UWAGA!!!

Rregulamin do pobrania poniżej.

 Regulamin
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce”


Podstawa prawna:

- Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późniejszymi zmianami),
- Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce”
- Uchwała Nr 10/2023 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 19.05.2023r.

 

§ 1


1.Rada Nadzorcza składa się z 11 członków, wybranych Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
2.Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba
nie będąca członkiem Spółdzielni wskazana przez osobę prawną.
3.W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej, ustaje jego członkostwo
w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.

§ 2


1.Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
2.Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
3.Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
4.Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
1)odwołania w głosowaniu tajnym członka Rady Nadzorczej większością 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu,
2)zrzeczenia się mandatu,
3)ustania członkostwa w Spółdzielni.
4.Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru - do końca kadencji Rady Nadzorczej - innego członka Rady Nadzorczej.

§ 3


1.Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest działać w interesie i dla dobra całej Spółdzielni, oraz powinien odznaczać się dużą wiedzą z zakresu problematyki społecznej, gospodarczej
i problematyki spółdzielczości mieszkaniowej.
2.Członków Rady Nadzorczej obowiązuje zachowanie tajemnicy w sprawach związanych
z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 4


1.Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni oraz czuwa nad właściwym wykonaniem przez Spółdzielnię zadań statutowych zgodnie z interesami wszystkich członków.
2.Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1)uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
2)nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
a)badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b)dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
c)przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków;
3)podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
4)podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
5)zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
6)rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
7)składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych
8)podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach.
Do reprezentowania Spółdzielni w w/w czynnościach wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych.
9)wybór i odwoływanie w formie uchwał członków Zarządu Spółdzielni.
10)podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
11)podejmowanie uchwał w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
12)ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w Sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
13)uchwalanie zasad dysponowania odzyskanymi mieszkaniami,
14)uchwalanie zasad prowadzenia i finansowania inwestycji oraz jej przeznaczenia,
15)uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych w statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.
16)uczestniczenie w kontrolach zewnętrznych Spółdzielni.
17)opiniowanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu.

§ 5


1.W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków
i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni w lokalach Spółdzielni.
2.Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 6


1.Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia,
a w razie nieobecności jego Zastępca, w terminie nie później niż w ciągu 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia.
2.Na pierwszym posiedzeniu prowadzonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 7


1.Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Komisję Rewizyjną, oraz inne komisje stałe lub czasowe dla przeprowadzenia określonych zadań.
2.Każda stała komisja składa się co najmniej z 3 członków Rady Nadzorczej.
3.Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczących komisji Rady.
4.Członek Rady Nadzorczej powołany jednocześnie do dwóch komisji, może być przewodniczącym tylko jednej komisji.
5.Komisje Rady Nadzorczej działają na podstawie regulaminów poszczególnych komisji uchwalonych przez Radę Nadzorczą.
6.Komisje Rady Nadzorczej nie mogą zastępować Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwał.
Sprawozdania i wnioski poszczególnych komisji są rozpatrywane przez Radę Nadzorczą.

§ 8


1.Prezydium Rady Nadzorczej tworzą: przewodniczący Rady Nadzorczej i jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji Rady Nadzorczej.
2.Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej,
a w szczególności:
1)opracowywanie projektów porządku obrad na posiedzenia Rady Nadzorczej,
2)koordynacja pracy komisji Rady Nadzorczej,
3)opracowywanie projektów sprawozdań Rady Nadzorczej,
4)koordynacja obsady dyżurów Rady Nadzorczej.
3.Prezydium Rady Nadzorczej nie jest władne do podejmowania uchwał.

§ 9


1.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w miarę potrzeby nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
2.Posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać zwołane w trybie określonym w Art. 35 § 41.- § 44 ustawy Prawo Spółdzielcze.
3.W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady i Komisji mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.
4.Prezydium Rady Nadzorczej opracowuje projekty porządku obrad, które wraz z informacją o czasie i miejscu obrad Rady Nadzorczej wysyła w formie elektronicznej upoważniony członek Prezydium Rady Nadzorczej wszystkim członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi na piśmie na wskazane indywidualne adresy mailowe, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
5.Materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą oraz projekty uchwał zamieszczane są wyłącznie na stronie internetowej www.bienczyce.pl. w formie plików do podglądu lub pobrania w formacie PDF.
6.W posiedzeniach Rady Nadzorczej zobowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniach zobowiązani są usprawiedliwić swoją nieobecność na piśmie. Rada Nadzorcza w głosowaniu przyjmuje lub odrzuca powody usprawiedliwienia nieobecności.
7.Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się w formie elektronicznej głosowanie nad uchwałami przeprowadza się w dniu posiedzenia rady drogą elektroniczną poprzez stronę www.bienczyce.pl strefa niejawna. Oddanie głosu nad uchwałami stanowi potwierdzenie udziału w posiedzeniu Rady.

