REGULAMIN

Określający zasady wjazdu i parkowania oraz zasady stosowania identyfikatorów uprawniających do parkowania pojazdów na terenach będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce”.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze z późniejszymi zmianami,
 • Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym z późniejszymi zmianami),
 • Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce”.

§ 1

Ilekroć jest mowa w niniejszym Regulaminie o:

 1. Spółdzielni należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową „Bieńczyce” w Krakowie.
 2. Nieruchomościach należy przez to rozumieć wyodrębnione nieruchomości będące
  w zarządzie Spółdzielni na podstawie art. 1 ust 3 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które określa załącznik nr 1.
 3. Użytkownikach lokali należy przez to rozumieć członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali oraz prawa odrębnej własności lokali, właścicieli lokali nie będący członkami Spółdzielni, osoby nie będące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali w Spółdzielni oraz najemcy lokali w Spółdzielni.
 4. Pojazdami należy przez to rozumieć wyłącznie samochody osobowe, o których mowa w 2 pkt. 40 ustawy Prawo o ruchu drogowym[1].
 5. Identyfikator należy przez to rozumieć wydany przez Spółdzielnię dokument wewnętrzny Spółdzielni uprawniający do wjazdu i parkowania pojazdów na terenach poszczególnych nieruchomości określonych w załączniku nr 1.

 

§ 2

 1. Spółdzielnia oraz właściciele wyodrębnionych lokali są współwłaścicielami w częściach ułamkowych nieruchomości wspólnych, w tym własności działek gruntowych w nieruchomościach określonych w załączniku nr 1.
 2. Spółdzielnia jest właścicielem budynków i użytkownikiem wieczystym działek gruntowych w nieruchomościach stanowiących mienie Spółdzielni określonych w załączniku nr 1
 3. Integralną częścią Załącznika nr 1 są mapki poglądowe poszczególnych działek gruntowych.
 4. Ruch i parkowanie pojazdów oraz ruch pieszych na terenach, o których mowa w załączniku nr 1 odbywa się według zasad obowiązujących na drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 5. Użytkownicy lokali w nieruchomościach, o których mowa w załączniku nr 1, w których istnieje możliwość wjazdu i parkowania pojazdów zgodnie z przepisami ustawy Prawo
  o ruchu drogowym są uprawnieni do parkowania pojazdów na terenie tej nieruchomości na podstawie posiadanych identyfikatorów wydanych przez Spółdzielnię.
 6. Posiadacze identyfikatorów zobowiązani są do umieszczenia (za przednią szybą swojego pojazdu) identyfikatora wydanego przez Zarząd Spółdzielni.
 7. Posiadanie identyfikatora nie stanowi gwarancji uzyskania miejsca do zaparkowania pojazdu.

§ 3

 1. Ustala się następujące rodzaje identyfikatorów upoważniające do ruchu i parkowania pojazdów w poszczególnych nieruchomościach, na które zostały wydane identyfikatory, o których mowa w załączniku nr 1
  • Identyfikator typu: „N” przeznaczony dla użytkowników lokali,
  • Identyfikator typu: „P” przeznaczony dla:
   • służb Spółdzielni w czasie wykonywania obowiązków służbowych,
   • najemców lokali w Spółdzielni,
 1. Regulamin i oznakowanie nie dotyczy pojazdów jednośladowych, pojazdów służb miejskich i służb komunalnych oraz innych pojazdów określonych na oznakowaniu
  w nieruchomościach.

