Regulamin

Rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej oraz zasad ustalania opłat na pokrycie tych kosztów.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce” działając na podstawie:

 • Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze, z późniejszymi zmianami,
 • Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, z późniejszymi zmianami,
 • Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne, z późniejszymi zmianami,
 • Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce”.

ustala następujące zasady:

 1. Rozliczania kosztów zakupu energii cieplnej budynków mieszkalnych z przychodami pochodzącymi z zaliczek na pokrycie tych kosztów.
 2. Normatywne warunki temperaturowe w budynkach mieszkalnych.
 3. Koszty zakupu energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)
 4. Zakres obowiązków użytkowników lokali.
 5. Obowiązek informacyjny.

Słowniczek

§ 1

Ilekroć jest mowa w niniejszym Regulaminie o:

 1. Lokalach mieszkalnych należy przez to rozumieć wszystkie lokale mieszkalne stanowiące część budynku mieszkalnego.
 2. Lokalach użytkowych należy przez to rozumieć wszystkie lokale niemieszkalne
  (bez garaży wbudowanych) stanowiące część budynku mieszkalnego.
 3. Garażach należy przez to rozumieć garaże wbudowane lub miejsce postojowe
  w garażach wielostanowiskowych stanowiące część budynku mieszkalnego.
 4. Planie gospodarczym nieruchomości należy przez to rozumieć uchwalony przez Radę Nadzorczą roczny, rzeczowo – finansowy plan kosztów i przychodów eksploatacji i utrzymania nieruchomości - odrębnie dla każdej nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię, zawierający dla każdego budynku oddzielnie plan kosztów zakupu energii cielnej i wpływów na ich pokrycie.
 5. Dostawcy należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające ciepło na podstawie umowy sprzedaży ciepła zawartej ze Spółdzielnią.
 6. Odbiorcy – należy przez to rozumieć Spółdzielnię.
 7. Użytkownikach lokali należy przez to rozumieć:
  1. Osobę lub osoby, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu,
  2. Osoby faktycznie korzystające z lokalu choćby nie posiadały tytułu prawnego do lokalu.
 8. c.o. – należy przez to rozumieć centralne ogrzewanie.
 9. c.w.u. – należy przez to rozumieć ciepłą wodę użytkową.
 10. Okresie rozliczeniowym – należy przez to rozumieć 12-to miesięczny przedział czasu przyjęty do rozliczenia kosztów ogrzewania lokali, który rozpoczyna się 1-go stycznia,
  a kończy 31-go grudnia danego roku.
 11. Koszty zakupu – należy przez to rozumieć wszystkie koszty zakupu energii cieplnej wynikające z rozliczeń umownych pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą, a przypadające oddzielnie na każdy budynek mieszkalny.
 12. Wskaźnik kubaturowy dla lokali użytkowych obliczany jest jako iloczyn powierzchni ogrzewanej lokali użytkowych i wskaźnika obliczonego jako iloraz wysokości lokalu użytkowego do założonej wysokości wszystkich lokali mieszkalnych (2,50 mb).
 13. Wskaźnik udziału mocy dla garaży obliczany jest jako iloraz mocy obliczonej dla garaży do mocy zamówionej dla budynku.
 14. Zaliczkowe opłaty - należy przez to rozumieć zaliczkowe opłaty na pokrycie kosztów zakupu energii cielnej dla danego budynku wnoszone przez użytkowników posiadających lokale w tym budynku.

 § 2

 1. Rozliczanie kosztów zakupu energii cieplnej budynków mieszkalnych z przychodami pochodzącymi z zaliczek na pokrycie tych kosztów.