§ 10


1.Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy składu Rady określonego statutem spółdzielni, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
2.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, przyjętym przez członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu.
3.Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
4.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Zwykła większość głosów jest to przewaga głosów "za" nad głosami "przeciw",
a głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę.
5.Na żądanie 2/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady, przewodniczący posiedzenia zarządza tajne głosowanie także w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 11


1.Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach odwołania i powołania członków Zarządu oraz w sprawach dotyczących członków Rady Nadzorczej muszą być podejmowane w głosowaniu tajnym oraz zamieszczone w porządku obrad.
2.Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście jego dotyczącej.

§ 12


1.Uchwały Rady Nadzorczej sporządzane są w formie odrębnych dokumentów stanowiących załączniki do protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, na których zostały podjęte.
2.Uchwały Rady Nadzorczej powinny zawierać w swojej treści:
1)datę i kolejny numer (nr uchwały / nr protokołu / rzymski nr kadencji / rok ),
2)podstawę prawną podejmowanej uchwały,
3)zakres merytoryczny podejmowanej uchwały,
4)informację o dołączonych do uchwały załącznikach, jeżeli takie występują,
5)podpisy: Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności któregoś z nich Zastępcy Przewodniczącego lub upoważnionego przez Radę Nadzorczą członka tej rady.
3.Do uchwał Rady Nadzorczej dołącza się załączniki wymienione w treści uchwał.

§ 13


1.Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2.Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej powinny zawierać w swojej treści:
1)datę i kolejny numer ( nr protokołu / rzymski nr kadencji / rok ),
2)zatwierdzony porządek obrad,
3)merytoryczne streszczenie przebiegu posiedzenia,
4)informację o dołączonych do uchwały załącznikach, jeżeli takie występują,
5)podpisy: Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej lub Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza, a w razie nieobecności Sekretarza protokół za niego podpisuje upoważniony przez Radę Nadzorczej członek tej Rady.
6)podpis protokolanta.
3.Do protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej załącza się listę obecności osób obecnych na posiedzeniu oraz materiały, na których podstawie zapadły uchwały, a w szczególności:
1)plany i sprawozdania,
2)analizy i wnioski oraz oświadczenia,
3)inne materiały będące przedmiotem obrad i uchwał.
4.Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien być sporządzony przed następnym posiedzeniem Rady Nadzorczej, na którym powinien być odczytany oraz zatwierdzony.
5.Dla rzetelności sporządzenia protokołu przebieg obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
6.Sekretariat Rady Nadzorczej prowadzi komórka organizacyjna Spółdzielni.

§ 14


1.Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie Spółdzielni Mieszkaniowej "Bieńczyce" w Krakowie w dniu 19 maja 2023r. Uchwałą Nr 10/2023 i wchodzi w życie
z dniem podjęcia uchwały.
2.Traci moc dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bieńczyce" uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwałą nr 12/2010 w dniu 19.06.2010r. Zebranie Przedstawicieli Członków uchwałą nr 7/97 w dniu 24.05.97r.

Regulamin

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce”

Podstawa prawna:

1 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późniejszymi zmianami),

1 Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późniejszymi zmianami),

1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce”

1 Uchwała Nr12/2010 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 19.06.2010 r.

§ 1

1.      Rada Nadzorcza składa się z 15 członków, wybranych Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

2.      Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni wskazana przez osobę prawną.

3.      W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej, ustaje jego członkostwo
w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.

§ 2

1.      Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

2.      Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

3.      Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.

4.      Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

1)      odwołania w głosowaniu tajnym członka Rady Nadzorczej większością 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu,

2)      zrzeczenia się mandatu,

3)      ustania członkostwa w Spółdzielni.

4.      Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru - do końca kadencji Rady Nadzorczej - innego członka Rady Nadzorczej.

§ 3

1.      Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest działać w interesie i dla dobra całej Spółdzielni, oraz powinien odznaczać się dużą wiedzą z zakresu problematyki społecznej, gospodarczej i problematyki spółdzielczości mieszkaniowej.

2.      Członków Rady Nadzorczej obowiązuje zachowanie tajemnicy w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 4

1.      Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni oraz czuwa nad właściwym wykonaniem przez Spółdzielnię zadań statutowych zgodnie z interesami wszystkich członków.

2.      Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1)      uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,

2)      nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:

a)             badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b)             dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,

c)             przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków;

3)     podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

4)     podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,

5)     zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

6)     rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

7)     składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych

8)     podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach.
Do reprezentowania Spółdzielni w w/w czynnościach wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych.

9)     wybór i odwoływanie w formie uchwał członków Zarządu Spółdzielni.

10) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,

11) podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania w trybie art. 11 Ustawy,

12) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa poprzez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków,

13) podejmowanie uchwał w sprawie zawarcia umowy z biegłymi, a w szczególności wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,

14) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w Sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,

15) uchwalanie zasad dysponowania odzyskanymi mieszkaniami,

16) uchwalanie zasad prowadzenia i finansowania inwestycji oraz jej przeznaczenia,

17) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych w statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.

18) uczestniczenie w kontrolach zewnętrznych Spółdzielni.

19) opiniowanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu

20) uczestniczenie w kontrolach zewnętrznych Spółdzielni.

§ 5

1.      W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków
i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni w lokalach Spółdzielni.

2.      Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 6

1.      Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, a w razie nieobecności jego Zastępca, w terminie nie później niż w ciągu 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia.

2.      Na pierwszym posiedzeniu prowadzonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 7

1.      Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Komisję Rewizyjną, oraz inne komisje stałe lub czasowe dla przeprowadzenia określonych zadań.

2.      Każda stała komisja składa się co najmniej z 3 członków Rady Nadzorczej.

3.      Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczących komisji Rady.

4.      Członek Rady Nadzorczej powołany jednocześnie do dwóch komisji, może być przewodniczącym tylko jednej komisji.

5.      Komisje Rady Nadzorczej działają na podstawie regulaminów poszczególnych komisji uchwalonych przez Radę Nadzorczą.

6.      Komisje Rady Nadzorczej nie mogą zastępować Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwał.

Sprawozdania i wnioski poszczególnych komisji są rozpatrywane przez Radę Nadzorczą.

§ 8

1.      Prezydium Rady Nadzorczej tworzą: przewodniczący Rady Nadzorczej i jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji Rady Nadzorczej.

2.      Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej, a w  szczególności:

1)      opracowywanie projektów planów pracy Rady Nadzorczej,

2)      koordynacja pracy komisji Rady Nadzorczej,

3)      opracowywanie projektów sprawozdań Rady Nadzorczej,

4)      koordynacja obsady dyżurów Rady Nadzorczej.

3.      Prezydium Rady Nadzorczej nie jest władne do podejmowania uchwał.

§ 9

1.      Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w miarę potrzeby nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

2.      Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się także na pisemny wniosek 1/3 członków Rady lub pisemny wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Porządek obrad tego posiedzenia musi zawierać sprawy wskazane przez wnioskodawców.

3.      W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady i Komisji mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.
 

4.      O czasie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Nadzorczej, jej członkowie oraz Zarząd, a także  inne zaproszone osoby, powinny być zawiadomione na  piśmie co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień, należy dołączyć  materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą.

5.      Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej należy zawiadomić zainteresowanego członka Spółdzielni na 14 dni przed terminem posiedzenia. W zawiadomieniu należy  podać informację o prawie członka do uczestniczenia w posiedzeniu i składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, pomimo prawidłowego zawiadomienia, nie przybędzie na posiedzenie, Rada może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

6.      W posiedzeniach Rady Nadzorczej zobowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniach zobowiązani są usprawiedliwić swoją nieobecność na piśmie. Rada Nadzorcza w głosowaniu przyjmuje lub odrzuca powody usprawiedliwienia nieobecności.

§ 10

1.      Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy składu Rady określonego statutem spółdzielni, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

2.      Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, przyjętym przez członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu.

3.      Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

4.      Rada Nadzorcza  podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Zwykła większość głosów jest to przewaga głosów "za" nad głosami "przeciw",
a głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę.

5.      Na żądanie 2/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady, przewodniczący  posiedzenia zarządza tajne głosowanie także w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 11

1.      Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach odwołania i powołania członków Zarządu oraz w sprawach dotyczących członków Rady Nadzorczej muszą być podejmowane w głosowaniu tajnym oraz zamieszczone w porządku obrad.

2.      Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście jego dotyczącej.

§ 12

1.      Uchwały Rady Nadzorczej sporządzane są w formie odrębnych dokumentów stanowiących załączniki do protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, na których zostały podjęte.

