Regulamin
Rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej oraz zasad ustalania opłat na pokrycie tych kosztów.
 
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce” działając na podstawie: 
Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze, z późniejszymi zmianami, 
Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, z późniejszymi zmianami,
Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne, z późniejszymi zmianami,
Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce”.
ustala następujące zasady:
 
I. Rozliczania kosztów zakupu energii cieplnej budynków mieszkalnych z przychodami pochodzącymi z zaliczek na pokrycie tych kosztów.
II. Normatywne warunki temperaturowe w budynkach mieszkalnych.
III. Koszty zakupu energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)
IV. Zakres obowiązków użytkowników lokali.
V. Bonifikaty w zakresie objętym niniejszym regulaminem.
 
Słowniczek
§ 1
Ilekroć jest mowa w niniejszym Regulaminie o:
1. Lokalach mieszkalnych należy przez to rozumieć wszystkie lokale mieszkalne stanowiące część budynku mieszkalnego. 
2. Lokalach użytkowych należy przez to rozumieć wszystkie lokale niemieszkalne 
(bez garaży wbudowanych) stanowiące część budynku mieszkalnego.
3. Garażach należy przez to rozumieć garaże wbudowane lub miejsce postojowe 
w garażach wielostanowiskowych stanowiące część budynku mieszkalnego.
4. Planie gospodarczym nieruchomości należy przez to rozumieć uchwalony przez Radę Nadzorczą roczny, rzeczowo – finansowy plan kosztów i przychodów eksploatacji i utrzymania nieruchomości - odrębnie dla każdej nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię, zawierający dla każdego budynku oddzielnie plan kosztów zakupu energii cielnej i wpływów na ich pokrycie.
5. Dostawcy należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające ciepło na podstawie umowy sprzedaży ciepła zawartej ze Spółdzielnią. 
6. Odbiorcy – należy przez to rozumieć Spółdzielnię.
7. Użytkownikach lokali należy przez to rozumieć :
a) Osobę lub osoby, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu,
b) Osoby faktycznie korzystające z lokalu choćby nie posiadały tytułu prawnego do lokalu.
8. c.o. – należy przez to rozumieć centralne ogrzewanie.
9. c.w.u. – należy przez to rozumieć ciepłą wodę użytkową.
10. Okresie rozliczeniowym – należy przez to rozumieć 12-to miesięczny przedział czasu przyjęty do rozliczenia kosztów ogrzewania lokali, który rozpoczyna się 1-go stycznia, a kończy 31-go grudnia danego roku.
11. Koszty zakupu – należy przez to rozumieć wszystkie koszty zakupu energii cieplnej wynikające z rozliczeń umownych pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą, a przypadające oddzielnie na każdy budynek mieszkalny.
12. Wskaźnik kubaturowy dla lokali użytkowych obliczany jest jako iloczyn powierzchni ogrzewanej lokali użytkowych i wskaźnika obliczonego jako iloraz wysokości lokalu użytkowego do założonej wysokości wszystkich lokali mieszkalnych (2,50 mb).
13. Wskaźnik udziału mocy zamówionej garaży obliczany jest jako iloraz mocy zamówionej garaży i mocy zamówionej dla budynku.
14. Zaliczkowe opłaty - należy przez to rozumieć zaliczkowe opłaty na pokrycie kosztów zakupu energii cielnej dla danego budynku wnoszone przez użytkowników posiadających lokale w tym budynku.
 
I. Rozliczanie kosztów zakupu energii cieplnej budynków mieszkalnych z przychodami pochodzącymi z zaliczek na pokrycie tych kosztów.
 
