3. 3)   Prawa Członków

§ 16

1.    Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe.
2.    Członek Spółdzielni ma prawo:
1)    uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu,
2)    wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni,
3)    żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności,
4)    otrzymania w sposób wskazany w Ustawie i statucie informacji o czasie, miejscu
i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5)    otrzymania w sposób wskazany w Ustawie i statucie informacji o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, oraz informacji o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami,
6)    żądania w trybie określonym w Ustawie i statucie zwołania Walnego Zgromadzenia.
7)    żądania w trybie określonym w Ustawie i statucie zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oznaczonych spraw,
8)    zgłaszania w trybie określonym w Ustawie i statucie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie,
9)    zgłaszania w trybie określonym w Ustawie i statucie poprawek do projektów uchwał na Walne Zgromadzenie,
10)    zaskarżania w trybie określonym w Ustawie Prawo Spółdzielcze i statucie uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub statutu.
11)    otrzymania odpisu statutu i regulaminów,
12)    otrzymania kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi,
13)    przeglądania rejestru członków,
14)    dochodzenia swoich uprawnień w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i na drodze sądowej,
15)    prawo do korzystania, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszystkich wspólnych pomieszczeń będących częścią nieruchomości wspólnej, w której znajduje się jego lokal,
16)    prawo do korzystania, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszystkich usług i świadczeń Spółdzielni,
17)    żądania zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje  spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
18)    żądania zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu.
19)    żądania zawarcia umowy przeniesienia ułamkowego udziału miejsca postojowego we współwłasności garażu wielostanowiskowego,
20)    prawo do wynajęcia lokalu, do którego przysługuje członkowi spółdzielcze prawo do lokalu,
21)    prawo żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w części przypadającej na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,
22)    do innych świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności.
3.    Odpis statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie członek otrzymuje bezpłatnie, stosując zasady określone w regulaminie, o którym mowa w ust 9.
4.    Koszty sporządzania odpisów i kopii dokumentów, o których mowa w ust 2 pkt. 12, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.
5.    Koszty sporządzania odpisów i kopii dokumentów, o których mowa w ust 2 pkt. 12 określa Zarząd Spółdzielni na podstawie kalkulacji.
6.    Spółdzielnia może odmówić członkowi wydania kopii lub udostępnienia wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie.
7.    Członek, któremu odmówiono wydania kopii lub wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy (art. 18 § 3 Prawa Spółdzielczego).
8.    Uprawnienia do zaznajamiania się z treścią dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt. 12, z wyłączeniem umów z osobami trzecimi nie obejmują materiałów, których ujawnienie naruszałoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub mogłoby naruszać dobra osobiste.
9.    Szczegółowe zasady i tryb udostępniania informacji członkom, o których mowa w ust 2 określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.