2.      Uchwały Rady Nadzorczej powinny zawierać w swojej treści:

1)      datę i kolejny numer ( nr uchwały / nr protokołu / rzymski nr kadencji / rok ),

2)      podstawę prawną podejmowanej uchwały,

3)      zakres merytoryczny podejmowanej uchwały,

4)      informację o dołączonych do uchwały załącznikach, jeżeli takie występują,

5)      podpisy: Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności któregoś z nich Zastępcy Przewodniczącego lub upoważnionego przez Radę Nadzorczą członka tej rady.

3.      Do uchwał Rady Nadzorczej dołącza się załączniki wymienione w treści uchwał.

§ 13

1.      Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

2.      Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej powinny zawierać w swojej treści:

1)       datę i kolejny numer ( nr protokołu / rzymski nr kadencji / rok ),

2)       porządek obrad,

3)       merytoryczne streszczenie przebiegu posiedzenia,

4)       informację o dołączonych do uchwały załącznikach, jeżeli takie występują,

5)       podpisy: Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej lub Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza, a w razie nieobecności Sekretarza protokół za niego podpisuje upoważniony przez Radę Nadzorczej członek tej Rady.

6)       podpis protokolanta.

3.      Do protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej załącza się listę obecności osób obecnych na posiedzeniu oraz materiały, na których podstawie zapadły uchwały, a w szczególności:

1)       plany i sprawozdania,

2)       analizy i wnioski oraz oświadczenia,

3)       inne materiały będące przedmiotem obrad i uchwał.

4.      Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien być sporządzony przed następnym posiedzeniem Rady Nadzorczej, na którym powinien być odczytany oraz zatwierdzony.

5.      Sekretariat Rady Nadzorczej prowadzi komórka organizacyjna Spółdzielni.

§ 14

1.      Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie Spółdzielni Mieszkaniowej "Bieńczyce" w Krakowie w dniu 19 czerwca 2010 r. Uchwałą Nr 12/2010 i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

2.      Traci moc dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bieńczyce" uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków uchwałą nr 7/97. w dniu 24.05.97r.

Regulamin

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce"

Podstawa prawna:

1 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późniejszymi zmianami),

1 Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późniejszymi zmianami),

1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce"

1 Uchwała Nr12/2010 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 19.06.2010 r.

§ 1

1. Rada Nadzorcza składa się z 15 członków, wybranych Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

2. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni wskazana przez osobę prawną.

3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej, ustaje jego członkostwo

w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.

§ 2

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.

4. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

1) odwołania w głosowaniu tajnym członka Rady Nadzorczej większością 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu,

2) zrzeczenia się mandatu,

3) ustania członkostwa w Spółdzielni.

4. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru - do końca kadencji Rady Nadzorczej - innego członka Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest działać w interesie i dla dobra całej Spółdzielni, oraz powinien odznaczać się dużą wiedzą z zakresu problematyki społecznej, gospodarczej i problematyki spółdzielczości mieszkaniowej.

2. Członków Rady Nadzorczej obowiązuje zachowanie tajemnicy w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni oraz czuwa nad właściwym wykonaniem przez Spółdzielnię zadań statutowych zgodnie z interesami wszystkich członków.

2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,

2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków;

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,

5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych

8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach.

Do reprezentowania Spółdzielni w w/w czynnościach wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych.

9) wybór i odwoływanie w formie uchwał członków Zarządu Spółdzielni.

10) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,

11) podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania w trybie art. 11 Ustawy,

12) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa poprzez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków,

13) podejmowanie uchwał w sprawie zawarcia umowy z biegłymi, a w szczególności wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,

14) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w Sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,

15) uchwalanie zasad dysponowania odzyskanymi mieszkaniami,

16) uchwalanie zasad prowadzenia i finansowania inwestycji oraz jej przeznaczenia,

17) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych w statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.

18) uczestniczenie w kontrolach zewnętrznych Spółdzielni.

19) opiniowanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu

20) uczestniczenie w kontrolach zewnętrznych Spółdzielni.

§ 5

1. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków

i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni w lokalach Spółdzielni.

2. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 6

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, a w razie nieobecności jego Zastępca, w terminie nie później niż w ciągu 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia.

2. Na pierwszym posiedzeniu prowadzonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 7

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Komisję Rewizyjną, oraz inne komisje stałe lub czasowe dla przeprowadzenia określonych zadań.

2. Każda stała komisja składa się co najmniej z 3 członków Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczących komisji Rady.

