UWAGA!!!
Rregulamin do pobrania poniżej.

Regulamin

Określający zakres remontów i konserwacji obciążających Spółdzielnię i użytkowników lokali

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16.09.1982 r.Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późniejszymi zmianami),
  • Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce”
  • Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tekst jednolity z17 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1118)z późniejszymi zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.( tekst jednolity Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami ).

 

§ 1

Ilekroć jest mowa w niniejszym Regulaminie o:

1.          Spółdzielni -należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową „Bieńczyce”.

2.          Nieruchomościach należy przez to rozumieć wyodrębnione nieruchomości będące w zarządzie Spółdzielni na podstawie art. 1 ust 3 Ustawy , których wykaz stanowi załącznik nr 1 do tego Regulaminu.

3.          Nieruchomości wspólnej-należy przez to rozumieć grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

4.          Lokalach należy przez to rozumieć lokale mieszkalne, lokale użytkowe, w tym garaże stanowiące część budynku mieszkalnego oraz garaże znajdujące się w oddzielnych nieruchomościach, które są przedmiotem uchwał Zarządu Spółdzielni podjętych na podstawie art. 42 Ustawy.

5.          Użytkownikach lokali należy przez to rozumieć członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali oraz prawa odrębnej własności lokali, właścicieli lokali nie będący członkami Spółdzielni, osoby nie będące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali w Spółdzielni oraz najemcy lokali i osoby nie posiadające tytułu prawnego do lokali.

§ 2

1.      Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w dziedzinie remontów i konserwacji poszczególnych nieruchomości obejmuje remonty i konserwacje wszystkich elementów i wyposażenia poszczególnych nieruchomości znajdujących się poza lokalami mieszkalnymi i lokalami o innym przeznaczeniu w tym garaży, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.      Spółdzielnię obciążają remonty i konserwacje wykonywane w lokalach lub poza nimi następujących elementów poszczególnych nieruchomości:

1)         całej instalacji centralnego ogrzewania wraz z jej wyposażeniem,

2)         instalacji gazowej z wyjątkiem przyborów gazowych do niej podłączonych do zaworów odcinających przybory gazowe (wraz z tym zaworem),

3)         instalacji wodnej do zaworu odcinającego instalację wewnętrzną lokalu (wraz z tym
zaworem i wodomierzem).

4)         instalacji elektrycznej do zacisków znajdujących się przed urządzeniem pomiarowym (licznik energii) danego lokalu,

5)         poziomów i pionów zbiorczych wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej (bez przyłączy odpływowych od urządzeń w lokalu do pionów kanalizacyjnych),

6)         wszystkich przewodów kominowych i spalinowych.

3.      Do obowiązków Spółdzielni należy ponadto wykonywanie czynności kontrolnych wynikających z przepisów Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych.

4.      Remonty i konserwacje wszystkich elementów i wyposażenia lokali mieszkalnych i lokali niemieszkalnych, w tym garaży (z zastrzeżeniem ust 2 i 3) stanowiące ich elementy lub wyposażenie, obciążają użytkowników tych lokali.

5.      Dokonywanie przez użytkowników lokali jakichkolwiek remontów, konserwacji  oraz jakiejkolwiek ingerencji w nieruchomość wspólną i instalacje określone  w pkt. 2 jest zabronione.

6.      W przypadku nieuprawnionej ingerencji przez użytkownika lokalu w elementy nieruchomości, określone w ustępie poprzednim, Spółdzielnia na podstawie kosztorysu obciąża użytkownika lokalu kosztami przywrócenia do stanu pierwotnego lub naprawienia szkody.

7.      Wszystkie koszty związane z wypełnianiem przez Spółdzielnię obowiązków określonych w ust 1, 2 i 3 pokrywane są z opłat wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz odpisów na fundusz remontowyposzczególnych nieruchomości.

8.      Walne Zgromadzenie może rozszerzyć obowiązki Spółdzielni w zakresie remontów wewnątrz lokali użytkowanych przez użytkowników lokali poza zakres określony w ust. 1 i 2 uchwalając na ten cel dodatkowy odpis na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości.

