2. Postanowienia ogólne oraz cel i przedmiot działalności Spółdzielni.

§ 3

1.    Nazwa Spółdzielni brzmi Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bieńczyce”.
2.    Siedzibą Spółdzielni jest Kraków.
3.    Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.
4.    Terenem działania Spółdzielni jest Rzeczpospolita Polska.

§ 4


Celem Spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

§ 5

1.    Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
1)    Obsługa nieruchomości na własny rachunek.
2)    Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
3)    Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
4)    Wynajem nieruchomości na własny rachunek.
5)    Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.
6)    Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.
2.    Powyższy przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez:
1)    ustanawianie na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do lokali
w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,
2)    przenoszenie na rzecz członków prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych
i użytkowych w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni.
3)    sprzedaż lokali mieszkalnych i garaży.
4)    wynajmowanie lokali mieszkalnych i użytkowych.
5)    wydzierżawianie gruntów stanowiących jej własność lub będących w jej wieczystym użytkowaniu.
6)    budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.
7)    zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na postawie Ustawy mienie jej członków,
8)    zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi współwłasność Spółdzielni i właścicieli lokali,
9)    zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości.
10)    prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, z zastrzeżeniem § 6 pkt. 3
11)    podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ciągłą rejestrację obrazu z kamer monitorujących otoczenie budynków mieszkalnych.

§ 6

Dla realizacji zadań określonych w § 5 Spółdzielnia:
1)    może prowadzić działalność inwestycyjną na zasadach deweloperskich,
2)    zarządza nieruchomościami,
3)    prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną, jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o finansowaniu tej działalności przez członków.

§ 7

1.    Spółdzielnia może prowadzić inną działalność gospodarczą związaną bezpośrednio
z realizacją celu działania Spółdzielni, o którym mowa w § 4 w zakresie usług, produkcji lub handlu.
2.    Spółdzielnia może tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych, dla realizacji zadań określonych w ust. l.
3.    Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o utworzeniu lub przystąpieniu do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpieniu z nich jest Walne Zgromadzenie, które również podejmuje decyzję w przedmiocie zbycia części udziałów (akcji) tych organizacji.

§ 8

Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością nie stanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości.


§ 9

1.    W zakresie realizacji budowy lub nabywania budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, o czym mowa w § 5 ust 2 pkt.6 statutu dopuszcza się możliwość sprzedaży lokali osobom nie będącym członkami spółdzielni.
2.    Organem uprawnionym do określenia kryteriów organizacyjnych i finansowych podjęcia działalności, o której mowa w ust 1. jest Walne Zgromadzenie.