Windykacja (egzekucja nieuregulowanych w terminie należności) to duży problem wszystkich zarządców zasobów mieszkaniowych, szczególne w zasobach, w których mieszkania były przydzielane, a znaczną cześć kosztów budowy pokrywał Skarb Państwa.

Pierwszy problem – mentalność.

Mniejszy problem z windykacją mają zarządcy nowo powstających zasobów mieszkaniowych, w których finansowanie mieszkań odbywa się w pełni z kieszeni właściciela lokalu. W tych przypadkach występuje większe poczucie współwłasności nieruchomości i konieczności jej utrzymania przez współwłaścicieli.

Natomiast w poprzednim (socjalistycznym) systemie realizacji budownictwa mieszkaniowego poczucie własności dotyczyło jedynie lokalu mieszkalnego, a to co znajdowało się „za progiem lokalu” było wspólne – czyli niczyje. W poprzednich latach takie przekonanie miało duży zły wpływ na ochronę i poszanowanie wspólnego mienia. Tym bardziej, że koszty eksploatacji nieruchomości wspólnej pokrywane były z opłat uśrednionych w skali całych zasobów. W przypadku naszej Spółdzielni praktycznie wszystkie lokale mieszkalne wykonywane w procesie inwestycyjnym finansowane były z udziałem środków budżetowych Państwa i umorzone w 1/3 lub 1/2 kosztów realizacji lokalu mieszkalnego.

W ostatnich latach ewidentnie daje się zauważyć, że w naszej Spółdzielni sukcesywnie rośnie świadomość odpowiedzialności i dbania o wspólne mienie.

Jest to bardzo pozytywne, tym bardziej, że obecnie każda nieruchomość jest na własnym rozrachunku. Mamy nadzieję na sukcesywną poprawę w tej kwestii.

Drugi problem – opłaty za mieszkanie są na końcu łańcucha wydatków.

Problem polega na tym, że część mieszkańców konieczność regulowania opłat za użytkowanie lokalu lokuje na końcu priorytetu ważności. Przed tym obowiązkiem stawiane są wszystkie inne wydatki z używkami włącznie. Ten problem nie dotyczy osób starszej daty, które miały wpojone od dziecka, że wszelkie opłaty (prąd, gaz, woda i opłaty za mieszkanie) są przed innymi wydatkami.

Z naszych obserwacji i częstych analiz profilowych wynika, że osoby, które nie posiadają rezerw finansowych i nie uregulują jednomiesięcznej lub dwumiesięcznej opłaty za lokal nie mogą już w miarę szybko „wyjść z długów”, co często powoduje wzrost zadłużenia i konsekwencje windykacyjne.

Trzeba mieć świadomość, że na podstawie statutu Spółdzielnia nalicza odsetki od nieterminowych wpłat, których nie ma możliwości zmniejszyć lub anulować, a jakiekolwiek wpłaty do Spółdzielni przeznaczane są w pierwszej kolejności na spłatę odsetek.

Jest to jedna z wielu metod dyscyplinujących niesumiennych mieszkańców, która stosowana jest w sposób kategoryczny i nieuchronny.

Trzeci problem – złagodzenie przepisów prawnych.

W ostatnich latach wprowadzane zmiany ustawowe systematycznie i skutecznie odbierają możliwości skutecznej windykacji zaległości, prowadzonej w interesie mieszkańców, którzy sumiennie wywiązują się z obowiązku terminowego wnoszenia opłat. Opłaty te przeznaczane są wyłączenie na utrzymanie w należytym stanie techniczno – eksploatacyjnym budynków, terenów i infrastruktury oraz pośredniczeniu w dostawie mediów i innych usług zewnętrznych.

Ustawodawca wprowadzając słuszną ustawę o ochronie danych osobowych zapomniał, że „każdy kij ma dwa końce” i nie przewidział negatywnych skutków tej ustawy w zakresie windykacji należności.

