiej telefon 12/640-51-15 oraz: 986 lub Policji telefon:12/615-29-11 oraz: 997.

W przypadkach pisemnej informacji od mieszkańców o uciążliwych osobach zamieszkujących dany lokal, Spółdzielnia jako zarządca ma uprawnienie jedynie do poinformowania właściciela lokalu o sytuacji panującej w jego mieszkaniu oraz pouczeniu aby podjął działania zmierzające do likwidacji panującej uciążliwości.

Dlatego wszelkie wykroczenia winny być zgłaszane (nawet anonimowo) do odpowiednich organów przez poszkodowanych.