Drukuj

Podatek od nieruchomości jest uregulowany ustawą opłatach i podatkach lokalnych (Dz.U. 1991 Nr 9 poz. 31 z późniejszymi zmianami)
Podatek od nieruchomości jest opłatą niezależną od Spółdzielni.

Zgodnie z art. 2 w/w ustawy podatkowi od nieruchomości podlegają:
•    grunty,
•    budynki lub ich części,
•    budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości leży w kompetencjach gminy. Stosowną decyzję gmina uchwala każdego roku. Wysokość uchwalonego przez gminę podatku, nie może przekroczyć stawki maksymalnej, ogłaszanej przez Ministra Finansów. Wysokość stawki podatkowej ustalana w uchwale rady gminy nie może przekroczyć stawek maksymalnych.

Zobacz Obwieszczenie Ministra Finansów - stawki maksymalne na 2015 r.
Zobacz Obwieszczenie Ministra Finansów - stawki maksymalne na 2016 r.


Spółdzielnia dokonuje tylko podziału podatku uchwalonego przez gminę na poszczególnych właścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub lokatorskiego prawa do lokalu.
Osoby posiadające własność odrębną lokalu mieszkalnego płacą podatek od nieruchomości bezpośrednio do gminy.
Podatkiem od nieruchomości obciążany jest jej właściciel czy też użytkownik wieczysty (innych sytuacji nie występujących w Spółdzielni nie będziemy tu rozpatrywać)

Podstawę opodatkowania dla gruntów stanowi ich powierzchnia, a dla budynków lub ich części powierzchnia użytkowa. Z kolei dla budowli (bądź ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest to wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji.
Przy ustalaniu powierzchni w budynkach lub lokalach powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

Stawki podatkowe
Przy określaniu wysokości stawek dla gruntów rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.
Podobnie jest w odniesieniu do budynków lub ich części (lokali) czy budowli.

W 2015 r. stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:
od gruntów:

od budynków lub ich części:

 od budowli: