Dostawa 2

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bieńczyce” w Krakowie os. Kombatantów 1 ogłasza:

Dwuetapowy Przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż garażu motocyklowego. Przetarg odbędzie się zgodnie z zasadami ustalonymi przez Spółdzielnię dwuetapowo, w tym:
• pierwszy etap przetargu - ofertowy – pisemny,
• drugi etap przetargu - ustny – licytacyjny.
Przedmiotem przetargu będzie ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż aktem notarialnym garażu motocyklowego w os. J. Strusia 10a/1 o powierzchni użytkowej 9,96 m2.

 

W pierwszym etapie przetargu (ofertowy) oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni w Krakowie w osiedlu Kombatantów 1 do skrzynki pocztowej na siedzibie Spółdzielni lub wysłać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jako skan oferty z własnoręcznym podpisem oferenta.

Do drugiego etapu przetargu (ustny – licytacyjny) komisja przetargowa dokonuje wyboru co najmniej dwóch oferentów, którzy zaoferowali najwyższą cenę nabycia w etapie pierwszym.

Spółdzielnia poinformuje wybranych oferentów o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu przetargu. W drugim etapie przetargu zostanie wyłoniona osoba uprawniona do zawarcia umowy nabycia własności przedmiotowego garażu

Warunki pierwszego etapu przetargu.

 1. Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości: 1000zł.
 2. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Spółdzielni nr 77 2490 0005 0000 4530 7116 7499 lub w kasie Spółdzielni os. Kombatantów 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2021 r., a za datę i godzinę wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku spółdzielni lub wpłaty w kasie Spółdzielni.
 3. Oferty należy składać lub przesłać do Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do 4 października 2021 r., do godziny 1400.
 4. Oferty można składać do skrzynki pocztowej znajdującej się na elewacji budynku Spółdzielni w os. Kombatantów 1 lub wysłać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jako skan oferty z własnoręcznym podpisem oferenta.
 5. Oferta musi zawierać:
 • imię, nazwisko i adres oferenta,
 • kontakt telefoniczny, kontakt elektroniczny (adres e-mail),
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się w z warunkami przetargu zamieszczonymi
  w ogłoszeniu oraz regulaminie i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • klauzule wyrażająca zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnie danych osobowych oferenta,
 • oferowaną cenę nabycia garażu,
 • dowód wniesienia wadium,
 • datę i własnoręczny podpis.
 1. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi oferentom i stanową dokumentację Spółdzielni z przeprowadzenia pierwszego etapu przetargu.
 2. Oferty nie spełniające powyższych wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy nie zakwalifikowali się do drugiego etapu, zostanie zwrócone do trzech dni roboczych po zakończeniu pierwszego etapu przetargu.
 4. Spółdzielnia nie ma obowiązku informowania uczestników przetargu o dokonanym wyborze i szczegółach innych ofert.

Warunki drugiego etapu przetargu

 1. Przetarg licytacyjny odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, Kraków os. Kombatantów 1 w dniu 12 października 2021 r. piętro 1. o godzinie: o godzinie 1000 Licytacji podlega cena sprzedaży przedmiotu przetargu.
 2. Zasady prowadzenia licytacji zostaną przedstawione przed rozpoczęciem licytacji.
 3. Minimalny krok postąpienia w licytacji ustala przewodniczący komisji przetargowej.
 4. Przetarg jest skuteczny po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu zaoferowanej najwyższej ceny i dokonaniu przybicia.
 5. Po dokonaniu przybicia uczestnik wygrywający przetarg ma obowiązek podpisać protokół przetargowy pod rygorem utraty wadium.
 6. W przypadku braku przebicia ceny wywoławczej przetarg wygrywa uczestnik, który złożył ofertę z najwyższą ceną w pierwszym etapie przetargu.
 7. Wygrywający przetarg, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia przetargu złożyć na piśmie deklarację przystąpienia do Spółdzielni, pod rygorem unieważnienia przetargu.
 8. Nabywca zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 30 dni roboczych od dnia przetargu wpłacić wylicytowaną kwotę pod rygorem utraty wpłaconego wadium oraz utraty prawa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży przedmiotu przetargu na wygrywającego.
 9. Zawarcie aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności garażu i sprzedaży wygrywającemu przetarg nastąpi w nieprzekraczalnym w terminie do 21 dni od daty wpływu na konto Spółdzielni wylicytowanej kwoty.
 10. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, założenia i wpisu do księgi wieczystej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) ponosi nabywca przy zawieraniu umowy notarialnej.
 11. Wpłacone przez uczestników przetargu wadium, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone do trzech dni roboczych po zakończeniu postępowania przetargowego.
 12. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zarachowane na poczet wylicytowanej kwoty.
 13. Podczas procedury przetargowej wszystkich uczestników przetargu obowiązują nakazane zasady w zakresie ochrony osobistej, dezynfekcja rąk oraz zachowanie odpowiedniej odległości.
 14. Uczestnicy przetargu nie stosujący się do aktualnie obowiązujących zasad ochrony epidemiologicznej mogą zostać wykluczeni z przetargu.
 15. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Garaż można oglądać w dniu 29 września 2021 r.– zbiórka o godz.1300 przy budynku w os. J. Strusia 10a,

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 12/349 78 14.

Pliki do pobrania:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Rzut garażu Strusia 10A-1.pdf)Rzut garażu Strusia 10A-1.pdf350 kB