6. 1) Walne Zgromadzenie

§ 28

Walne Zgromadzenie działa na podstawie:
1.ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
2.ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
3.statutu Spółdzielni.

§ 29

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

§ 30

1.Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia
2.Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
3.Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej.
4.Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych. Przedstawiciel ten nie może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej lub Zarządu.
5.Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.
6.W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz zaproszeni goście.

§ 31

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
   1)uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;
   2)rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach,
   3)udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
   4)rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
   5)podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;
   6)podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
   7)podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;
   8)oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań kredytowych, jaką spółdzielnia może zaciągnąć;
   9)podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni;
  10)rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej;
  11)uchwalanie zmian statutu Spółdzielni;
  12)podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
  13)wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
  14)wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej
  15)uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zarządu,
  16)uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 32


1.Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
2.Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.
3.Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
   1)Rady Nadzorczej,
   2)1/10 członków.
4.Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
5.W przypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza.
6.W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia, przez organy Spółdzielni zwołuje je związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni. W tym przypadku wnioskujący o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinni wystąpić do związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona lub do Krajowej Rady Spółdzielczej o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 33

1.O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się na piśmie, co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia:
   1)wszystkich członków Spółdzielni,
   2)związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
   3)Krajową Radę Spółdzielczą.
2.Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
3.Obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust 2 Spółdzielnia realizuje:
   1)w odniesieniu do członków zamieszkałych w nieruchomościach, w których zarząd nimi wykonywany jest przez Spółdzielnię poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych, na stronie internetowej spółdzielni i w siedzibie spółdzielni.
   2)w odniesieniu do członków nie zamieszkałych w nieruchomościach, o których mowa w pkt. 1 poprzez dostarczenie zawiadomień członkom Spółdzielni drogą korespondencyjną za potwierdzeniem odbioru.

§ 34

1.Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał w tym projekty uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2.Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. l w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty, przez co najmniej 10 członków, Powyższe poparcie projektów uchwał i żądań, o których mowa w ust. l powinno zawierać następujące dane członków: imiona i nazwiska, adres lokalu, numery PESEL oraz własnoręczne czytelne podpisy.
3.Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
4.Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
5.Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni.

§ 35

1.Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w statucie. Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
2.Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrywanie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
3.Walne Zgromadzenie jest ważne i jest zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
4.Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały większością głosów. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
5.Większość kwalifikowana wymagana jest:
   1) 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu  dla podjęcia uchwały o zmianie statutu Spółdzielni,
   2) 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu  dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
   3) 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu  dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni,
   4) 3/4 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu  dla podjęcia uchwał w sprawie likwidacji Spółdzielni.
6.Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołania członków Rady Nadzorczej i Zarządu. Na żądanie 1/5 liczby uprawnionych członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
7.Ustalanie wyników głosowania na Walnym Zgromadzeniu może odbyć się przy pomocy specjalistycznego systemu i urządzeń elektronicznych służących do obliczania głosów, a w przypadku głosowania tajnego eliminujących możliwość identyfikacji jak głosowali poszczególni członkowie Spółdzielni.
8.Głosowanie jawne, o którym mowa w ust. 7 odbywa się poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku na urządzeniu elektronicznym, a tajne tylko poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na urządzeniu elektronicznym.
9.W przypadku głosowania, o którym mowa w ust. 7 protokół z głosowania wygenerowany automatycznie z elektronicznego systemu obliczania głosów stanowi podstawę ustalenia wyników głosowania i sporządzenia protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz stanowi załącznik do protokołu tej komisji.

§ 36

1.Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.
2.Walne Zgromadzenie wybiera prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Wybór prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
3.Przewodniczący prezydium odczytuje listę pełnomocnictw, a następnie porządek obrad podany w zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu.
4.Odczytanie listy pełnomocnictw polega na odczytaniu imienia i nazwiska mocodawcy, jego adresu w zasobach spółdzielni oraz imienia i nazwiska pełnomocnika.
5.Pełnomocnicy, którzy przybyli po odczytaniu listy pełnomocnictw nie mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.

§ 37

1.Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera większością głosów, spośród członków Spółdzielni następujące komisje:
   1)Komisję mandatowo-skrutacyjną, w składzie 3 - 5 osób, do której zadań należy:
     a)sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów członków, pełnomocników osób prawnych - członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolności do czynności prawnych,
     b)sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,
     c)dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego,
   2)Komisję wyborczą, w składzie 3 osób, do której zadań należy sporządzenie alfabetycznej listy kandydatów:
     a)na członków Rady Nadzorczej,
     b)na delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego
     c)na delegata na Kongres Spółdzielczości.
Komisja ta jest wybierana gdy porządek obrad Walnego Zgromadzenia przewiduje wybór członków Rady Nadzorczej lub w/w delegatów),
   3)Komisję wnioskową w składzie 3 osób, do której zadań należy obliczenie liczby wniosków zgłoszonych na piśmie w trakcie obrad.
   4)Inne komisje w miarę potrzeby.
2.Walne Zgromadzenie w zależności od ilości członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu może przegłosować inną liczbę osób wchodzących w skład Komisji, o których mowa w ust.1.
3.Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym większością głosów może dokonać połączenia poszczególnych komisji, o których mowa w ust. 1 w pkt. 1), 2) i 3).
4.Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
5.Komisje sporządzają protokół ze swej działalności, który podpisują przewodniczący i sekretarz komisji.
6.Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji.
7.Protokoły komisji przekazywane są sekretarzowi Walnego Zgromadzenia i stanowią załączniki do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 38