§ 3

1.      Uszkodzenia przekraczające normalne zużycie budynku i jego wyposażenia wymagające napraw, powstałe z winy użytkownika lokalu w wyniku jego działania lub zaniechania działania obciążają bezpośrednio tego użytkownika lokalu.

2.      Spółdzielnia w tych przypadkach ma prawo obciążyć użytkownika lokalu kosztami napraw, a w razie odmowy zapłaty dochodzić ich na drodze sądowej.

3.      Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków użytkowników lokali oraz odnowienie lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko na oddzielne zlecenie użytkownika lokaluza dodatkową odpłatnością zainteresowanego użytkownika lokalu poza opłatami uiszczanymi za używanie lokalu.

4.      Użytkownik lokalu otwierający zlecenie jest zobowiązany do uiszczenia zaliczki na poczet wykonania zakresu rzeczowego zlecenia w wysokości od 1 do 3 roboczogodzin  według stawek obowiązujących w Spółdzielni. Wysokość zaliczki określa pracownik przyjmujący zlecenie na podstawie wstępnie ustalonego zakresu robót.

5.      Ostateczny koszt wykonania zlecenia zostaje ustalony na podstawie kart pracy potwierdzających wykonanie zlecenia oraz kosztorysu obejmującego cały zakres wykonanych robót. Spółdzielnia zobowiązana jest do wystawienia faktury VAT.

6.      W przypadkach szczególnych Zarząd Spółdzielni może ustalić koszt powtarzalnych robót
w postaci skalkulowanego ryczałtu.

7.      W przypadkach szczególnych, dużego zakresu rzeczowego zleceń lub ich szczególnie trudnym zakresem rzeczowym Spółdzielnia może zlecić wykonanie zlecenia podwykonawcy.

8.      Wysokość stawek kosztorysowych do wykonywania zleceń przez zatrudnionych pracowników ustala Zarząd Spółdzielni na podstawie kalkulacji.

9.      Spółdzielnia nie może pośredniczyć w zawieraniu zleceń przez użytkowników lokali z firmami zewnętrznymi.

10.  Odpowiedzialność wobec Spółdzielni za wykonanie robót zleconych przez użytkowników lokali firmom zewnętrznym spoczywa na użytkownikach lokali udzielających zlecenia.

§ 4

1.      Dokonanie przez użytkownika lokalu zmian i modyfikacji oraz czasowy demontaż lub rozregulowanie instalacji centralnego ogrzewania jest surowo zabronione.
Spółdzielnia w takich przypadkach jest obowiązana doprowadzić instalację centralnego ogrzewania do stanu projektowego i obciążyć użytkownika lokalu wszystkimi kosztami.
W takich przypadkach mają zastosowanie przepisy § 3ust 2.

2.      Dokonanie przez użytkownika lokalu zmian, modyfikacji lub demontażu wodomierza ze zdalnym odczytem jest surowo zabronione. W przypadku uszkodzenia wodomierza
z przyczyn nieleżących po stronie Spółdzielni, wszelkie koszty związane z przywróceniem układów pomiarowych do prawidłowego stanu, pokrywa dodatkowo użytkownik lokalu.

3.      Wszelkie zmiany i modyfikacje instalacji znajdujących się w zajmowanym lokalu oraz przebudowa ścian i okien wymaga pisemnej zgody Spółdzielni uzyskanej przed przystąpieniem do robót.
Po wykonaniu robót, na które wcześniej uzyskano pisemną zgodę Spółdzielni należy zgłosić je Spółdzielni celem dokonania odbioru technicznego, a w przypadku robót (zanikających) ulegających zakryciu należy przed zakryciem zgłosić je do odbioru częściowego.

4.      W przypadku samowolnego (bez pisemnej zgody Spółdzielni) dokonania zmian lub modyfikacji, o których mowa w ust. 3, które są niezgodne z przepisami Prawa Budowlanego bądź stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, użytkownik lokaluobowiązany jest przywrócić wszystko do stanu pierwotnego i zgłosić ten fakt do odbioru do Spółdzielni.