Zmiany przepisów w zakresie skutecznego utrzymania porządku publicznego odebrały Policji i Straży Miejskiej wiele wcześniejszych uprawnień, powodując większą bezkarność w zakresie przestępstw i wykroczeń oraz powodując paraliż procedur prawnych prowadzonych w zakresie udowodnienia takich przestępstw. To również przekłada się na bezkarność „patologii” i zaległości w opłatach.

Ponadto zmiany przepisów w zakresie stosowania (najcięższego narzędzia windykacyjnego), tj. skutecznego wykonywania przez komorników prawomocnych wyroków sądowych zostały obwarowane tyloma ograniczeniami, że praktycznie sparaliżowało to tę możliwość egzekucji.

W przypadkach wyroków orzekających eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego zachodzi konieczność dostarczenia przez właściciela nieruchomości lokalu zastępczego lub tymczasowego. Sprowadza się do tego, że właściciele lub zarządzający nieruchomościami wynajmują na krótki okres czasu pokoje w hostelach lub tanich hotelach, do których komornicy wykonują eksmisję z całym dobytkiem. Po zbyciu lokalu w drodze przetargu cały dług i wszystkie inne koszty ( w tym hotelu) są potrącane z przysługującej osobom eksmitowanym wartości rynkowej lokalu uzyskanej w przetargu.

W przypadkach wyroków sądowych orzekających dla poszczególnych osób uprawnienie do lokalu socjalnego zachodzi konieczność dostarczenia takiego lokalu przez Gminę Miasta Krakowa, która nie posiada wystarczającej liczby takich lokali. W ostatnich latach w Krakowie nastąpił paraliż w dostarczaniu takich lokali przez Gminę Miasta Krakowa. Wobec tego Gmina Miasta Krakowa płaci właścicielom lub zarządcom nieruchomości odszkodowania za nie dostarczenie lokali socjalnych, które to kwoty przeznaczane są na bieżące opłaty za lokale – nie obciążając innych współwłaścicieli lokali w danej nieruchomości. Przedmiotowe odszkodowania Gmina Miasta Krakowa odzyskuje po dostarczeniu lokalu socjalnego i przeprowadzeniu procedury przetargowej sprzedaży lokalu.

Wszystkie te ograniczenia ustawowe w dużym stopniu utrudniają służbom Spółdzielni skuteczną możliwość egzekucji zaległości i spowalniają ten w dużej mierze zbiurokratyzowany proces.

Zasady windykacji

Obecnie windykacja należności w Spółdzielni oparta jest na poniższych działaniach stosowanych w zależności od wysokości długu i jego czasu występowania.

