13. Lustracja Spółdzielni


§ 148

1.Spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie likwidacji corocznie poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.
2.Lustrację przeprowadzają właściwe Związki Rewizyjne w Spółdzielniach w nich zrzeszonych.
3.Jeżeli Spółdzielnia mieszkaniowa nie podda się badaniu lustracyjnemu przewidzianemu w ust.1, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza przeprowadza z własnej inicjatywy badanie lustracyjne działalności Spółdzielni na jej koszt.
4.Celem lustracji jest:
   1)sprawdzenie przestrzegania przez Spółdzielnie przepisów prawa i postanowień statutu
   2)zbadanie przestrzegania przez Spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie ogółu członków.
   3)kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez Spółdzielnię jej celów ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych.
   4)wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności Spółdzielni
   5)udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności Spółdzielni.

§ 149

1.Z czynności lustracyjnych lustrator sporządza protokół, który składa Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni.
2.Protokół sporządzony przez lustratora ma moc dokumentu urzędowego.
3.Na podstawie protokołu z lustracji przeprowadzający ją Związek Rewizyjny lub Krajowa Rada Spółdzielcza opracowuje wnioski polustracyjne oraz przekazuje je Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
4.Zarząd obowiązany jest corocznie przekazywać podmiotowi przeprowadzającemu lustrację i Walnemu Zgromadzeniu informacje o realizacji wniosków polustracyjnych.
5.Zarząd obowiązany jest na żądanie członka Spółdzielni udostępnić mu do wglądu protokół lustracji oraz wnioski polustracyjne i informacje o ich realizacji.
6.Wnioski z przeprowadzonej lustracji powinny być przedstawione przez Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.