5.      Użytkownik lokalu może ubiegać się o legalizację wykonanych samowolnie przeróbek tylko
w przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię, że są one wykonane:
   - zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami,
   - nie powodują uszkodzeń substancji budynku,
   - nie powodują uciążliwości dla innych mieszkańców,
   - nie stanową potencjalnego zagrożenia dla mieszkańców i substancji budynku.
Decyzja w tej sprawie leży w kompetencjach Zarządu Spółdzielni.

6.      Użytkownik lokalu jest obowiązany utrzymywać zajmowany lokal w należytym stanie technicznym, sanitarnym i higienicznym oraz przestrzegać Regulaminu porządku domowego.

§ 4

1.      W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej - także przy jej udziale.

2.      Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej, Spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy, do czasu przybycia tej osoby; z czynności tych sporządza się protokół.

3.      Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z lokalu powinna także udostępnić Spółdzielni lokal w celu:

1)         dokonania okresowego, a szczególnie w uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania;

2)         zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka spółdzielni albo osobę nie będącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo właściciela lokalu nie będącego członkiem Spółdzielni.

3.      Jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego spółdzielnię lub przebudowy, Spółdzielnia może żądać od osób korzystających z tego lokalu lub budynku jego udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

4.      Jeżeli rodzaj remontu budynku tego wymaga, osoby korzystające z lokalu lub budynku obowiązane są na żądanie i koszt Spółdzielni w uzgodnionym terminie przenieść się do lokalu zamiennego na okres wykonywania remontu, ściśle oznaczony i podany do wiadomości zainteresowanych. Okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

5.      W okresie używania lokalu zamiennego członek Spółdzielni bądź osoba nie będącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo właściciel lokalu nie będący członkiem Spółdzielni wnosi opłaty jedynie za używanie tego lokalu. Opłaty za używanie lokalu zamiennego, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie mogą być wyższe niż opłaty za używanie lokalu dotychczasowego.

6.      Lokalem zamiennym, o którym mowa w ust. 4 i 5, jest lokal zamienny w rozumieniu ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego.

§ 5

Ponadto do obowiązków Spółdzielni należy:

1.      Wyegzekwowanie od usługodawców (firm zewnętrznych) usunięcia  usterek  wykonawstwa ujawnionego w okresie gwarancji lub rękojmi,

2.      Dofinansowanie kosztów montażu i demontażu okien i montażu nawiewników członkom Spółdzielni i osobom nie będącymi członkami, które posiadają tytuły prawne do lokali, na podstawie kosztorysów wykonanych przez Spółdzielnię w oparciu o nośniki cenowe
i roboczogodzinę obowiązującą w Spółdzielni.

3.      W przypadku, gdy prawo do lokalu mieszkalnego należy do kilku osób, osobą uprawnioną do dofinansowania, o którym mowa w ust 2,  jest osoba, która przedłoży fakturę za wymianę okien i oświadczy, że środki finansowe przeznaczone na ten cel należały wyłącznie do niej,
a ewentualne rozliczenia z pozostałymi współwłaścicielami lokalu dokona poza Spółdzielnią.

4.      W przypadku osób zalegających z opłatami, dofinansowanie , o którym mowa w ust 2, będzie wypłacane dopiero po uregulowaniu zadłużenia.

5.      Przeprowadzanie raz w roku – wiosna, wspólnie z przedstawicielami  Rady Nadzorczej przeglądu stanu technicznego zasobów mieszkaniowych  Spółdzielni w celu ustalenia planu potrzeb remontowo – konserwacyjnych,

6.      Rozwijanie wspólnie z Radą Nadzorczą działalności informacyjnej w zakresie zasad racjonalnego zużycia energii, wody i gazu.

§ 6

1.      Niniejszy regulamin został znowelizowany przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej "Bieńczyce" w dniu 15.04.2015r. Uchwała nr 35/4/VIII/2015.

2.      Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej "Bieńczyce" w dniu 08.12.2010r. Uchwała nr 40/7/VII/2010.

3.      Postanowienia regulaminu wchodzą w życie z dniem podjęcia w/w uchwały.

4.      Z dniem uchwalenia niniejszego regulaminu traci moc regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej "Bieńczyce" w dniu 14.02.96r. Uchwała nr 10/6/III/96 w raz ze zmianami z dnia 13.09.2000r. Uchwała nr 54/21/IV/2000.