5. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

§ 23

1.W trybie postępowania wewnątrzspółdzielczego rozpatrywane są sprawy wynikające z uchwał podjętych przez organy Spółdzielni w stosunku do członków.
2.Od uchwał organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 członkowi przysługuje prawo odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym:
  1) do Rady Nadzorczej – od uchwały Zarządu,
  2) do Walnego Zgromadzenia  – od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji.
3.W wypadku wniesienia przez członka spółdzielni odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.
4.W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.

§ 24

1.Od uchwał Zarządu podjętych w pierwszej instancji członek może odwołać się do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały.
2.Uchwała Zarządu powinna zawierać uzasadnienie i pouczenie członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej lub zaskarżenia jej do Sądu.
3.Jeżeli członek nie złoży odwołania w terminie wskazanym w ust 1, uchwała Zarządu staje się ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
4.Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania i przesłać odwołującemu się członkowi odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta, w trybie odwoławczym jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

§ 25

1.Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem.
2.Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone co najmniej 30 dni przed terminem zebrania.
3.Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
4.Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem przesyła się odwołującemu członkowi w terminie 14 dni od jej podjęcia.

§ 26

1.Wnioski i skargi członków w sprawach nie wymagających formy uchwał Zarządu nie podlegają postępowaniu wewnątrzspółdzielczemu.
2.Wnioski i skargi członków, o których mowa w ust.1 załatwiane są w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku lub skargi.
3.Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Spółdzielnia  obowiązana jest  zawiadomić o tym na piśmie wnioskodawcę wskazując jednocześnie termin, w którym wniosek zostanie rozpatrzony. Termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od daty złożenia wniosku. Nieuwzględnienie wniosku lub skargi powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.