Zakaz

Przedstawiamy informację o wprowadzonych w Polsce nowych zasadach segregacji odpadów komunalnych w tym dotyczących Gminy Miasta Kraków. Zmiany będą obowiązywać od daty wprowadzenia nowych przepisów przez każdą gminę w Polsce jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2021r.

W Krakowie nowe zasady selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów zostaną wprowadzone od dnia 1 kwietnia 2019r. 

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami pod linkiem:  Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - prezentacja MPO

 

Jednym z warunków wejścia Polski do Unii Europejskiej było zapewnienie o dostosowaniu polskich regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami do standardów unijnych. W 2020r., zgodnie z unijnymi regulacjami, Polska musi uzyskać 50-procentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.  Nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar finansowych.

W naszym kraju oraz w województwie małopolskim podstawami prawnymi Gospodarowania Odpadami Komunalnymi są następujące przepisy:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2008r. (Dz.Urz. UE L 312 z 22.11.2008r.) zwana „Dyrektywą 2008/98/WE”
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21) tekst jednolity z dnia 7 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987) – z późniejszymi zmianami.)
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622), tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289),
 • Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 uchwalony przez Radę Ministrów uchwałą nr 88 w dniu 1lipca 2016 r. (MP Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2016 r. poz. 784),
 • Plan gospodarki odpadami województwa małopolskiego na lata 2016 – 2022 uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego – uchwała z dnia 27 marca 2017 r. nr XXXIV/509/17.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczególnego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów Dz. U. z dnia 4 stycznia 2017r. poz. 19.
 • Przepisy prawa miejscowego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miasta Krakowa uchwalane przez Radę Miasta Krakowa.

Cele ilościowe przyjęte w krajowym planie gospodarki odpadami przewidują osiągnięcie w czasie następujących poziomów:

 • Osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości 50% ich masy do 2020r.
 • Do 2020 r. udział masy termicznie przekształcanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych w stosunku do wytworzonych odpadów komunalnych nie może przekraczać 30%.
 • Do roku 2025 recyklingowi powinno być poddawane 60% odpadów komunalnych.
 • Do roku 2030 recyklingowi powinno być poddawane 65% odpadów komunalnych.
 • Redukcja składowania odpadów komunalnych do maksymalnie 10% do 2030 roku.
 • Wprowadzenie we wszystkich gminach w kraju systemów selektywnego odbierania odpadów zielonych i innych bioodpadów u źródła – do końca 2021roku.

Podział rodzajów odpadów przyjęty w krajowym planie gospodarki odpadami przewiduje:

Odpady komunalne, w tym wyżej wymienione odpady.

Odpady powstające z produktów:

 • Oleje odpadowe
 • Zużyte opony
 • Zużyte baterie i zużyte akumulatory
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Opakowania i odpady opakowaniowe
 • Pojazdy wycofane z eksploatacji

Odpady niebezpieczne

 • Odpady medyczne i weterynaryjne
 • Odpady zawierające PCB – odpady niebezpieczne
 • Odpady zawierające azbest
 • Mogilniki - miejsce do stałego przechowywania nierozkładalnych odpadów trujących,  promieniotwórczych, itp.

Odpady pozostałe

 • Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,
 • Komunalne osady ściekowe
 • Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne
 • Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy
 • Odpady w środowisku morskim.

W planie gospodarki odpadami województwa małopolskiego na lata 2016 – 2022 określone zostały najważniejsze problemy zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

 • Zbyt mały udział odpadów selektywnie zebranych u źródła, co przekłada się na zbyt mały postęp poddawania odpadów procesom recyklingu;
 • Ograniczony nadzór gmin nad właściwym postępowaniem z odpadami komunalnymi spowodowany wyborem łącznego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów,
 • Zbyt duży udział odpadów komunalnych poddawanych składowaniu w stosunku do wytwarzanych,
 • Zbyt duży udział zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu zbieranych odpadów,
 • Zbyt mała liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), a w niektórych gminach ich całkowity brak,
 • Zbyt małe ilości zbieranych odpadów komunalnych na terenach w wiejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca,
 • Zbyt duży udział zmieszanych odpadów komunalnych kierowanych do instalacji MBP, konsekwencją czego jest zbyt duży strumień odpadów po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu kierowanych na składowiska,
 • Niewłaściwe (nierównomierne) rozmieszczenie instalacji do zagospodarowywania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach,
 • Braki w mocach przerobowych instalacji w jednych regionach, przy ich znacznej nadwyżce w innych regionach,
 • Zbyt mała świadomość większości społeczeństwa na temat należytego gospodarowania odpadami komunalnymi (między innymi dążenie do ograniczania powstawania odpadów u źródła, selektywne zbieranie odpadów),
 • Brak należytego zbilansowania funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w świetle obowiązującego zakazu składowania określonych frakcji odpadów komunalnych i pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych (w tym odpadów o zawartości ogólnego węgla organicznego powyżej 5% s.m.) od 1 stycznia 2016 r.,
 • Brak aktualnych badań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, między innymi badań dotyczących analizy składu morfologicznego odpadów oraz właściwości fizycznych chemicznych odpadów w województwie.