1. Koszty zakupu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania budynków.
 
§ 2
1. Koszty zakupu są to wszystkie koszty zakupu energii cieplnej wynikające z rozliczeń umownych pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą, a przypadające oddzielnie na każdy budynek mieszkalny.
2. W przypadku dostawy ciepła do budynku za pośrednictwem więcej niż jednego węzła ciepłowniczego z odrębnymi układami pomiarowo-rozliczeniowymi, koszty zakupu ciepła do budynku oblicza się jako sumę kosztów określonych wg wskazań tych układów pomiarowo-rozliczeniowych.
3. Plan kosztów zakupu dla każdego budynku i wpływów na ich pokrycie uwzględniający planowaną wielkość zużycia energii cieplnej oraz wysokość zaliczkowych opłat w okresie rozliczeniowym jest częścią składową planu gospodarczego nieruchomości i uchwalany jest przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. 
4. W skład kosztów zakupu wchodzą wszystkie składniki kosztów ujęte w obowiązującej taryfie, a w szczególności: 
a) Grupa kosztów stałych zależna od mocy zainstalowanej w poszczególnych budynkach, 
b) Grupa kosztów zmiennych zależna od wielkości zużytej energii cieplnej 
w poszczególnych budynkach,
c) Koszty ubytków nośnika (czynnika) grzewczego w poszczególnych budynkach. 
5. Do kosztów zakupu nie są zaliczane koszty utrzymania wewnętrznych instalacji 
w budynkach ani koszty utrzymania węzłów cieplnych będących własnością Spółdzielni. Koszty te są zaliczane do kosztów utrzymania i eksploatacji danej nieruchomości.
6. Koszty zakupu obciążają wszystkich użytkowników lokali w danym budynku, którzy wnoszą przez cały okres rozliczeniowy zaliczkowe opłaty na ich pokrycie.
7. Spółdzielnia w okresach rozliczeniowych prowadzi odrębnie dla każdego budynku ewidencję kosztów i wpływów, o których mowa powyżej.
8. Podziału kosztów dokonuje się w następujący sposób:
a) Na lokale użytkowe przypadają koszty obliczone jako iloczyn kosztów zakupu i wskaźnika kubaturowego dla lokali użytkowych,
b) Na garaże przypadają koszty obliczone jako iloczyn kosztów zakupu i wskaźnika udziału mocy zamówionej garaży i wskaźnika korekcyjnego temperatur normatywnych garaży do lokali mieszkalnych (8oC/20oC),
c) Na lokale mieszkalne przypadają koszty zakupu pomniejszone o koszty przypadające na lokale użytkowe i garaże.
 
2. Przychody – zaliczki na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania budynków 
 
§ 3
1. Na pokrycie kosztów zakupu energii  przeznacza się:
a) wpływy z zaliczkowych opłat od lokali mieszkalnych,
b) wpływy wynikające z refaktur od lokali użytkowych, garaży oraz lokali  mieszkalnych w najmie i lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego. 
2. Zaliczkowe opłaty wnoszone przez użytkowników lokali mieszkalnych co miesiąc, skalkulowane są na podstawie prognozowanych  kosztów zakupu dla każdego budynku.
3. Refaktury wystawiane dla lokali użytkowych, garaży oraz lokali mieszkalnych w najmie 
i lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego wystawiane są co miesiąc na podstawie faktycznie poniesionych kosztów.
4. W terminie do czterech miesięcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego Spółdzielnia dokonuje na każdy budynek mieszkalny rozliczenia poniesionych kosztów zakupu 
z wpływami z zaliczkowych opłat przeznaczonych na pokrycie tych kosztów.
5. Nadwyżka wpływów nad faktycznymi kosztami zakupu (wynik dodatni) jest przeznaczona do zwrotu użytkownikom lokali mieszkalnych. Zwrot dokonywany jest w postaci zaliczenia nadwyżki na poczet kolejnych miesięcznych zaliczkowych opłat za lokal mieszkalny lub na poczet zadłużenia użytkownika lokalu mieszkalnego wobec Spółdzielni.
6. Niedobór wpływów nad faktycznymi kosztami (wynik ujemny) jest pokrywany przez użytkowników lokali mieszkalnych poprzez jednorazową dopłatę w wysokości przypadającej na poszczególne lokale, terminie 30 dni od dnia otrzymania indywidualnego rozliczenia.
7. W uzasadnionych wypadkach Zarząd Spółdzielni na wniosek użytkownika lokalu może umożliwić spłatę powstałej niedopłaty w ratach.
8. Jeżeli w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastąpią zmiany obowiązujących taryf lub w przypadku wystąpienia w tym okresie większego niż planowane zużycia energii cieplnej, Spółdzielnia może wprowadzić w okresie rozliczeniowym zmianę wysokości zaliczkowych opłat w celu zbilansowania kosztów na koniec tego okresu.
9. Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczeń wynikających z niniejszego regulaminu winny być składane na piśmie w siedzibie Spółdzielni w terminie do 30 dni od otrzymania rozliczenia. Fakt złożenia reklamacji nie zwalnia użytkownika od uregulowania należności.
 