 

 1. Koszty zakupu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania budynków są to wszystkie koszty zakupu energii cieplnej wynikające z rozliczeń umownych pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą, a przypadające oddzielnie na każdy budynek mieszkalny.
 2. W przypadku dostawy ciepła do budynku za pośrednictwem więcej niż jednego węzła ciepłowniczego z odrębnymi układami pomiarowo-rozliczeniowymi, koszty zakupu ciepła do budynku oblicza się jako sumę kosztów określonych wg wskazań tych układów pomiarowo-rozliczeniowych.
 3. Plan zakupu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania dla każdego budynku jest sporządzany raz do roku w pierwszym kwartale i zawiera:
 • koszty zakupu energii cieplnej,
 • wysokość miesięcznych zaliczkowych opłat,
 • wpływy na pokrycie kosztów,
 • przyjętą wielkość zużycia energii cieplnej,
 1. W skład kosztów zakupu energii cieplnej wchodzą wszystkie składniki kosztów ujęte
  w obowiązującej taryfie, a w szczególności:
 2. grupa kosztów stałych zależna od mocy zainstalowanej w poszczególnych budynkach,
 3. grupa kosztów zmiennych zależna od wielkości zużytej energii cieplnej
  w poszczególnych budynkach,
 4. koszty ubytków nośnika (czynnika) grzewczego w poszczególnych budynkach.
 5. Do kosztów zakupu nie są zaliczane koszty utrzymania wewnętrznych instalacji
  w budynkach ani koszty utrzymania węzłów cieplnych będących własnością Spółdzielni. Koszty te są zaliczane do kosztów utrzymania i eksploatacji danej nieruchomości.
 6. Koszty zakupu obciążają wszystkich użytkowników lokali w danym budynku.
 7. Spółdzielnia w okresach rozliczeniowych prowadzi odrębnie dla każdego budynku ewidencję kosztów i wpływów, o których mowa powyżej.
 8. Podziału kosztów w budynkach mieszkalnych dokonuje się w następujący sposób:
 9. Na lokale użytkowe przypadają koszty obliczone jako iloczyn kosztów zakupu i wskaźnika kubaturowego dla poszczególnych lokali użytkowych,
 10. Na garaże przypadają koszty obliczone jako iloczyn kosztów zakupu i wskaźnika udziału mocy dla wszystkich garaży w budynku i wskaźnika korekcyjnego temperatur normatywnych garaży do lokali mieszkalnych (8oC/20oC),
 11. Na lokale mieszkalne przypadają koszty zakupu pomniejszone o koszty przypadające na lokale użytkowe i garaże.
 1. Przychody – zaliczki na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania budynków

 

§ 3

 1. Na pokrycie kosztów zakupu energii dla danego budynku przeznacza się:
  1. wpływy z zaliczkowych opłat od lokali mieszkalnych,
  2. wpływy wynikające z refaktur od lokali użytkowych, garaży oraz lokali mieszkalnych w najmie i lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego.
 2. Zaliczkowe miesięczne opłaty wnoszone przez użytkowników lokali mieszkalnych nieposiadających podzielników kosztów, skalkulowane są na podstawie prognozowanych kosztów zakupu dla każdego budynku i podzielone proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
 3. Refaktury wystawiane dla lokali użytkowych, garaży oraz lokali mieszkalnych w najmie
  i lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego wystawiane są co miesiąc.
 4. W terminie do trzech miesięcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego Spółdzielnia dokonuje na każdy budynek mieszkalny rozliczenia opłat zaliczkowych do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.
 5. Nadwyżka wpływów nad faktycznymi kosztami zakupu (wynik dodatni) jest przeznaczona do zwrotu użytkownikom lokali mieszkalnych. Zwrot dokonywany jest w postaci zaliczenia nadwyżki na poczet kolejnych miesięcznych opłat za lokal mieszkalny lub na poczet zadłużenia użytkownika lokalu mieszkalnego wobec Spółdzielni.
 6. Niedobór wpływów nad faktycznymi kosztami (wynik ujemny) jest pokrywany przez użytkowników lokali mieszkalnych poprzez jednorazową dopłatę w terminie 30 dni od dnia otrzymania indywidualnego rozliczenia.
 7. W uzasadnionych wypadkach Zarząd Spółdzielni na wniosek użytkownika lokalu może umożliwić spłatę powstałej niedopłaty w ratach.
 8. Jeżeli w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastąpią zmiany obowiązujących taryf lub w przypadku wystąpienia w tym okresie większego niż planowane zużycia energii cieplnej, Spółdzielnia może wprowadzić w okresie rozliczeniowym zmianę wysokości zaliczkowych opłat w celu zbilansowania kosztów na koniec tego okresu.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczeń wynikających z niniejszego regulaminu winny być składane na piśmie w siedzibie Spółdzielni w terminie do 30 dni od otrzymania rozliczenia. Fakt złożenia reklamacji nie zwalnia użytkownika od uregulowania należności.

