Uwaga 12

 

Zasady bezpieczeństwa użytkowania lokali w budynkach wielorodzinnych określają przepisy ustawowe i rozporządzenia. Przepisy te nakładają na zarządcę budynku i użytkowników lokali pewne obowiązki i odpowiedzialność. Jednym z najważniejszych przepisów jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Dz.U. Nr 74, poz. 836 z późniejszymi zmianami).

Przepisy te obligują zarządcę budynku do sprawowania nadzoru i wykonywania okresowych i doraźnych kontroli i przeglądów budynków i lokali w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia osób zamieszkałych oraz zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji budynku i jego instalacji.

W budynkach wielorodzinnych może występować wiele nieprawidłowości spowodowanych niewiedzą lub samowolą budowlaną niektórych mieszkańców, stwarzających zagrożenie zdrowia i życia osób zamieszkałych oraz mogących doprowadzić do uszkodzeń konstrukcji budynku lub uszkodzeń jego instalacji, aż do katastrof budowlanych.
Dlatego udostępnianie lokali do przeprowadzenia przeglądów i kontroli jest bardzo ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa  wszystkim mieszkańcom i ich mieniu.

Wobec powyższego przytaczamy najważniejsze obowiązujące przepisy prawne, których stosownie jest bezwzględnie wymagane.

Rozporządzenie MSWiA w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999 r.


Użytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym - pominięto - Zgodnie z treścią § 157 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn. zm.), instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich, przy czym zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.