4. Ustanie członkostwa.

§ 19

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:
 1) wystąpienia członka będącego właścicielem lokalu,
 2) śmierci osoby fizycznej lub ustania osoby prawnej,
 3) zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 21 statutu,
 likwidacji Spółdzielni.

§ 20

1.Członek spółdzielni będący właścicielem lokalu może w każdym czasie wystąpić z niej za wypowiedzeniem, które pod rygorem nieważności musi być dokonane na piśmie osobiście przez członka lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa szczególnego udzielonego do tego rodzaju czynności.
2.Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia kalendarzowego następującego po dniu powzięcia wiadomości o tej czynności prawnej przez Spółdzielnię. Na pisemny wniosek członka, Zarząd Spółdzielni może wyrazić zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia.
3.Członek odpowiada za wszelkie zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni do dnia ustania członkostwa.
4.Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 21

1.Członkostwo w spółdzielni ustaje z chwilą:
 1)     wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 2)    zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie,
 3)    zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie,
 4)    zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie,
 5)    wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
2.Członkostwo w spółdzielni ustaje także w przypadku podjęcia przez właścicieli na podstawie art. 241 Ustawy, uchwały, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali. Członkostwo w spółdzielni ustaje z chwilą podjęcia uchwały chyba że uchwała zaczyna obowiązywać w innym terminie.
3.Członkostwo w spółdzielni ustaje także w przypadku wyodrębnienia własności wszystkich lokali w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości. Członkostwo w spółdzielni ustaje z chwilą wyodrębnienia ostatniego lokalu.
4.Jeżeli członkowi przysługuje w danej spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w ramach tej spółdzielni. Przepis ten stosuje się odpowiednio do członka, który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali.
5.Członek spółdzielni, któremu w dniu 9 września 2017 roku nie przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu oraz któremu nie przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, traci z tym dniem członkostwo w Spółdzielni.
6.W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 - 5 Zarząd Spółdzielni na podstawie dokumentów potwierdzających ustanie członkostwa na posiedzeniu Zarządu dokonuje wpisu w protokole Zarządu. Wpis ten jest podstawą zmian w rejestrze członków.
7.Zarząd Spółdzielni zawiadamia osobę, której to dotyczy o ustaniu członkostwa w terminie 2 miesięcy na wskazany przez nią adres.


§ 22

1.Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć.
2.Osobę prawną skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia ustania jej osobowości prawnej.