12. Zakres remontów i konserwacji obciążających Spółdzielnię i użytkowników lokali.

§ 145

1.Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w dziedzinie remontów i konserwacji poszczególnych nieruchomości obejmuje remonty i konserwacje wszystkich elementów i wyposażenia poszczególnych nieruchomości znajdujących się poza lokalami mieszkalnymi i lokalami o innym przeznaczeniu w tym garaży, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.Spółdzielnię obciążają remonty i konserwacje wykonywane w lokalach lub poza nimi następujących elementów poszczególnych nieruchomości:
   1)całej instalacji centralnego ogrzewania wraz z jej wyposażeniem,
   2)instalacji gazowej z wyjątkiem przyborów gazowych do niej podłączonych do zaworów odcinających przybory gazowe (wraz z tym zaworem),
   3)instalacji wodnej do zaworu odcinającego instalację wewnętrzną lokalu (wraz z tym zaworem i wodomierzem).
   4)instalacji elektrycznej do zacisków znajdujących się przed urządzeniem pomiarowym (licznik energii) danego lokalu,
   5)poziomów i pionów zbiorczych wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej (bez przyłączy odpływowych od urządzeń w lokalu do pionów kanalizacyjnych),
   6)wszystkich przewodów kominowych i spalinowych.
3.Do obowiązków Spółdzielni należy ponadto wykonywanie czynności kontrolnych wynikających z przepisów Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych.
4.Remonty i konserwacje wszystkich elementów i wyposażenia lokali mieszkalnych i lokali niemieszkalnych, w tym garaży (z zastrzeżeniem ust 2 i 3) stanowiące ich elementy lub wyposażenie, obciążają użytkowników tych lokali.
5.Wszystkie koszty związane z wypełnianiem przez Spółdzielnię obowiązków określonych w ust 1, 2 i 3 pokrywane są z opłat wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz odpisów na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości.
6.Walne Zgromadzenie może rozszerzyć obowiązki Spółdzielni w zakresie remontów wewnątrz lokali użytkowanych przez użytkowników lokali poza zakres określony w ust. 1 i 2 uchwalając na ten cel dodatkowy odpis na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości.
7.Szczegółowe zasady i zakres remontów i konserwacji obciążających Spółdzielnię i użytkowników lokali określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 146

1.Uszkodzenia przekraczające normalne zużycie budynku i jego wyposażenia wymagające napraw, powstałe z winy użytkownika lokalu w wyniku jego działania lub zaniechania działania obciążają bezpośrednio tego użytkownika lokalu.
2.Spółdzielnia w tych przypadkach ma prawo obciążyć użytkownika lokalu kosztami napraw, a w razie odmowy zapłaty dochodzić ich na drodze sądowej.
3.Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków użytkowników lokali oraz odnowienie lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko za odpłatnością zainteresowanego użytkownika lokalu poza opłatami uiszczanymi za używanie lokalu.

§ 147

1.Dokonanie przez użytkownika lokalu zmian i modyfikacji oraz czasowy demontaż lub rozregulowanie instalacji centralnego ogrzewania jest surowo zabronione. Spółdzielnia w takich przypadkach jest obowiązana doprowadzić instalację centralnego ogrzewania do stanu projektowego i obciążyć użytkownika lokalu wszystkimi kosztami. W takich przypadkach mają zastosowanie przepisy § 146 ust 2.
2.Dokonanie przez użytkownika lokalu zmian, modyfikacji lub demontażu wodomierza ze zdalnym odczytem jest surowo zabronione. W przypadku uszkodzenia wodomierza z przyczyn nieleżących po stronie Spółdzielni, wszelkie koszty związane z przywróceniem układów pomiarowych do prawidłowego stanu, pokrywa dodatkowo użytkownik lokalu.
3.Wszelkie zmiany i modyfikacje instalacji znajdujących się w zajmowanym lokalu oraz przebudowa ścian i okien wymaga pisemnej zgody Spółdzielni uzyskanej przed przystąpieniem do robót. Po wykonaniu robót, na które wcześniej uzyskano pisemną zgodę Spółdzielni należy zgłosić je Spółdzielni celem dokonania odbioru technicznego, a w przypadku robót (zanikających) ulegających zakryciu należy przed zakryciem zgłosić je do odbioru częściowego.
4.W przypadku samowolnego (bez pisemnej zgody Spółdzielni) dokonania zmian lub modyfikacji, o których mowa w ust. 3, które są niezgodne z przepisami Prawa Budowlanego bądź stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, użytkownik lokalu obowiązany jest przywrócić wszystko do stanu pierwotnego i zgłosić ten fakt do odbioru do Spółdzielni.
5.Użytkownik lokalu może ubiegać się o legalizację wykonanych samowolnie przeróbek tylko w przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię, że są one wykonane:
   - zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami,
   - nie powodują uszkodzeń substancji budynku,
   - nie powodują uciążliwości dla innych mieszkańców,
   - nie stanową potencjalnego zagrożenia dla mieszkańców i substancji budynku. Decyzja w tej sprawie leży w kompetencjach Zarządu Spółdzielni.
Decyzja w tej sprawie leży w kompetencjach Zarządu Spółdzielni.
6.Użytkownik lokalu jest obowiązany utrzymywać zajmowany lokal w należytym stanie technicznym, sanitarnym i higienicznym oraz przestrzegać Regulaminu porządku domowego.