6. Organy Spółdzielni

§ 27

1.Organami Spółdzielni są:
  1)Walne Zgromadzenie,
  2)Rada Nadzorcza,
  3)Zarząd.
2.Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje również w głosowaniu tajnym.
3.Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale z zastrzeżeniem § 35 ust. 4.
4.Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut oraz regulaminy wydane na jego podstawie.
5.Członkami organów Spółdzielni nie mogą być osoby bez zdolności do czynności prawnych oraz osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych.