Przeanalizowano zmiany cen taryfowych energii cieplnej od 1 stycznia 2020r. do 1 czerwca 2021r.
Od 1 stycznia 2020 roku do 1 czerwca 2021 było sześć podwyżek cen taryfowych energii cieplnej, w tym:
Ceny mocy (MW) były podnoszone przez producentów energii 5 razy – średnio co 3,4 miesiąca,
Ceny energii (GJ) były podnoszone przez producentów energii 5 razy – średnio co 3,4 miesiąca,
Ceny przesyłowe (taryfy: WIP, WGP i WO) były podnoszone przez MPEC 1 raz, ponieważ MPEC od wielu lat podnosi ceny przesyłu jeden raz w roku od 1 stycznia każdego roku.

 

W poniższej tabeli zamieszczono ceny taryfowe od 1 stycznia 2020r. do 1 czerwca 2021, w tym w zakresie:

WYTWARZANIA (elektrociepłownie – pierwsze trzy pozycje) są ceny netto:
- mocy zamówionej za 1 MW (mega wat) – opłaty stałe
- energii cieplnej za 1 GJ (giga dżul) – opłaty zmienne zależne od zużycia energii
- nośnika ciepła za 1 m3, które dotyczą ubytków czynnika grzewczego w instalacji w budynku)

PRZESYŁU (MPEC S.A – pozostałe pozycje uwzględniające trzy zazwyczaj stosowane rodzaje taryf), w tym w zakresie:

   Taryfy S1-WIP (Węzeł cieplny Indywidualny jest w budynku i jest własnością Przedsiębiorstwa czyli MPEC S.A.
   Taryfy S1-WGP (Węzeł cieplny Grupowy (poza budynkiem) i jest własnością Przedsiębiorstwa czyli MPEC S.A.
   Taryfy S1-WO (Węzeł cieplny w budynku jest własnością Odbiorcy ciepła).
W każdej z powyższych taryf przesyłowych są dwie pozycje cenowe, w tym:
   ceny przesyłu zależnie od MOCY w zł za 1 MW
   ceny przesyłu zależnie od ZUŻYCIA ENERGII w zł za 1 GJ.

Tabela 111

Odbiorcy ciepła otrzymują faktury przesyłane przez MPEC S.A., w których uwzględnione są wszystkie ceny powiększone o 23 % podatek VAT. Zatem faktyczny cennik (brutto) przedstawiono poniżej.

Tabela 222

 

 Poniżej dla zobrazowania powyżej opisanych zmian cen zamieszczono skanogramy cenników taryfowych (netto – bez 23 % podatku VAT) , w tym cennik obowiązujący od 1 stycznia 2020r oraz cennik obowiązujący od 1 czerwca 2021r.

Cennik 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cennik 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak wynika z powyższego porównania wzrost cen taryfowych w poszczególnych pozycjach wacha się w okresie 17 miesięcy od 1,05 % do 26,88%.
Na uwagę zasługuje różnica w skali podwyżek pomiędzy WYTWÓRCAMI ENERGII (średnia podwyżka 25,52%) a usługodawcą PRZESYŁOWYM - MPEC S. A., gdzie średnia podwyżka w zakresie przesyłu zależnego od mocy 1,59% a w zakresie przesyłu zależnego od zużycia energii 8,19%.

Główną przyczyną wysokich podwyżek cen taryfowych nie jest usługodawca przesyłowy (MPEC S.A.) lecz są producenci energii, do których obecnie należą:
    Polska Grupa Energetyczna Energia Ciepła S.A. (lokalizacja – Kraków ŁĘG)
    CEZ Skawina (lokalizacja – w Skawinie)
    Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów (Spalarnia w Krakowie)

Zródła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiono zmiany cen taryfowych Mocy zależne od źródeł energii - Elektrociepłownie
Skala podwyżek w od 1 stycznia 2020r do 1 czerwca 2021r wynosi 25,06 %.

Wykres 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiono zmiany cen taryfowych Energii zależne od źródeł energii - Elektrociepłownie
Skala podwyżek w od 1 stycznia 2020r do 1 czerwca 2021r wynosi 24,63 %

Wykres 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyczyny drastycznego wzrostu cen taryfowych wytworzenia energii cieplnej

Z informacji uzyskanych z publikatorów wynika, że cyt.: przyczyny drastycznych wzrostów cen wytarzania energii cieplnej są pochodną wielu czynników, m.in. sytuacji rynkowej, regulacji prawnych, wzrostu kosztów wytwarzania i prowadzonych inwestycji. W ostatnich latach największy wpływ miały na nie koszty paliwa (węgla) i uprawnień do emisji CO2. Wzrost ceny zakupu węgla w latach 2017-2019 wyniósł prawie 20 proc., natomiast cena uprawnień CO2 w tym czasie wzrosła pięciokrotnie, z 5 do 25 euro za tonę. W okresie ostatnich 12 miesięcy ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosły w z ok. 25 euro do prawie 40 euro.
Zatem główną przyczyną tak znacznego wzrostu cen energii cieplnej jest kontynuacja polityki energetycznej w Polsce opartej na węglu, co generuje rosnące koszty uprawnień do emisji CO2.

Jak wynika z porównania wzrostów cen taryfowych wzrosty cen przesyłowych (zależne od MPEC S.A.) w analizowanym okresie od 1 stycznia 2020r. do 1 czerwca 2021r. nie były tak drastyczne jak w przypadku wytwórców ciepła i mieściły się w zakresie od 1,05% do 8,62%.
Należy też zauważyć, że MPEC S. A. dokonuje zmian cen taryfowych jeden raz w roku (od 1 stycznia każdego roku), co jest kontynuowane od wielu lat, wiec wzrost cen opłat przesyłowych nie ma znaczącego wpływu na wzrost kosztów energii cieplnej.

W ostatnim okresie odbiorcy ciepła (spółdzienie mieszkaniowe, zarządcy współnot mieszkaniowych i inni zarządcy nieruchomości) powinni zmienić wyskość opłat zaliczkowych na poczet kosztów zakupu energii cieplnej.
Obowiązek zmiany wisokości opłat wynika z przepisów ustawy Prawo Energetyczne.
Art. 45a ust. 2 i 4 tej ustawy stanowi, że:
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem udzielonych odbiorcy upustów i bonifikat, stanowią koszty zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła dostarczanych do budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, zamieszkane lub użytkowane przez osoby niebędące odbiorcami.
4. Koszty zakupu, o których mowa w ust. 2, są rozliczane w opłatach pobieranych od osób, o których mowa w ust. 2. Wysokość opłat powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła.

Poniżej - Doniesienia z publikatorów:

ONET

 

Jakie podwyżki cen prądu i gazu? Prezes URE odpowiada