17. Przepisy przejściowe i końcowe

§ 165

Uchwalone przez Walne Zgromadzenie zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ich wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 166

Zmiana zasad wnoszenia i wysokości udziałów oraz wpisowego nie dotyczy członków przyjętych do Spółdzielni przed data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu w tym zakresie.

§ 167

Niniejszy statut obowiązuje od dnia jego rejestracji w Krajowym rejestrze Sądowym.