Zakres robót niedozwolonych dla użytkowników lokali

  1. Dokonanie przez użytkownika lokalu zmian i modyfikacji oraz czasowy demontaż lub rozregulowanie instalacji centralnego ogrzewania jest surowo zabronione. Spółdzielnia w takich przypadkach jest obowiązana doprowadzić instalację centralnego ogrzewania do stanu projektowego i obciążyć użytkownika lokalu wszystkimi kosztami. W takich przypadkach mają zastosowanie przepisy § 161ust 2 statutu.
  2. Dokonanie przez użytkownika lokalu zmian, modyfikacji lub demontażu wodomierza ze zdalnym odczytem jest surowo zabronione. W przypadku uszkodzenia wodomierza z przyczyn nieleżących po stronie Spółdzielni, wszelkie koszty związane z przywróceniem układów pomiarowych do prawidłowego stanu, pokrywa dodatkowo użytkownik lokalu.
  3. Wszelkie zmiany i modyfikacje instalacji znajdujących się w zajmowanym lokalu oraz przebudowa ścian i okien wymaga pisemnej zgody Spółdzielni uzyskanej przed przystąpieniem do robót.

Po wykonaniu robót, na które wcześniej uzyskano pisemną zgodę Spółdzielni należy zgłosić je Spółdzielni celem dokonania odbioru technicznego, a w przypadku robót (zanikających) ulegających zakryciu należy przed zakryciem zgłosić je do odbioru częściowego.

W przypadku samowolnego (bez pisemnej zgody Spółdzielni) dokonania zmian lub modyfikacji, o których mowa w ust. 3, które są niezgodne z przepisami Prawa Budowlanego bądź stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, użytkownik lokalu obowiązany jest przywrócić wszystko do stanu pierwotnego i zgłosić ten fakt do odbioru do Spółdzielni.

Użytkownik lokalu może ubiegać się o legalizację wykonanych samowolnie przeróbek tylko w przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię, że są one wykonane:
   - zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami,
   - nie powodują uszkodzeń substancji budynku,
   - nie powodują uciążliwości dla innych mieszkańców,
   - nie stanową potencjalnego zagrożenia dla mieszkańców i substancji budynku.
Decyzja w tej sprawie leży w kompetencjach Zarządu Spółdzielni.
Użytkownik lokalu jest obowiązany utrzymywać zajmowany lokal w należytym stanie technicznym, sanitarnym i higienicznym oraz przestrzegać Regulaminu porządku domowego.
Podstawa prawna - Statut Spółdzielni - § 160, § 161 i § 162 oraz .) oraz Regulamin określający zakres remontów i konserwacji obciążających Spółdzielnię i użytkowników.