6. 4) Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu

§ 61

1.Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.
2.W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. W tym przypadku oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej członkostwo w Radzie Nadzorczej ulega zawieszeniu.
3.Członek Zarządu i Rady Nadzorczej nie może brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie jego dotyczących.

§ 62

1.Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.
2.Naruszenie zakazu konkurencyjności stanowi podstawę do odwołania członka Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
3.W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust 1 i 2  - Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności.
4.W przypadku określonym w ust 3, Zarząd w terminie 30 dni zwołuje Walne Zgromadzenie, w celu rozstrzygnięcia o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.

§ 63

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

§ 64

1.Członek Zarządu, Rady oraz likwidator odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznych z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni chyba, że nie ponosi winy.
2.Do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej i Zarządu  mają odpowiednio zastosowanie przepis od 267b do 267d  Ustawy Prawo Spółdzielcze.