 

§ 4

 1. Zaliczkowe opłaty na pokrycie kosztów zakupu powinny być uiszczane co miesiąc z góry do dnia 25-go każdego miesiąca.
 2. Obowiązek uiszczania zaliczkowych opłat powstaje z dniem nabycia lokalu , a ustaje po jego zbyciu .
 3. Od niewpłaconych w terminie zaliczkowych opłat Spółdzielnia nalicza odsetki ustawowe.
 4. Użytkownik lokalu nie może dokonywać potrąceń swoich roszczeń względem Spółdzielni
  z zaliczkowych opłat za ogrzewanie lokalu, garażu lub stanowiska garażowego.

§ 5

 1. Za zaliczkowe opłaty, solidarnie wszyscy użytkownicy lokali z wyjątkiem osób niepełnoletnich zgodnie z art. 4 ust 6 USM[1]
 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust.1, ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.
 1. Normatywne warunki temperaturowe w budynkach mieszkalnych.

§ 6

Ustala się następujące normatywne warunki temperaturowe w budynkach mieszkalnych:

 1. Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni znajdują się w trzeciej strefie klimatycznej (dla Krakowa) gdzie zakłada się minimalną temperaturę zewnętrzną –20o
 2. Dla powyższych warunków, w ramach wnoszonych zaliczek na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej Spółdzielnia powinna dotrzymać warunków temperaturowych ustalonych za podstawie tabeli określonej w § 134 ust 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
 3. Na podstawie pkt. 2 ustala się następujące normatywne warunki temperaturowe dla poszczególnych pomieszczeń:

 

Tabela

 

 4. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej, jeżeli dotrzymanie powyższych parametrów nie będzie możliwe z przyczyn nieleżących po jej stronie.

III. 1. Koszty zakupu energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)

§ 7

 1. Koszty zakupu c.w.u. są to wszystkie koszty zakupu energii cieplnej na potrzeby c.w.u. wynikające z rozliczeń umownych pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą, a przypadające oddzielnie na każdy budynek mieszkalny.
 2. W przypadku dostawy ciepła na potrzeby c.w.u. za pośrednictwem więcej niż jednego węzła ciepłowniczego z odrębnymi układami pomiarowo-rozliczeniowymi, koszty zakupu ciepła na potrzeby c.w.u. oblicza się jako sumę kosztów określonych wg wskazań tych układów pomiarowo-rozliczeniowych.
 3. Plan zakupu energii cieplnej na potrzeby centralnej ciepłej wody dla każdego budynku jest sporządzany raz do roku w pierwszym kwartale i zawiera:
 • koszty zakupu energii cieplnej,
 • wysokość miesięcznych zaliczkowych opłat,
 • wpływy na pokrycie kosztów,
 • przyjętą wielkość zużycia energii cieplnej,
 1. W skład kosztów zakupu energii na potrzeby c.w.u. wchodzą wszystkie składniki kosztów ujęte w obowiązującej taryfie, a w szczególności:
  1. Grupa kosztów stałych zależna od mocy zamówionej na potrzeby c.w.u. dla poszczególnych budynków,
  2. Grupa kosztów zmiennych zależna od wielkości zużytej energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody do c.w.u. w poszczególnych budynkach,
  3. Koszty ubytków nośnika (czynnika) grzewczego w instalacji c.w.u. w poszczególnych budynkach.
 2. Do kosztów zakupu energii na potrzeby c.w.u. nie są zaliczane koszty utrzymania wewnętrznych instalacji w budynkach ani koszty utrzymania węzłów będących własnością Spółdzielni. Koszty te są zaliczane do kosztów utrzymania i eksploatacji danej nieruchomości.
 3. Koszty zakupu energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody do c.w.u. obciążają wszystkich użytkowników lokali mieszkalnych w danym budynku.
 4. Spółdzielnia w okresach rozliczeniowych prowadzi odrębnie dla każdego budynku ewidencję kosztów i wpływów, o których mowa powyżej.
 1. Przychody – zaliczki na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)

§ 8

 1. Zaliczki na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody do c.w.u., o których mowa w § 7 składają się z:
 2. Zaliczki na pokrycie kosztów stałych obejmujące koszty mocy zamówionej na potrzeby podgrzania wody do c.w.u. oraz opłaty za przesył w zakresie mocy na c.w.u.,
 3. Zaliczki na pokrycie kosztów zmiennych zużycia energii na potrzeby podgrzania wody do c.w.u., opłaty za przesył w zakresie zużycia energii cieplnej na c.w.u. oraz kosztów ubytku nośnika (czynnika) grzewczego w instalacji c.w.u..
 4. Zaliczki na pokrycie kosztów związanych z podgrzewem wody ustalane są na podstawie prognozowanych kosztów dla każdego budynku proporcjonalnie do indywidualnego zużycia ciepłej wody w poszczególnych lokalach w poprzednim okresie rozliczeniowym.
 5. Refaktury wystawiane dla lokali mieszkalnych w najmie i lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego wystawiane są co miesiąc.
 6. W terminie do trzech miesięcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego Spółdzielnia dokonuje na każdy budynek mieszkalny rozliczenia opłat zaliczkowych do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.
 7. Nadwyżka wpływów z zaliczkowych opłat nad faktycznymi kosztami zakupu (wynik dodatni) jest przeznaczona do zwrotu użytkownikom lokali mieszkalnych. Zwrot dokonywany jest w postaci zaliczenia nadwyżki na poczet kolejnych miesięcznych zaliczkowych opłat za lokal mieszkalny lub na poczet zadłużenia użytkownika lokalu mieszkalnego wobec Spółdzielni.
 8. Niedobór wpływów nad faktycznymi kosztami (wynik ujemny) jest pokrywany przez użytkowników lokali mieszkalnych poprzez jednorazową dopłatę w wysokości przypadającej na poszczególne lokale w terminie 30 dni od dnia otrzymania indywidualnego rozliczenia.
 9. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółdzielni na wniosek użytkownika lokalu może umożliwić spłatę powstałej niedopłaty w ratach.
 10. Jeżeli w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastąpią zmiany obowiązujących taryf lub w przypadku wystąpienia w tym okresie większego niż planowane zużycia energii cieplnej, Spółdzielnia może wprowadzić w okresie rozliczeniowym zmianę wysokości zaliczkowych opłat w celu zbilansowania kosztów na koniec tego okresu.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczeń wynikających z niniejszego regulaminu winny być składane na piśmie w siedzibie Spółdzielni w terminie do 30 dni od otrzymania rozliczenia. Fakt złożenia reklamacji nie zwalnia użytkownika od uregulowania należności.
 12. Zaliczkowe opłaty na pokrycie kosztów zakupu powinny być uiszczane co miesiąc z góry do dnia 25- go każdego miesiąca.
 13. Obowiązek uiszczania zaliczkowych opłat powstaje z dniem objęcia lokalu, a ustaje po jego protokolarnym przekazaniu.
 14. Od niewpłaconych w terminie zaliczkowych opłat Spółdzielnia nalicza odsetki ustawowe.
 15. Użytkownik lokalu nie może dokonywać potrąceń swoich roszczeń względem Spółdzielni z zaliczkowych opłat.
 16. W przypadku istnienia zobowiązania z tytułu zaległości w wysokości przekraczającej dwukrotność miesięcznego naliczenia opłat z tytułu użytkowania lokalu, Spółdzielnia może czasowo wstrzymać dostawę ciepłej wody do lokalu do czasu uregulowania całości zobowiązań. Wstrzymanie i ponowne włącznie dostawy ciepłej wody wiąże się z pokryciem kosztów tych prac przez użytkownika lokalu.
 1. Obowiązek informacyjny.

§ 9

 1. Spółdzielnia dostarcza nieodpłatnie informację o rozliczeniach kosztów zakupu ciepła wszystkim użytkownikom lokali nie rzadziej niż raz w roku
 2. Zakres przekazywanych użytkownikom lokali informacji, o których mowa w ust 1 dla budynku zawiera:
  1. powierzchnię lub kubaturę budynku,
  2. ilość pobranego ciepła, w podziale na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku,
  3. ilość pobranego ciepła przypadająca na 1 m2 powierzchni lokalu w okresie rozliczeniowym,
  4. koszt pobranego ciepła według faktury w rozbiciu na koszty ogrzewania
   i koszty podgrzania wody,
  5. koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni lokali,
  6. informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych,
  7. informacje dotyczące stron internetowych, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej,
  8. informacje na temat procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygania sporów,
 3. Zakres przekazywanych użytkownikom lokali informacji, o których mowa w ust 1 dla lokalu zawiera:
  1. powierzchnia lub kubatura lokalu,
  2. koszt ogrzewania lokalu,
  3. zużycie ciepła przypadające na rozliczany lokal,
  4. wysokość miesięcznych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w następnym sezonie grzewczym,
  5. saldo rozliczenia, w tym wysokość nadpłaty lub niedopłaty,
  6. porównanie zużycia ciepła ze zużyciem w tym samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej, z uwzględnieniem obliczeniowej temperatury dla strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek – w okresie letnim i w okresie zimowym.

Informacje końcowe

 1. Regulamin został zmieniony przez Radę Nadzorczą w dniu 08.11.2022r.
  Uchwałą Nr 22/5/XI/2022 i obowiązuje od dnia uchwalenia.
 2. Regulamin został zmieniony przez Radę Nadzorczą w dniu 04.2021r.
  Uchwałą Nr 18/4/X/2021 i obowiązuje od dnia uchwalenia.
 3. Regulamin został zmieniony przez Radę Nadzorczą w dniu 07.02.2018r.
  Uchwałą Nr 7/2/IX/2018 i obowiązuje od dnia uchwalenia.
 4. Regulamin został zmieniony przez Radę Nadzorczą w dniu 18.03.2015r.
  Uchwałą Nr 22/3/VIII/2015 w części dotyczącej zasad rozliczenia wyniku.
 5. Regulamin został zmieniony przez Radę Nadzorczą w dniu 06.03.2013r.
  Uchwałą Nr 26/3/VII/2013 w części dotyczącej zasad rozliczenia wyniku.
 6. Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 11.08.2010r.
  Uchwałą Nr 17/3/VII/2010.
 7. Z dniem uchwalenia niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce” w dniu 24.06.2009r. Uchwałą Nr 49/18/VI/2009.

[1] Art. 4 ust 6. USM
Za opłaty, o których mowa w ust. 1-2 i 4, odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

Pliki do pobrania:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Regulamin rozliczania kosztów CO i C.W.U Uchwalony.pdf)Regulamin rozliczania kosztów CO i C.W.U Uchwalony.pdf138 kB