Zgłaszanie awarii, usterek w godzinach i po godzinach pracy Spółdzielni

 • Usterki techniczne i awarie techniczne w godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać do Działu Technicznego Spółdzielni tel.: 12 – 349 78 03 lub bezpośrednio do Mistrzów – os. Kombatantów 1 wejście nr 9
 • Usterki techniczne i awarie techniczne po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne i święta należy zgłaszać telefonicznie do pogotowia awaryjnego Krakopol - telefon 12-640 21 90 lub 603 286 333.

Usterki związane z działaniem domofonów

 • Należy zgłaszać do firmy Krakopol pod numerem telefonu 12 - 640 21 80.
 • Wymiana uszkodzonych słuchawek od domofonu nie jest pokrywana w ramach opłat naliczanych przez Spółdzielnię za domofon.

Usterki na instalacji wewnętrznej w lokalach

 • Wszelkie usterki powstałe na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach w lokalu będące w zakresie obowiązków użytkownika lokalu, usuwane są przez użytkownika lokalu we własnym zakresie i na własny koszt.
 • Użytkownik lokalu zobowiązany jest dokonywać napraw i wymian uszkodzonych lub zużytych elementów instalacji i wyposażenia lokalu, zapewnić:
  • pełną sprawność techniczną i użytkową urządzeń gazowych w lokalu, utrzymywać znajdujące się w lokalu elementy instalacji gazowej,
  • pełną sprawność techniczną i użytkową instalacji spalinowych i wentylacyjnych
  • pełną sprawność techniczną i użytkową instalacji i urządzeń elektrycznych w lokalu.

Postępowanie w przypadku zalania mieszkania.

 • W przypadku stwierdzenia zalania mieszkania należy zgłosić ten fakt do Działu Technicznego Spółdzielni - Mistrzowie telefon  12 - 349 78 03 lub do pogotowia awaryjnego Krakopol telefon 12-640 21 90 lub 603 286 333.
 • Spółdzielnia stwierdza fakt zalania mieszkania, określa (jeśli jest to możliwe) przyczynę zalania i na tej podstawie może potwierdzić druk do firmy ubezpieczeniowej.
 • Spółdzielnia nie określa i nie szacuje rozmiaru powstałej szkody.

Sprawność i bezpieczeństwo użytkowania urządzeń gazowych zależy od wykonywania okresowych przeglądów zgodnie z instrukcja obsługi. Brak okresowych przeglądów szczególnie zatkanych sadzą pieców gazowych do podgrzewania wody jest powodem złego spalania gazu i zagrożeniem powstawania w spalinach zabójczego tlenku węgla  (CO)!!! Przy prawidłowym spalaniu gazu powstaje para wodna i dwutlenek węgla (CO2), który nie jest trujący.

Usterki dotyczące nieszczelności instalacji gazowej obciążającej Spółdzielnie są usuwane niezwłocznie,

Natomiast usterki i nieszczelności obciążające dysponentów lokali powinny być przez nich usuwane również niezwłocznie.

W przypadku nie usunięcia nieszczelności stwarza to realne zagrożenie wybuchu gazu i narażenie zdrowia i życia wszystkich mieszkańców budynku. A przypadku nieusunięcia tych usterek Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do skutecznego zamknięcia instalacji gazowej – otwarcie instalacji nastąpi po usunięciu usterki.