1. Podstawa prawna i terminologia

§ 1

Treść niniejszego statutu uwzględnia zasady wynikające z przepisów bezpośrednio regulujących zagadnienia spółdzielczości mieszkaniowej oraz uregulowania zawarte w innych ustawach mające zastosowanie w działalności Spółdzielni, a w szczególności:
1.    Ustawa z dnia 16 września 1982 r.  Prawo spółdzielcze   (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1560  z późniejszymi zmianami),
2.    Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1222 z późniejszymi zmianami),
3.    Ustawa z dnia  24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1892, z późniejszymi zmianami),
4.    Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1610 z późniejszymi zmianami),
5.    Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 459, z późniejszymi zmianami),
6.    Ustawa z dnia 7 lipca 2994 r. Prawo Budowlane  (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
7.    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2147 , z późniejszymi zmianami).
8.    innych obowiązujących ustaw.

§ 2


Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1.    Spółdzielni - należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową „Bieńczyce”, stanowiącą dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.
2.    Nieruchomości - należy przez to rozumieć część powierzchni ziemskiej stanowiącej odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
3.    Nieruchomości wspólnej - należy przez to rozumieć grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
4.    Lokalu - należy przez to rozumieć samodzielny lokal mieszkalny wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku posiadający izbę lub zespół izb przeznaczony na stały pobyt ludzi i służący do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal o innym przeznaczeniu niż cele mieszkalne.
5.    Pomieszczeniu przynależnym - należy przez to rozumieć pomieszczenie zajmowane na podstawie tytułu prawnego pochodnego od tytułu prawnego do lokalu, stanowiące część składową lokalu, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w której znajduje się lokal.
6.    Członku - należy przez to rozumieć osobę posiadającą członkostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce”.
7.    Właścicielu lokalu– należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która posiada odrębną własność lokalu potwierdzoną wypisem z Księgi Wieczystej.
8.    Użytkownik lokalu: należy przez to rozumieć:
1)    Osobę lub osoby, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu,
2)    Osoby faktycznie korzystające z lokalu choćby nie posiadały tytułu prawnego do lokalu.
9.    Wartości rynkowej lokalu - należy przez to rozumieć wartość określoną na podstawie przepisów działu IV rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
10.    Osobie bliskiej należy przez to rozumieć osobę, że jest to zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu.
11.    Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych tekst jednolity z dnia 7 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222) z późniejszymi zmianami.
12.    Kosztach windykacji należy przez to rozumieć koszty postepowania sądowego, egzekucyjnego oraz wszystkie inne koszty poniesione przez Spółdzielnię w celu realizacji eksmisji z lokalu, w tym koszty remontu lokalu socjalnego przeznaczonego dla osób uprawnionych prawomocnym wyrokiem do otrzymania lokalu socjalnego w zasobie mieszkaniowym gminy.