§ 4
1. Zaliczkowe opłaty na pokrycie kosztów zakupu powinny być uiszczane co miesiąc z góry do dnia 25-go każdego miesiąca. 
2. Obowiązek uiszczania zaliczkowych opłat powstaje z dniem nabycia lokalu , a ustaje po jego zbyciu .
3. Od niewpłaconych w terminie zaliczkowych opłat Spółdzielnia nalicza odsetki ustawowe. 
4. Użytkownik lokalu nie może dokonywać potrąceń swoich roszczeń względem Spółdzielni 
z zaliczkowych opłat za ogrzewanie lokalu lub stanowiska garażowego w garażu wielostanowiskowym.
 
§ 5
1. Za zaliczkowe opłaty, solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali nie będącymi członkami spółdzielni lub osobami nie będącymi członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, odpowiadają stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu- zgodnie z art.4 ust6 USM . 
2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust.1, ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu. 
 
II.  Normatywne warunki temperaturowe w budynkach mieszkalnych.
 
§ 6
Ustala się następujące normatywne warunki temperaturowe w budynkach mieszkalnych:
1. Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni znajdują się w trzeciej strefie klimatycznej (dla Krakowa) gdzie zakłada się minimalną temperaturę zewnętrzną – 20oC.
2. Dla powyższych warunków, w ramach wnoszonych zaliczek na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej Spółdzielnia powinna dotrzymać warunków temperaturowych ustalonych za podstawie tabeli określonej w § 134 ust 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.  Nr 75, poz. 690).
3. Na podstawie pkt. 2 ustala się następujące normatywne warunki temperaturowe dla poszczególnych pomieszczeń:
 
alt
 
4. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej, jeżeli dotrzymanie powyższych parametrów nie będzie możliwe z przyczyn nie leżących po jej stronie.
 
III. 1. Koszty zakupu energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)
 
§ 7
1. Koszty zakupu c.w.u. są to wszystkie koszty zakupu energii cieplnej na potrzeby c.w.u. wynikające z rozliczeń umownych pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą, a przypadające oddzielnie na każdy budynek mieszkalny.
2. W przypadku dostawy ciepła na potrzeby c.w.u. za pośrednictwem więcej niż jednego węzła ciepłowniczego z odrębnymi układami pomiarowo-rozliczeniowymi, koszty zakupu ciepła na potrzeby c.w.u. oblicza się jako sumę kosztów określonych wg wskazań tych układów pomiarowo-rozliczeniowych.
3. Plan kosztów zakupu energii na potrzeby c.w.u. dla każdego budynku i wpływów na ich pokrycie uwzględniający planowaną wielkość zużycia energii cieplnej na potrzeby c.w.u. oraz wysokość zaliczkowych opłat na podgrzanie c.w.u. w okresie rozliczeniowym jest częścią składową planu gospodarczego nieruchomości i uchwalany jest przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.
4. W skład kosztów zakupu energii na potrzeby c.w.u. wchodzą wszystkie składniki kosztów ujęte w obowiązującej taryfie, a w szczególności: 
a) Grupa kosztów stałych zależna od mocy zamówionej na potrzeby c.w.u. dla poszczególnych budynków, 
b) Grupa kosztów zmiennych zależna od wielkości zużytej energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody do c.w.u. w poszczególnych budynkach,
c) Koszty ubytków nośnika (czynnika ) grzewczego w instalacji c.w.u w poszczególnych budynkach.
5. Do kosztów zakupu energii na potrzeby c.w.u. nie są zaliczane koszty utrzymania wewnętrznych instalacji w budynkach ani koszty utrzymania węzłów będących własnością Spółdzielni. Koszty te są zaliczane do kosztów utrzymania i eksploatacji danej nieruchomości.
6. Koszty zakupu energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody do c.w.u. obciążają wszystkich użytkowników lokali mieszkalnych w danym budynku, którzy wnoszą przez cały okres rozliczeniowy zaliczkowe opłaty na ich pokrycie.
7. Spółdzielnia w okresach rozliczeniowych prowadzi odrębnie dla każdego budynku ewidencję kosztów i wpływów, o których  mowa powyżej.
 