§ 4

 1. Użytkownikowi lokalu, który terminowo wnosi opłaty do Spółdzielni przysługuje jeden identyfikator typu „N” na jeden lokal mieszkalny. Wydanie kolejnych identyfikatorów (nie więcej niż dwóch na jeden lokal mieszkalny) uzależnione jest od złożenia odrębnego wniosku wraz z uzasadnieniem oraz wniesienia opłaty na wykonanie odpowiedniej liczby dodatkowych identyfikatorów. Koszt wykonania dodatkowych identyfikatorów będzie ustalony na podstawie kosztu ich wykonania i dostarczenia do Spółdzielni.
 2. Identyfikatory wydawane są bezterminowo za potwierdzeniem odbioru.
 3. Warunkiem otrzymania identyfikatora typu: „N” przez Użytkownika lokalu jest:
  • Złożenie pisemnego wniosku na odpowiednim formularzu,
  • Złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę uprawnioną o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem
   i przyjęciu jego zasad do stosowania,
  • Nie zaleganie z opłatami.
 4. W nieruchomościach, w których zainstalowano szlabany użytkownikowi lokalu, który terminowo wnosi opłaty do Spółdzielni przysługuje na każdy wydany identyfikator jeden nieodpłatny dostęp do otwierania szlabanu za pomocą telefonu lub zamiennie odpłatny pilot (maksymalnie dwa dostępy).
 5. W przypadku istnienia zobowiązania z tytułu zaległości w wysokości przekraczającej dwukrotność miesięcznego naliczenia opłat z tytułu użytkowania lokalu, Spółdzielnia może czasowo wstrzymać dostęp do otwierania szlabanu do czasu uregulowania całości zobowiązań. Wstrzymanie i ponowne włącznie dostępu do otwierania szlabanu wiąże się z pokryciem kosztów tych usług przez użytkownika lokalu.
 6. Wzór wniosku wydanie identyfikatora stanowi załącznik nr 2.
 7. Wzór wniosku wydanie dodatkowego identyfikatora stanowi załącznik nr 3.
 8. Wzór wniosku o wydanie dostępu do otwierania szlabanu stanowi załącznik nr 4.
 9. Wzór wniosku o wydanie identyfikatora i dostępu do otwierania szlabanu stanowi załącznik nr 5.
 10. Warunkiem otrzymania nowego identyfikatora typu: „N” jest zwrot zniszczonego lub uszkodzonego identyfikatora oraz wniesienie opłaty w wysokości 50 zł.
 11. Warunkiem zakupienia nowego pilota jest zwrot zniszczonego lub uszkodzonego pilota.
 12. W razie utraty identyfikatora typu: „N” nowy identyfikator będzie wydawany na pisemny wniosek użytkownika lokalu za odpłatnością 200 zł.
 13. Identyfikatory typu „P” zatwierdza Zarząd Spółdzielni na czas trwania umowy.
 14. Identyfikatory typu N i P nie zostaną wydane w przypadkach:
 • Zalegania z opłatami przez użytkownika lokalu,
 • Złożenia pisemnego wniosku o wydanie identyfikatora przez osobę nieuprawnioną.
 1. Spółdzielnia prowadzi rejestr identyfikatorów oraz rejestr dostępów do otwierania szlabanów dla poszczególnych nieruchomości, zawierający wszystkie dane niezbędne do organizacji systemu identyfikatorów i funkcjonowania szlabanów określonego niniejszym regulaminem.
 2. Rejestr identyfikatorów oraz rejestr dostępu do otwierania szlabanów oraz związana z nim dokumentacja są objęte systemem ochrony danych osobowych.

 § 5

 1. Wzór identyfikatorów dla poszczególnych nieruchomości ustala Zarząd Spółdzielni.
 2. Identyfikatorom są nadawane numery.
 3. Po wjeździe na tereny określone w załączniku nr 1, należy niezwłocznie umieścić identyfikator za przednią szybą pojazdu, w sposób widoczny.
 4. Pojazdy nie posiadające identyfikatorów (nie uprawnione do korzystania z nieruchomości) winny być zgłaszane przez użytkowników lokali do Straży Miejskiej. Powyższe nie dotyczy pojazdów jednośladowych, służb miejskich i służb komunalnych oraz innych pojazdów określonych na oznakowaniu.
 5. Posiadanie identyfikatora nie stanowi gwarancji wolnego miejsca do parkowania, a jedynie możliwość korzystania z parkowania na terenach poszczególnych nieruchomości.

