dostawa 2
Zarząd Spółdzielni zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców zasobów Spółdzielni o dbałość o majątek wspólny, korzystania z lokali oraz z nieruchomości wspólnej w sposób nie utrudniający korzystania innym użytkownikom lokali oraz współdziałania z nimi w ochronie ich mienia i nieruchomości wspólnej.
Poniżej przypominamy podstawowe zasady współzamieszkiwania i współużytkowania budynków i terenów, aby wszystkim zamieszkiwało się spokojnie i bezstresowo.

 

Zasady zachowania ciszy i bezpieczeństwa

 • Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 2200 do 600. W tych godzinach prosimy nie używać urządzeń mogących zakłócić spokój innych użytkowników lokali lub w inny sposób powodować hałas, mogący ten spokój zakłócić, a w szczególności należy ściszyć odbiorniki radiowe i telewizyjne oraz zaprzestać głośnej gry na instrumentach muzycznych oraz głośnego śpiewu.
 • Wszelkie roboty remontowe prosimy prowadzić od godziny 800 do najwyżej 1900.
 • W niedziele i święta wprowadzony jest całkowity zakaz wykonywania głośnych prac remontowych.
 • Trzepanie dywanów prosimy wykonywać wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym
 • w godzinach  od 800 do 1900, z wyjątkiem niedzieli i dni świątecznych.
 • Prosimy o nie palenie papierosów, picie alkoholu oraz grilowania w korytarzach budynków, klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych oraz na balkonach.To samo dotyczy placów zabaw.  Na każdym placu zabaw został wywieszony Regulamin korzystania z placu zabaw do którego prosimy się stosować.
 • Prosimy rodziców lub opiekunów o dbanie, aby dzieci stosowały się również do postanowień Regulaminu Porządku Domowego, ponieważ za szkody wyrządzone na terenie nieruchomości przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 • Dla zachowania odpowiednich warunków bezpieczeństwa prosimy zamykać drzwi wejściowe do klatki schodowej zabezpieczonej domofonami oraz wystrzegać się wpuszczania nieznanych osób.
 • Prosimy, aby użytkując pomieszczenia wspólne (klatki schodowe, korytarze, piwnice, wózkowanie, suszarnie), utrzymać je w czystości i porządku, a korzystając z nich należy przestrzegać również przepisów przeciwpożarowych.
 • Prosimy o nie wystawianie w korytarzach, na klatkach schodowych i przejściach piwnicznych wszelkich przedmiotów, w szczególności: worków ze śmieciami, butów, mebli, urządzeń AGD, itp.
 • Prosimy samodzielnie nie wykonywać lub nie zlecać wykonania jakichkolwiek prac dotyczących zieleni na osiedlu, w tym cięć drzew lub krzewów, sadzenia drzew i krzewów, koszenia trawy bez uzgodnienia ze Spółdzielnią.
 • Pobierz regulamin

Utrzymanie czystości

 • Odpady wielkogabarytowe ( meble sprzęt AGD, itp.) zabierane są w każdy I i III wtorek miesiąca.
 • Zachęcamy do korzystania z umieszczonych na osiedlach zielonych pojemników na odzież używaną.
 • Dostępne są również pojemniki w kolorze żółtym na suchą i czystą frakcję (plastiki, szkło, puszki ALU, papier i kartony).
 • Dbajmy o tereny zielone – prosimy o nieparkowanie samochodów na trawnikach.
 • Prosimy również o korzystanie z karmników dla ptaków rozmieszonych na osiedlach, a nie dokarmianie ich poprzez  rozrzucanie żywności na trawnikach.
 • Pamiętajmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 15 Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Kraków  –Uchwała Rady Miasta z dnia 25.04.2006r. C/1011/06 właściciele są zobowiązani do sprzątania po swoich „pupilach”.
 • Prosimy o zamykanie altan śmietnikowych i komór zsypowych, co których zostały wydane klucze.
 • Prosimy o nie wrzucanie gruzu i odpadów poremontowych do pojemników w altanach śmietnikowych. Gruz i odpady poremontowe mieszkańcy usuwają we własnym zakresie lub zlecają firmie wywożącej śmieci odpłatnie. Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu w MPO : 12-646-22-13.
 • Prosimy również o nie wyrzucanie resztek jedzenia na tereny zielone, chodniki, parkingi – takie działania powodują ściągnięcie plagi gryzoni (szczurów).

 

Wszystkie pozostałe przepisy wewnętrzne SM „Bieńczyce” i Gminy Miasta Krakowa załączone są do tego artykułu.