4. Członek Rady Nadzorczej powołany jednocześnie do dwóch komisji, może być przewodniczącym tylko jednej komisji.

5. Komisje Rady Nadzorczej działają na podstawie regulaminów poszczególnych komisji uchwalonych przez Radę Nadzorczą.

6. Komisje Rady Nadzorczej nie mogą zastępować Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwał.

Sprawozdania i wnioski poszczególnych komisji są rozpatrywane przez Radę Nadzorczą.

§ 8

1. Prezydium Rady Nadzorczej tworzą: przewodniczący Rady Nadzorczej i jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji Rady Nadzorczej.

2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej, a w szczególności:

1) opracowywanie projektów planów pracy Rady Nadzorczej,

2) koordynacja pracy komisji Rady Nadzorczej,

3) opracowywanie projektów sprawozdań Rady Nadzorczej,

4) koordynacja obsady dyżurów Rady Nadzorczej.

3. Prezydium Rady Nadzorczej nie jest władne do podejmowania uchwał.

§ 9

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w miarę potrzeby nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się także na pisemny wniosek 1/3 członków Rady lub pisemny wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Porządek obrad tego posiedzenia musi zawierać sprawy wskazane przez wnioskodawców.

3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady i Komisji mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

4. O czasie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Nadzorczej, jej członkowie oraz Zarząd, a także inne zaproszone osoby, powinny być zawiadomione na piśmie co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień, należy dołączyć materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą.

5. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej należy zawiadomić zainteresowanego członka Spółdzielni na 14 dni przed terminem posiedzenia. W zawiadomieniu należy podać informację o prawie członka do uczestniczenia w posiedzeniu i składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, pomimo prawidłowego zawiadomienia, nie przybędzie na posiedzenie, Rada może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej zobowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniach zobowiązani są usprawiedliwić swoją nieobecność na piśmie. Rada Nadzorcza w głosowaniu przyjmuje lub odrzuca powody usprawiedliwienia nieobecności.

§ 10

1. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy składu Rady określonego statutem spółdzielni, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, przyjętym przez członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu.

3. Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Zwykła większość głosów jest to przewaga głosów "za" nad głosami "przeciw",

a głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę.

5. Na żądanie 2/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady, przewodniczący posiedzenia zarządza tajne głosowanie także w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 11

1. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach odwołania i powołania członków Zarządu oraz w sprawach dotyczących członków Rady Nadzorczej muszą być podejmowane w głosowaniu tajnym oraz zamieszczone w porządku obrad.

2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście jego dotyczącej.

§ 12

1. Uchwały Rady Nadzorczej sporządzane są w formie odrębnych dokumentów stanowiących załączniki do protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, na których zostały podjęte.

2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny zawierać w swojej treści:

1) datę i kolejny numer ( nr uchwały / nr protokołu / rzymski nr kadencji / rok ),

2) podstawę prawną podejmowanej uchwały,

3) zakres merytoryczny podejmowanej uchwały,

4) informację o dołączonych do uchwały załącznikach, jeżeli takie występują,

5) podpisy: Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności któregoś z nich Zastępcy Przewodniczącego lub upoważnionego przez Radę Nadzorczą członka tej rady.

3. Do uchwał Rady Nadzorczej dołącza się załączniki wymienione w treści uchwał.

§ 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

2. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej powinny zawierać w swojej treści:

1) datę i kolejny numer ( nr protokołu / rzymski nr kadencji / rok ),

2) porządek obrad,

3) merytoryczne streszczenie przebiegu posiedzenia,

4) informację o dołączonych do uchwały załącznikach, jeżeli takie występują,

5) podpisy: Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej lub Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza, a w razie nieobecności Sekretarza protokół za niego podpisuje upoważniony przez Radę Nadzorczej członek tej Rady.

6) podpis protokolanta.

3. Do protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej załącza się listę obecności osób obecnych na posiedzeniu oraz materiały, na których podstawie zapadły uchwały, a w szczególności:

1) plany i sprawozdania,

2) analizy i wnioski oraz oświadczenia,

3) inne materiały będące przedmiotem obrad i uchwał.

4. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien być sporządzony przed następnym posiedzeniem Rady Nadzorczej, na którym powinien być odczytany oraz zatwierdzony.

5. Sekretariat Rady Nadzorczej prowadzi komórka organizacyjna Spółdzielni.

§ 14

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie Spółdzielni Mieszkaniowej "Bieńczyce" w Krakowie w dniu 19 czerwca 2010 r. Uchwałą Nr 12/2010 i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

2. Traci moc dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bieńczyce" uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków uchwałą nr 7/97. w dniu 24.05.97r.