§ 6

Użytkowników lokali, którzy dla swoich pojazdów otrzymali identyfikatory zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania niniejszych zasad:

 1. Posiadania wyłożonego za przednią szybą pojazdu ważnego identyfikatora,
 2. Przestrzegania Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 3. Parkowania pojazdu w sposób umożliwiający parkowanie innych pojazdów oraz dojazd do altan śmietnikowych,
 4. Parkowania pojazdu w sposób umożliwiający wyjechanie wcześniej zaparkowanych innych pojazdów (nie zastawianie innych pojazdów),
 5. Przestrzegania znaków drogowych określających organizację ruchu.
 6. Zgłaszania bezpośrednio do Straży Miejskiej lub Policji naruszenia posiadania nieruchomości w przypadkach nieuprawionego parkowania pojazdów (bez identyfikatorów).
 7. Zgłaszania bezpośrednio do Straży Miejskiej lub Policji przypadków naruszenia przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 8. Zgłaszania bezpośrednio do Straży Miejskiej lub Policji innych nieprawidłowości stwierdzonych w czasie korzystania z terenów nieruchomości.
 9. Nieudostępniania identyfikatora ani pilota osobom nieuprawnionym.

§ 7

Na terenach o których mowa w załączniku nr 1 zabronione jest:

 1. Parkowanie pojazdów niezgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 2. Zastawianie pojazdami dojazdów do komór zsypowych i do altan śmietnikowych,
 3. Parkowanie pojazdów z nieszczelną instalacją paliwową, wyciekami oleju, itp.,
 4. Pozostawianie pojazdów - wraków.
 5. Ustawianie przyczep campingowych oraz towarowych .
 6. Mycie pojazdów,
 7. Dokonywanie napraw pojazdów,
 8. Używanie otwartego ognia.

§ 8

 1. Identyfikator traci ważność w przypadkach:
  1. nie stosowania się do niniejszego regulaminu,
  2. zalegania z opłatami do Spółdzielni,
  3. użytkowania lokalu lub postępowania przez użytkownika lokalu w sposób sprzeczny z przepisami prawa.
  4. przekazania identyfikatora osobie nieuprawnionej.
 2. O utracie ważności identyfikatora Spółdzielnia przesyła odpowiednie zawiadomienie.
 3. Osoby, które utraciły tytuł prawny do lokalu lub wydany im identyfikator utracił ważność zobowiązane są do niezwłocznego zwrotu identyfikatora do biura Spółdzielni.

  W przypadku niezwrócenia identyfikatora lub pilota Spółdzielnia może naliczyć karę w wysokości 200 zł  za sztukę za każdy miesiąc.

 4.  Spółdzielnia okresowo będzie dokonywać sprawdzenia prawidłowości i terminowości wnoszenia opłat za lokale użytkowników lokali z wydanymi identyfikatorami, a po stwierdzeniu nieprawidłowości w tym zakresie ma zastosowanie ust. 3 tego paragrafu.

§ 9

 1. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku zdarzeń drogowych oraz kradzieży pojazdu lub mienia znajdującego się w pojeździe lub na pojeździe.
 2. Spółdzielnia nie jest uprawiona do rozstrzygania sporów dotyczących zdarzeń drogowych, które to sprawy są zastrzeżone dla innych służb publicznych.
 3. Spółdzielnia zorganizuje logistykę systemu identyfikatorów i odpowiednio wcześniej powiadomi użytkowników lokali o organizacji systemu identyfikatorów oraz o zasadach
  i terminie jego wprowadzenia, poprzez dwukrotne ogłoszenie na klatkach schodowych i na stronie bienczyce.pl.
 4. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami podlega opublikowaniu na stronie bienczyce.pl.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony.

§ 10

 1. NiniejszyRegulamin został zmieniony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 31/6/X/2022 z dnia 14.06.2022r.
 2. Niniejszy Regulamin został zmieniony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 25/5/X/2021 z dnia 11.05.2021r.
 3. Niniejszy Regulamin został zmieniony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 34/6/X/2020 z dnia 09.06.2020r.
 4. Niniejszy Regulamin został zmieniony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 108/12/VIII/2014 z dnia 03.12.2014r.
 5. Niniejszy Regulamin został zmieniony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 29/5/VIII/2014 z dnia 07.05.2014r.
 6. Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 35/4/VII/2013 z dnia 03.04.2013r. przedłużyła ważność
  na niniejszego Regulaminu czas nieokreślony.
 7. Niniejszy Regulamin został zmieniony przez Radę Nadzorczą w dniu 09.05.2012r. Uchwałą Nr 42/5/VII/2012.
 8. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 14.03.2012r. Uchwałą Nr 23/3/VII/2012.

[1] Art 2. pkt. 40 Prawo o ruchu drogowym

Samochód osobowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu.