operatywka 2

Rada Nadzorcza Spółdzielni na podstawie uchwały z dnia 11.01.2022r. nr 3/1/X/2022 ogłosiła konkurs na wybór kandydata na funkcję Członka Zarządu Spółdzielni i zatrudnienie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Spółdzielni ds. Technicznych.

Warunki konkursu. 

 

I. Kandydaci na Członka Zarządu – Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce” powinni spełniać następujące warunki i posiadać:

 1. Wykształcenie wyższe- wyższe techniczne.
 2. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń.
 3. Co najmniej pięcioletnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku kierowniczym.
 4. Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu nieruchomościami i spółdzielczości mieszkaniowej lub wspólnot mieszkaniowych.
 5. Znajomość przepisów ustawowych i wykonawczych z zakresu zarządzania nieruchomościami, ustawy prawo budowlane, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo Spółdzielcze, ustawy prawo energetyczne.
 6. Umiejętności kierowania zespołem, współpracy w zespole, komunikatywność, otwartość, obiektywność, systematyczność.
 7. Znajomość funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i centralnej ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz innych urządzeń wykorzystywanych w tych instalacjach.
 8. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej potrzebnej do wykonania i późniejszej eksploatacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz węzłów cieplnych zarówno w zakresie technologii, jak i automatyki (sterowania).
 9. Umiejętność opracowania rzeczowo – finansowych planów remontów nieruchomości.
 10. Biegła umiejętność obsługi komputera, w szczególności biegła umiejętność pracy z wykorzystaniem aplikacji Office (Excel, Word).
 11. Umiejętność obsługi internetu i edycji stron internetowych.
 12. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.
 13. Możliwość zatrudnienia w wymiarze pełnego etatu od 25 kwietnia 2022
 14. Aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

II. Kandydaci na Członka Zarządu – Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce” powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Kserokopie lub skanogramy dyplomów, potwierdzające uzyskane wykształcenie oraz innych uprawnień, w tym w szczególności uprawnień budowlanych oraz innych uprawnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
 2. Kserokopie lub skanogramy świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy.
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w punktach od 5 do 12 powyższych warunków.
 4. Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe
 5. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym konkursem.
 6. Kserokopia lub skanogram pierwszej strony dowodu osobistego.
 7. Życiorys zawodowy ze zdjęciem i danymi kontaktowymi: telefon i adres e-mail) (Curriculum Vitae) i list motywacyjny.
 8. Oświadczenie o proponowanym terminie nawiązania stosunku pracy.
 9. Oświadczenie o możliwości zatrudnienia w wymiarze pełnego etatu.
 10. Oświadczenie o wysokości oczekiwanego wynagrodzenia miesięcznego brutto.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie ofert w terminie do dnia 8 marca 2022r. do godziny 1500 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na Członka Zarządu – Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bieńczyce” 31-630 Kraków os. Kombatantów 1.
Dopuszcza się przesyłanie ofert w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tematem: „Konkurs na Członka Zarządu – Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych”.
Skany wymaganych dokumentów muszą zawierać własnoręczne podpisy oferenta z klauzulą „poświadczam zgodność z oryginałem”. Skany wymaganych oświadczeń muszą zawierać własnoręczne podpisy oferenta.

Na kopercie prosimy nie umieszczać żadnych danych osobowych.

W przypadku składania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu oferty na dziennik podawczy Spółdzielni. Godziny przyjęć stron są dostępne na stronie www.bienczyce.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dwóch etapach:

Etap I odbędzie się 15 marca 2022r. (wtorek) i będzie obejmował:
- otwarcie złożonych w wymaganym terminie ofert,
- sprawdzenie spełnienia przez kandydatów wszystkich warunków konkursowych,
- sprawdzenie kompletności dokumentów i oświadczeń, zgodnie z wymogami konkursu,
- wybór kandydatów do II Etapu.

Kandydaci wybrani do II etapu będą zapraszani na Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, na której będą zadawane pytania weryfikujące znajomość przepisów i umiejętności zawartych w oświadczeniach.

Etap II będzie obejmował:
- w dniach od 22 marca do 23 marca 2022r. przeprowadzenie rozmów z kandydatami wyłonionymi w Etapie I, w celu dokonania wyboru kandydatów do ostatecznej oceny przez Komisję Konkursową,
- w dniu 29 marca 2022r. sporządzenie protokołu przez Komisję Konkursową obejmującego całe postępowanie konkursowe oraz dokonanie wyboru kandydatury oferenta do podjęcia odpowiedniej uchwały przez Radę Nadzorczą.
- w dniu 12 kwietnia 2022r. podjęcie przez Radę Nadzorczą odpowiednich uchwał.

UWAGA !
Przy rozmowach z kandydatami wyłonionymi do drugiego etapu wymagane będą do wglądu oryginalne dokumenty, których kserokopie zostały przesłane w kopertach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:
1. Nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny,
2. Odrzucenia oferty kandydata niespełniającego wymogów kompetencyjnych.
3. Odrzucenia oferty nieposiadającej wszystkich wymaganych dokumentów.
4. Odrzucenia oferty złożonej po terminie (decyduje data wpływu na dziennik podawczy lub data wpływu na pocztę elektroniczną).
5. Nieudzielania informacji o wynikach rekrutacji oferentom, którzy nie zostali wybrani.
6. Niedokonywania zwrotu złożonych ofert oferentom, którzy nie zostali wybrani.

Oferujemy :
Umowę o pracę w wymiarze 1 etatu na czas określony 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia – wymagana uchwała Rady Nadzorczej.

W ofercie konieczne jest zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

W załączeniu wymogi konkursu - do pobrania