Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych użytkownicy mieszkań zobowiązani są uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, przez uiszczanie opłat.
Zasada pokrywania w/w kosztów dotyczy również kosztów dostawy mediów do budynku (np. woda i ścieki).

Natomiast zgodnie:

  • Art 6 ust 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku. Osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany.
  • Art. 26 ust. 2 w/w  ustawy „jeżeli odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego (np. Spółdzielnia) jest on obowiązany do rozliczenia kosztów tych usług”.W tym wypadku to Spółdzielnia, ma zawartą umowę z dostawcą wody i obciążana jest kosztami z tytułu dostawy wody, które następnie rozlicza na poszczególne lokale.
  • Art. 27 ust. 1 w/w. ustawy, faktury przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wystawiane są na podstawie wskazań wodomierza głównego zainstalowanego w budynku i obowiązującej ceny za 1 m3 wody plus opłaty abonamentowej.

Poniżej obowiązująca taryfa za wodę, ścieki i abonament za wodomierz główny:

Woda Taryfa

Ponadto art. 26 ust. 3 ustawy stanowi, iż: „Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań”,...
Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża osobę korzystającą z lokalu w tych budynkach.

Dodatkowo należy wyjaśnić, że wodomierze mieszkaniowe nie służą rozliczeniu całkowitych kosztów zakupu wody do budynku, bowiem użytkownicy poszczególnych mieszkań nie mają zawartych umów bezpośrednio z dostawcą wody (jak w domach jednorodzinnych). Umowa z dostawcą wody do budynku obliguje Spółdzielnię jako zarządcę nieruchomości do rozliczenia się z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym na podstawie wodomierza głównego w budynku.
Wodomierze mieszkaniowe mają za zadanie określenie zużycia wody w danym lokalu mieszkalnym, oraz służą jako podzielniki kosztów do rozliczeń powstałej różnicy w bilansie wody w budynku.
Rozliczenia kosztów i przychodów z tyt. wody i ścieków w Spółdzielni odbywa się na podstawie § 23 - § 29 Regulaminu rozliczania kosztów i przychodów oraz zasad ustalania opłat za użytkowanie lokali – LINK.

W świetle powyższych przepisów ustawowych, jeżeli suma wskazań wodomierzy mieszkaniowych ze wszystkich lokali w budynku nie pokrywa się ze stanem wodomierza zbiorczego MPWiK w budynku, a jest to powszechnie występujące zjawisko (koszty zakupu wody do budynku według faktur dostawcy wody), powstała różnica w bilansie wody rozliczana jest na wszystkich użytkowników lokali w budynku. Zgodnie z zasadami metrologicznymi dopuszczalne różnice  wodomierzy zainstalowanych wynoszą 10%.

Tak więc różnice w bilansie wody to nic innego jak różnica pomiędzy zużyciem wykazanym przez licznik główny MPWiK a sumą zużyć wykazanych przez liczniki indywidualne i ryczałty w lokalach bez liczników .

Przykład :
Wskazanie licznika MPWiK =                       140 m3
Suma liczników indywidualnych + ryczałty =  120 m3
Różnica do rozliczenia = 140 m3 - 120 m   =   20 m3

Patrz: Sposób rozliczania różnic w bilansie wody