 • Wysyłane są do wszystkich lokali kwartalne łagodne informacje o stanie salda.
 • Wysyłane są do wszystkich lokali potwierdzenia sald na dzień 31 grudnia ubiegłego roku.
 • Wykonywane są kwartalne wieloprofilowe analizy windykacyjne wszystkich lokali i na tej podstawie podejmowane są adekwatne działania.
 • Wywieszone są w gablotach Informacje o możliwości uzyskania pomocy z MOPS-u i UMK.
 • Treść wezwań do zapłaty uzależniona jest od wielkości długu. Bardziej i mniej rygorystyczne.
 • Zgodnie z § 156 statutu Spółdzielnia wstrzymuje obsługę administracyjną i techniczną w przypadku zaległości przekraczających dwa wymiary miesięcznych opłat.
 • Dłużnikom, którzy użytkują dodatkowe pomieszczenia na podstawie umów najmu, umowy te są rozwiązywane, a odzyskane pomieszczenia wynajmuje się innym mieszkańcom.
 • Zamieszczane są informacje w gablotach o zalegających powyżej stu złotych na piętrach.
 • Prowadzona jest na bieżąco i w sposób ciągły odrębna dokumentacja dla dłużników (wyroki, egzekucja, pisma, wezwania, itp.).
 • Prowadzony jest od 2006r. elektroniczny rejestr spraw nakazów Sądowych i egzekucji Sądowych.Wysyłane są rygorystycznie zredagowane wezwania PRZEDEGZEKUCYJNE i EGZEKUCYJNE.
 • Oddajemy prawomocne wyroki sądowe o nakaz zapłaty - do realizacji przez Komornika. W tych sprawach egzekucja jest prowadzona w stosunku do wszystkich osób pełnoletnich
 • Współpracujemy z Biurem Informacji Gospodarczych - Krajowym Rejestrem Długów. Dłużnicy już powyżej trzech krotności opłat umieszczani są w tym ogólnopolskim rejestrze.
 • Rada Nadzorcza wzywa co miesiąc dłużników na posiedzenia w celu ich zdyscyplinowania
 • W latach 2005 – 2010 skierowano do Sądu 202 sprawy o nakaz zapłaty na łączną kwotę: 1.116.441 zł, z czego:
 • wyegzekwowano długi od 88 dłużników na łączną sumę : 442.999 zł,
 • wobec kolejnych 60-ciu dłużników wystąpiono do komornika o wszczęcie egzekucji – licytacji lokalu na łączną kwotę 679.609 zł.
 • Współpracujemy z zewnętrzną Firmą windykacyjną, której zlecamy same trudne sprawy.
 • Na koniec roku 2010 liczba wszystkich wyroków eksmisyjnych wynosiła 76 z tego zrealizowanych do końca 2010r było 58, w tym: - bez dostarczenia lokalu 40, a do lokalu socjalnego 18.
 • Z 76 wyroków obecnie 18 oczekuje na lokal socjalny, który ma obowiązek dostarczyć Gmina Miasta Krakowa. Do czasu dostarczenia takich lokali Spółdzielnia otrzymuje odszkodowanie.
 • Wykonywane są ponadto egzekucje z nieruchomości, polegające na licytacji Sądowej lokalu z zamieszkałymi lokatorami. Na koniec 2010r. wykonano już 6 licytacji.

SĄD i KOMORNIK – lawinowe generowanie długów.

Lawinowe generowanie wysokości długów ma miejsce w przypadku spraw sądowych o nakaz zapłaty oraz w przypadku braku reakcji na zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, którego konsekwencją jest przekazanie sprawy do komornika. W postępowaniach sądowych do wysokości długu z odsetkami doliczane są koszty postępowania sądowego oraz koszty zatrudnienia obsługi prawnej.

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądowego i oddaniu sprawy do komornika dłużnik ma dodatkowo do zapłaty, nie tylko już zasądzone koszty postępowania sądowego i koszty zastępstwa procesowego, ale także koszty na poszukiwanie majątku dłużnika. Dodatkowo komornik nalicza i egzekwuje od takiego dłużnika koszty prowadzenia egzekucji, co z kolei naraża dłużnika na zwiększenie kwot zadłużenia nawet o kilka tysięcy złotych.

Wobec powyższego należy wystrzegać się w/w postępowań nie dopuszczając do ich wszczęcia, ponieważ wysokość zadłużenia może lawinowo wzrastać w krótkim czasie, pogrążając wszystkich mieszkańców lokalu.

Przed uruchomieniem w/w postępowań zawsze istnieje możliwość uzgodnienia ze Spółdzielnią ratalnej spłaty zadłużenia, przy czym wysokość rat powinna zapewniać spłatę długu w realnym okresie czasu.

W celu monitorowania bieżących rozrachunków ze Spółdzielnią uruchomiliśmy na naszej stronie internetowej www.bienczyce.pl dostęp do indywidualnych rozliczeń lokali : MOJE ROZLICZENIA.

Taki dostęp zapewnia bieżącą – stałą możliwość śledzenia indywidualnych rozrachunków klientów.