Nowe zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczególnego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z dnia 4 stycznia 2017r. poz. 19.

W tym Rozporządzeniu :

Wprowadzono, że selektywne zbieranie odpadów komunalnych jest obowiązkiem,

Ustalono  „szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów” i zostały ustalone kryteria, kiedy wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony,

Zostały ustalone rodzaje odpadów, które podlegają obowiązkowi selektywnego zbierania wskazując na odpady : papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne, szkło kolorowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji.

Ustalono, że wszystkie 5 frakcji odpadów zbiera się do pojemników, z tym że dopuszcza się zbieranie wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia w workach.

Ustalono następujące frakcje zbierane selektywnie oraz kolory pojemników:

1)papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.

2)szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”.
Jeżeli szkło zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”;
3)metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.
4)odpady komunalne ulegające biodegradacji zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.

Wymóg - obowiązek - selektywnego zbierania odpadów uważa się za spełniony, jeżeli:
1)na terenie gminy selektywnie zbierane frakcje odpadów zbierane są w miejscu ich wytworzenia i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego;
2)pojemniki oraz worki zapewniają zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania.

Pojemniki niespełniające wymogów rozporządzenia dostosowuje się do wymogów rozporządzenia lub zastępuje się je pojemnikami spełniającymi wymagania, w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Pojemniki stosowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oznacza się odpowiednimi napisami, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązująca w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, która określa wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Rozporządzenie określa jedynie zasady segregacji wybranych frakcji odpadów przeznaczonych do selektywnego zbierania, nie uwzględniając frakcji odpadów zmieszanych, zielonych, wielkogabarytowych, niebezpiecznych, itp.
Zasady zbierania i segregacji tych frakcji odpadów nie zmieniają się.

Rozporządzenie nie definiuje jakie odpady mieszczą się we frakcji „Bio”.
Według informacji uzyskanych z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. frakcja odpadów „Bio” powinna zawierać odpady kuchenne pochodzenia roślinnego (warzywa, owoce, obierki, resztki jedzenia),
Natomiast frakcja odpadów „Bio” nie powinna zawierać odpadów:

 • kości zwierząt,
 • leków,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla,
 • drewna, płyt wiórowych i MDF,
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych.

Rozporządzenie nie określa zasad selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów za pośrednictwem instalacji zsypowych.
Realizacja obowiązków selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów jest niemożliwa przy funkcjonowaniu instalacji zsypowych.
Odpowiedzialność za selektywne zbieranie wybranych frakcji odpadów spada na właścicieli i zarządców nieruchomości, którzy oprócz szerokiej akcji informacyjnej nie mają żadnego wpływu na realizację tych obowiązków przez mieszkańców. Aby prawidłowo wypełniać obowiązki dotyczące selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych należałoby wyłączyć instalacje zsypowe z użytkowania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bieńczyce" dokonała takiego wyłączenia w trzech osiedlach (os. J. Strusia 6,7 i 18, os. Na Lotnisku 19, 20, 21 i os. Kalinowe 19,20,21,22 i 23).

Po wyłączeniu instalacji zsypowych w tych trzech osiedlach gwałtownie wzrósł poziom selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, co spowodowało konieczność  zmniejszenia liczby pojemników na zmieszane odpady, zwiększając liczbę pojemników na odpady selektywnie.

W pozostałych dwóch osiedlach (os. Wysokie 1,2,4,12 i 13 oraz os. Kombatantów 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 i 12) też przewiduje się wyłączenie instalacji zsypowych w celu wypełnienia obowiązków selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych.

 W Krakowie po 1 kwietnia 2019r. obowiązek selektywnego zbierania odpadów będzie dotyczył:
1. papierupojemnik niebieski
2. szkła bezbarwnego - pojemnik biały;
3. szkła kolorowegopojemnik zielony;
4. metali i tworzyw sztucznych pojemnik żółty;
5. odpadów BIO ulegających biodegradacji - pojemnik brązowy ,

Ponadto obowiązek selektywnego zbierania odpadów nadal będzie dotyczył :
6. odpadów zmieszanych –pojemniki czarne lub szare
7. odpadów wielkogabarytowych – odbiór bezpośredni przez MPO
8. odpadów zielonych – worki

Przedstawiamy zmiany zestawów pojemników

Dotychczasowy - aktualnie obowiązujący system:

Stare zasady pojemników mały

 

System obowiązujący od 1 kwietnia 2019r.

Nowe zasady pojemników mały

 

 Największym problem wynikającym z powyższych uregulowań niezależnych od Spółdzielni będzie zmiana koloru pojemnika na odpady zmieszane z niebieskiego na czarny lub szary. Dobrą zmianą jest obowiązek zamieszczenia na wszystkich pojemnikach nazw frakcji poszczególnych odpadów, które powinny zmniejszyć powyższy problem.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi materiałami.