2. Przychody – zaliczki na pokrycie kosztów zakupu na potrzeby ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)
 
§ 8
1. Zaliczki na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody do c.w.u., o których  mowa w § 7  składają się z :
a) Zaliczki na pokrycie kosztów stałych obejmujące koszty mocy zamówionej na potrzeby podgrzania wody do c.w.u. oraz opłaty za przesył w zakresie mocy na c.w.u.,
b) Zaliczki na pokrycie kosztów zmiennych zużycia energii na potrzeby podgrzania wody do c.w.u., opłaty za przesył w zakresie zużycia energii cieplnej na c.w.u oraz kosztów ubytku nośnika (czynnika ) grzewczego w instalacji c.w.u..
2. Zaliczki na pokrycie kosztów stałych związanych z podgrzewem wody obliczane są w taki sposób że: planowana wartość kosztów stałych dot. ciepłej wody użytkowej w budynku. jest rozliczana na poszczególne lokale udziałami wynikającymi z indywidulanego zużycia ciepłej wody w lokalu.
3. Zaliczki na pokrycie kosztów zmiennych związanych z podgrzewem wody obliczane są w taki sposób że: planowana wartość kosztów zmiennych dot. ciepłej wody użytkowej w budynku jest rozliczana na poszczególne lokale udziałami wynikającymi z indywidulanego zużycia ciepłej wody w lokalu. 
4. Zaliczkowe opłaty wnoszone przez użytkowników lokali mieszkalnych co miesiąc skalkulowane są na podstawie planowanych kosztów zakupu dla każdego budynku oraz na podstawie zużycia ciepłej wody w lokalu w poprzednim okresie rozliczeniowym.
5. Refaktury wystawiane dla lokali  mieszkalnych w najmie i lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego wystawiane są co miesiąc na podstawie faktycznie poniesionych kosztów.
6. W terminie do czterech miesięcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego Spółdzielnia dokonuje na każdy budynek mieszkalny rozliczenia poniesionych kosztów zakupu
z wpływami z zaliczkowych opłat przeznaczonych na pokrycie tych kosztów.
7. Nadwyżka wpływów z zaliczkowych opłat nad faktycznymi kosztami zakupu (wynik dodatni) jest przeznaczona do zwrotu użytkownikom lokali mieszkalnych. Zwrot dokonywany jest w postaci zaliczenia nadwyżki na poczet kolejnych miesięcznych zaliczkowych opłat za lokal mieszkalny lub na poczet zadłużenia użytkownika lokalu mieszkalnego wobec Spółdzielni.
8. Niedobór wpływów nad faktycznymi kosztami (wynik ujemny) jest pokrywany przez użytkowników lokali mieszkalnych poprzez jednorazową dopłatę w wysokości przypadającej na poszczególne lokale w terminie 30 dni od dnia otrzymania indywidualnego rozliczenia.
9. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółdzielni na wniosek użytkownika lokalu może umożliwić spłatę powstałej niedopłaty w ratach.
10. Jeżeli w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastąpią zmiany obowiązujących taryf lub w przypadku wystąpienia w tym okresie większego niż planowane zużycia energii cieplnej, Spółdzielnia może wprowadzić w okresie rozliczeniowym zmianę wysokości zaliczkowych opłat w celu zbilansowania kosztów na koniec tego okresu.
11. Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczeń wynikających z niniejszego regulaminu winny być składane na piśmie w siedzibie Spółdzielni w terminie do 30 dni od otrzymania rozliczenia. Fakt złożenia reklamacji nie zwalnia użytkownika od uregulowania należności.
12. Zaliczkowe opłaty na pokrycie kosztów zakupu powinny być uiszczane co miesiąc z góry do dnia 25- go każdego miesiąca. 
13. Obowiązek uiszczania zaliczkowych opłat powstaje z dniem objęcia lokalu, a ustaje po jego protokolarnym przekazaniu.
14. Od nie wpłaconych w terminie zaliczkowych opłat Spółdzielnia nalicza odsetki ustawowe. 
15. Użytkownik lokalu nie może dokonywać potrąceń swoich roszczeń względem Spółdzielni z zaliczkowych opłat za ogrzewanie lokalu lub stanowiska garażowego w garażu wielostanowiskowym
16. W przypadku istnienia zobowiązania z tytułu zaległości w wysokości przekraczającej dwukrotność miesięcznego naliczenia opłat z tytułu użytkowania lokalu, Spółdzielnia może czasowo wstrzymać dostawę ciepłej wody do lokalu do czasu uregulowania całości zobowiązań. Wstrzymanie i ponowne włącznie dostawy ciepłej wody wiąże się z pokryciem kosztów tych prac przez użytkownika lokalu.
IV. Obowiązki użytkowników lokali 
§ 9
  1. Dysponenci lokali są obowiązani pokrywać koszty zakupu przypadające na budynek, w którym posiadają lokale zgodnie z postanowieniami statutu i niniejszego Regulaminu.
  2. Do obowiązków użytkownika lokalu ponadto należy:
a) okresowa konserwacja powłok antykorozyjnych instalacji centralnego ogrzewania i grzejników usytuowanych w lokalu,
b) okresowa kontrola szczelności instalacji centralnego ogrzewania i grzejników oraz okresowa kontrola prawidłowości działania zaworów termostatycznych usytuowanych w lokalu,
c) niezwłoczne informowanie Spółdzielni o zauważonych usterkach instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej.
3. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja użytkownika lokalu w instalację centralnego ogrzewania lub instalację ciepłej wody użytkowej bez zgody Spółdzielni, a w szczególności:
a) samowolny montaż dodatkowych grzejników lub dokładanie elementów grzejnych do istniejących grzejników,
b) samowolna wymiana istniejących grzejników, demontaż grzejników,
c) samowolna wymiana armatury przygrzejnikowej,
d) samowolne spuszczanie wody z instalacji c.o.
4. Za wszelkie uszkodzenia i działania o których mowa w ust. 3, użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność finansową.
5. Użytkownik lokalu zostanie obciążony kosztami :
a) usunięcia przez Spółdzielnię skutków samowolnej ingerencji w instalację c.o., w tym również bonifikat wypłaconych innym użytkownikom lokali w wyniku jego nieuprawnionego działania,
b) naprawy lub wymiany urządzeń zainstalowanych na instalacji c.o., 
c) samowolnego spuszczenia wody z instalacji c.o.,
d) naprawienia szkód w mieniu właściciela budynku lub w mieniu osób trzecich niezależnie od własnej odpowiedzialności cywilnej z tytułu spowodowania szkód.
 