1.Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad, w których przewidziana jest dyskusja, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu wg kolejności zgłoszeń.
2.Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
3.Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej głos może być udzielany poza kolejnością.
4.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowiedź. W przypadku nie zastosowania się mówcy do uwag, przewodniczący Walnego Zgromadzenia odbiera mu głos.
5.Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
6.W sprawach formalnych przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:
   1)sposobu głosowania,
   2)głosowania bez dyskusji,
   3)zakończenia dyskusji,
   4)zamknięcia listy mówców,
   5)zamknięcia listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
   6)zarządzenia przerwy.
7.W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy jeden „za" i jeden „przeciw" wnioskowi.
8.Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym większością głosów.
9.Członkowie Spółdzielni zgłaszają swoje wnioski na piśmie do Komisji Wnioskowej.

§ 39

1.Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie.
2.Każda uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie powinna mieć nadany kolejny numer, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwala została podjęta.
3.Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

§ 40

1.Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w liczbie 11 osób spośród członków Spółdzielni.
2.Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3.Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni, które biorą udział w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnicy osób prawnych.
4.Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie w siedzibie Spółdzielni, w terminie 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
5.Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem:
   1)imienia i nazwiska kandydata,
   2)imienia i nazwiska członka zgłaszającego kandydata,
   3)uzasadnienia podawanej kandydatury.
6.Kandydaci na członków Rady Nadzorczej, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji i składają ustne oświadczenie w zakresie spraw dotyczących:
   1)niekaralności,
   2)merytorycznego przygotowania i posiadanych kompetencji lub kwalifikacji zawodowych,
   3)ewentualnego przebiegu zatrudnienia w Spółdzielni,
   4)prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
   5)pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
   6)niedopełnieniem obowiązku związanego z wnoszeniem opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4 oraz art. 6 ust 3 Ustawy,
   7)liczby kadencji pełnionych w Radzie Nadzorczej Spółdzielni,
   8)dyspozycyjności do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
9)wyrażenia zgody na kandydowanie.
7.Członkowie Spółdzielni mogą zadawać pytania kandydatom na członków Rady Nadzorczej, a kandydaci obowiązani są udzielić zgodnej z prawdą  merytorycznej odpowiedzi.
8.Do zgłoszenia kandydatury członka nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie oraz informacje, o których mowa w ust. 6.
9.Komisja Wyborcza sporządza alfabetyczną listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
10.Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.
11.Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych lub elektronicznego systemu obliczania głosów z zachowaniem wymogów tajności.
12.Jeżeli wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, to na kartach wyborczych są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej .
13.Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
14.Głos jest nieważny, jeżeli:
   1)zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez Komisję Wyborczą,
   2)karta wyborcza jest przekreślona,
   3)zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.

15.Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
16.Jeżeli wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się zgodnie z § 35 ust. 7, 8 i 9 to wyniki głosowania ustala się na podstawie protokołu, o którym mowa w § 35 ust. 9 stanowiącym załącznik do protokołu komisji mandatowo – skrutacyjnej. Bez względu na liczbę kandydatów do Rady Nadzorczej głosujący oddaje głos na kolejno wywoływanych kandydatów poprzez głosowanie na TAK za kandydatem.
17.Każdy członek głosujący może oddać maksymalnie tyle głosów ile jest miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.
18.W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów.
19.Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków Rady określonej w statucie Spółdzielni.

§ 41

Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia podanym członkom do wiadomości w trybie określonym w statucie Spółdzielni, był przewidziany punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 42

1.Postanowienia § 40 statutu Spółdzielni mają odpowiednio zastosowanie przy wyborach delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz delegata na Kongres Spółdzielczości.
2.Delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz delegata na Kongres Spółdzielczości wybiera się w głosowaniu jawnym. Uchwała podejmowana jest  większością głosów.

§ 43

1.Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie w sposób jawny.
2.Członek Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium może być odwołany w głosowaniu tajnym, w tym wypadku nie stosuje się § 35 ust. 1  – zdanie pierwsze statutu Spółdzielni.

§ 44

1.Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwanego Walnego Zgromadzenia.
2.Zarząd jest zobowiązany do zwołania w trybie określonym w statucie dokończenia przerwanego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie przerwania obrad.

§ 45


Zakończenie Walnego Zgromadzenia dokonywane jest przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i następuje po wyczerpaniu porządku obrad.

§ 46


1.Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.
2.Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie do 30 dni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
3.Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwa są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
4.Protokóły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.
5.Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w Walnym Zgromadzeniu powinni być uprzedzeni.

§ 47

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
2.Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą jest nieważna.
3.Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do Sądu.
4.O tym czy uchwała jest sprzeczna z ustawą, postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzi w interesy Spółdzielni albo ma na celu pokrzywdzenie jej członka może zdecydować wyłącznie Sąd, w postępowaniu ustalającym nieistnienie albo nieważność uchwały bądź w postępowaniu o jej uchylenie.
5.Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.
6.Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia.
7.Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą.
8.Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
9.Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w ust. 8 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie.
10.Właściciel lokalu nie będący członkiem Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia w takim zakresie w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu.

§ 48

Sprawy związane z obradowaniem Walnego Zgromadzenia, które nie zostały uregulowane rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje prezydium Walnego Zgromadzenia.