Dostęp do tego portalu jest możliwy po godzinie 24:00 licząc od dnia osobistego odbioru wygenerowanego przez pracowników działu księgowości Spółdzielni loginu i hasła startowego.

Generowanie loginu i hasła startowego odbywa się

Przypominamy, że w przypadku otrzymania ze Spółdzielni:

 • Upomnienia, wezwania do zapłaty lub wezwania przedegzekucyjnego przysłanego przez Spółdzielnię, do całości długu doliczane są odsetki w wysokości ustawowej – nieuchronnie wymagalne i pobierane w pierwszej kolejności w przypadku jakichkolwiek wpłat.

Przypominamy, że w przypadku sądowego nakazu zapłaty:

 • Po wysłaniu przez Spółdzielnię pozwu do sądu i orzeczenia przez sąd prawomocnego wyroku o nakaz zapłaty, do całości długu wraz z odsetkami doliczane są koszty postępowania sądowego oraz koszty zastępstwa procesowego. Może to zwiększyć zadłużenie o kilka set złotych.
 • W przypadku nie regulowania sądowego nakazu zapłaty doliczane są odsetki od całości w/w długu objętego wyrokiem, co może również zwiększyć zadłużenie o kilka tysięcy złotych.
 • W przypadku dalszego zalegania z opłatami Spółdzielnia kieruje kolejne pozwy o nakaz zapłaty, w taki sposób aby wszystkie należności były objęte wyrokami sądowymi z w/w konsekwencjami. Może to również zwiększyć zadłużenie o kolejne kilka tysięcy złotych.
  W takim przypadku należności nie ulegają przeterminowaniu !!!

Przypominamy, że w przypadku komorniczej egzekucji sądowej

 • W przypadku bezskuteczności egzekucji długów i wykorzystania wszystkich w/w działań Spółdzielnia wysyła do komornika wniosek o dokonanie egzekucji z własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu lub o dokonanie egzekucji z własności odrębnej lokalu.

Wówczas wszystkie długi wynikające z sądowych nakazów zapłaty posiadanych przez Spółdzielnię oraz roszczenia innych wierzycieli są przez komornika kumulowane. W tym przypadku komornik do całości roszczeń wszystkich wierzycieli dolicza swoje koszty komornicze oraz koszty przeznaczone na poszukiwanie majątku wszystkich dłużników. Komornik ma możliwość łączyć wszystkie sprawy sądowe i wymagać spłaty przez wszystkie osoby objęte wyrokami – w tym wszystkich pełnoletnich.

 • Komornik na wniosek wszystkich wierzycieli występuje do sądu o przeprowadzenie sprzedaży lokalu w procedurze sądowej licytacji komorniczej. W tym przypadku komornik do całości roszczeń wszystkich wierzycieli, swoich kosztów komorniczych i koszów przeznaczonych na poszukiwanie majątku wszystkich dłużników dolicza koszty egzekucji sądowej oraz wszystkie inne koszty wynikające z procedury przetargowej, w tym koszt oszacowania wartości rynkowej lokalu przez uprawnionego rzeczoznawcę.
 • Po przeprowadzeniu sądowej licytacji komorniczej lokal ulega sprzedaniu po obniżonej cenie i zmienia właściciela. Wszyscy wierzyciele, w tym Spółdzielnia zostają zaspokojeni z kwoty uzyskanej ze sprzedaży lokalu. W przypadku niewystarczającej kwoty uzyskanej ze sprzedaży lokalu sąd sporządza plan podziału uzyskanej kwoty nabycia pomiędzy wierzycieli.

Przesłanie tego artykułu wynika z małej wiedzy mieszkańców o radykalnych i niemożliwych do zatrzymania procedurach egzekucji, którzy w obliczu zaistniałych zdarzeń zaskoczeni są utratą lokalu lub niewspółmiernym do wielkości zasadniczego długu lawinowym wzrostem całości zadłużenia.