V. Bonifikaty w zakresie zaliczkowych opłat.
 
§ 10
Ustala się następujące zasady postępowania w przypadku wystąpienia zaniżenia temperatury w lokalach:
1. Użytkownikom lokali przysługują bonifikaty w zaliczkowych opłatach za ogrzewanie, 
w przypadku wystąpienia zaniżenia temperatury w lokalach na skutek wadliwego działania instalacji c.o. w stosunku do normatywnych warunków temperaturowych określonych niniejszym regulaminie. 
2. Użytkownik lokalu jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Spółdzielnię o przypadku zaniżenia temperatury w lokalu. 
3. W ciągu dwóch dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia służby Spółdzielni są zobowiązane do przywrócenia sprawności działania instalacji c.o. celem osiągnięcia normatywnych temperatur w pomieszczeniach w lokalu.
4. W przypadku, gdy działania służb Spółdzielni okażą się nieskuteczne, w trzecim dniu roboczym od przyjęcia zgłoszenia zostanie dokonany pomiar temperatur w pomieszczeniach lokalu.
5. Komisyjny pomiar temperatury w lokalu odbywa się przy zamkniętych oknach, odkręconych zaworach termostatycznych i odkrytych grzejnikach, w środkowym punkcie pomieszczenia na wysokości ok. 1 mb od podłogi. 
6. Podstawą do udzielenia bonifikaty w zaliczkowych opłatach jest protokół z pomiaru temperatur , który zawiera: 
a) datę, godzinę i miejsce wykonania pomiaru, 
b) osoby uczestniczące przy pomiarze,
c) wyniki pomiarów poszczególnych pomieszczeń w lokalu,
d) rodzaj, typ i ważność legalizacji stosowanego do wykonania pomiaru urządzenia pomiarowego,
e) uwagi dotyczące warunków wykonywania pomiarów, a w szczególności informacje o wcześniejszym przewietrzeniu lokalu lub zamknięciu zaworów termostatycznych,
f) podpisy przedstawiciela Spółdzielni i użytkownika lokalu.
7. Brak w/w protokółu uniemożliwia udzielenie bonifikaty.
8. W przypadku nieusunięcia usterek w lokalu przez użytkownika lokalu oraz niewykonanie przez niego zaleceń pokontrolnych mających wpływ na ogrzewanie lokalu bonifikata nie zostanie udzielona.
9. Przedstawiciel Spółdzielni może odmówić pomiaru lub przesunąć jego termin, jeżeli stwierdzi że, nastąpiła nieuprawniona ingerencja w instalację c.o., zachodzi prawdopodobieństwo, że pomieszczenia w lokalu zostały wcześniej wychłodzone poprzez otwarcie okien lub zakręcenie zaworów termostatycznych.
 
§ 11
Wprowadza się następujące zasady udzielania bonifikat w zaliczkowych opłatach za c.o.:
1. Za każdą rozpoczętą dobę niedogrzania pomieszczenia w lokalu w wysokości stanowiącej równowartość:
a) 1/30 zaliczkowej opłaty miesięcznej za ogrzewanie, jeśli obniżenie temperatury 
w lokalu nie przekroczyło 3o C w stosunku do temperatury normatywnej określonej 
w niniejszym regulaminie,
b) 1/15 zaliczkowej opłaty miesięcznej za ogrzewanie, jeśli obniżenie temperatury 
w lokalu przekroczyło 3o C w stosunku do temperatury normatywnej określonej 
w niniejszym regulaminie.
2. Powyższych bonifikat udziela się w okresie rozliczeniowym od 15 listopada do 15 kwietnia .
3. Bonifikaty w zaliczkowych opłatach rozlicza się z użytkownikami lokali w okresach miesięcznych. 
4. Jeżeli udzielone użytkownikom lokali bonifikaty nie są rekompensowane bonifikatami przyznanymi Spółdzielni przez dostawcę stanowią one zwiększenie kosztów rozliczanego budynku.
 
Informacje końcowe
  1. Regulamin został zmieniony przez Radę Nadzorczą w dniu 04.2021r. Uchwałą Nr 18/4/X/2021 i obowiązuje od dnia uchwalenia.
  2. Regulamin został zmieniony przez Radę Nadzorczą w dniu 07.02.2018r. Uchwałą Nr 7/2/IX/2018 i obowiązuje od dnia uchwalenia.
  3. Regulamin został zmieniony przez Radę Nadzorczą w dniu 18.03.2015r. Uchwałą Nr 22/3/VIII/2015 w części dotyczącej zasad rozliczenia wyniku.
  4. Regulamin został zmieniony przez Radę Nadzorczą w dniu 06.03.2013r. Uchwałą Nr 26/3/VII/2013 w części dotyczącej zasad rozliczenia wyniku.
  5. Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 11.08.2010r. Uchwałą Nr 17/3/VII/2010.
  6. Z dniem uchwalenia niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin zatwierdzony  na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni  Mieszkaniowej „Bieńczyce”  w dniu 24.06.2009r. Uchwałą Nr 49/18/VI/2009 .
 

 

Pliki do pobrania:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Regulamin rozliczania kosztów CO obowiązujący 2021.pdf)Regulamin rozliczania kosztów CO obowiązujący 2021.pdf78 kB