Obowiązki remontowe Spółdzielni:

1. Spółdzielnię obciążają remonty i konserwacje nieruchomości wspólnej.

2. Spółdzielnię obciążają remonty i konserwacje instalacji wykonywane w lokalach lub poza nimi według zakresu :

  1. całej instalacji centralnego ogrzewania wraz z jej wyposażeniem,
  2. instalacji gazowej z wyjątkiem przyborów gazowych do niej podłączonych do zaworów odcinających przybory gazowe (wraz z tym zaworem),
  3. instalacji wodnej do zaworu odcinającego instalację wewnętrzną lokalu (wraz z tym zaworem i wodomierzem).
  4. instalacji elektrycznej do zacisków znajdujących się przed urządzeniem pomiarowym (licznik energii) danego lokalu,
  5. poziomów i pionów zbiorczych wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej (bez przyłączy odpływowych od urządzeń w lokalu do pionów kanalizacyjnych),
  6. wszystkich przewodów kominowych i spalinowych.

Do obowiązków Spółdzielni należy ponadto wykonywanie czynności kontrolnych wynikających z przepisów Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych.

 

Obowiązki remontowe użytkowników lokali:

Użytkowników lokali obciążają remonty i konserwacje wszystkich elementów i wyposażenia lokali mieszkalnych oraz lokali niemieszkalnych, w tym garaży stanowiące ich elementy lub wyposażenie.

Użytkowników lokali obciążają remonty i konserwacje wszystkich instalacji wewnątrz lokali ( za wyjątkiem części instalacji w/w ust. 1 punktów od 1 do 6), w tym w szczególności:

  1. instalacja gazowa od zaworów odcinających przybory gazowe (bez tych zaworów) do samych przyborów gazowych,
  2. instalacja wodna od zaworu odcinającego (bez tego zaworu i wodomierza) do poszczególnych punków czerpalnych lokalu,
  3. instalacja elektryczna od zacisków znajdujących się przed urządzeniem pomiarowym (bez licznika energii) danego lokalu do poszczególnych punktów poboru energii lub sterowania (gniazda, wyłączniki, bezpieczniki, punkty świetlne.
  4. przyłącza instalacji kanalizacyjnej od poszczególnych urządzeń znajdujących się w lokalu do pionów kanalizacyjnych, w tym kratki ściekowe.