Z uwagi na obowiązujące ustawowe zasady ustalania wartości rynkowej lokali przedmiotowy Regulamin został uchylony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 60/12/IX/2018 z dania 11 grudnia 2018r.