3.4)   Obowiązki Członków

§ 17

1.    Do obowiązków członków należy w szczególności:
  1)    przestrzeganie przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
  2)    dbanie o dobro i rozwój spółdzielni oraz uczestniczenia w realizacji jej zadań statutowych,
  3)    wniesienie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego,
  4)    terminowo uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4 oraz art. 6 ust 3 Ustawy.
  5)    terminowo uiszczać opłaty na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości,
  6)    korzystanie z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię między innymi w statucie i regulaminach Spółdzielni,
  7)    przestrzeganie regulaminu porządku domowego,
  8)    pisemne zawiadomienie Spółdzielni o zmianach danych zawartych w deklaracji przystąpienia na członka, w szczególności o zmianie adresu do doręczeń korespondencji; pisma zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany adresu uważa się za doręczone prawidłowo; w uzasadnionych takich przypadkach Spółdzielnia może stosować odpowiednio zasady określone Kodeksie Postępowania Cywilnego,
  9)    uczestniczenie w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 10)    niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody,
 11)    niezwłocznie udostępnić lokal w celu zainstalowania urządzeń pomiarowych i podzielnikowych dotyczących zużycia wody i ciepła, jak również umożliwić odczyt wskazań tych urządzeń,
 12)    udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia lokalu oraz ustalenia niezbędnych prac i ich wykonania, w tym przeprowadzenia zabiegów dezynsekcji i deratyzacji lokalu,
 13)    udostępnić lokal w celu zastępczego wykonania przez spółdzielnię prac obciążających członka spółdzielni albo osobę nie będącą członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo właściciela lokalu nie będącego członkiem spółdzielni,
 14)    udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,
 15)    uzyskać zgodę Spółdzielni na wynajęcie lokalu w przypadku, gdy wynajęcie będzie związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części,
 16)    niezwłocznie pisemnie powiadomić Spółdzielnię, w przypadku jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie lokalu miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni,
2.    W celu ochrony mienia Spółdzielczego, utrzymania bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków i ich otoczenia oraz określenia warunków zgodnego współżycia mieszkańców w budynkach wielorodzinnych Rada Nadzorcza uchwala regulamin porządku domowego.