6. 2) Rada Nadzorcza


§ 49

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 50

1.Rada Nadzorcza składa się z 11 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wyłącznie spośród członków Spółdzielni.
2.Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni umocowana przez tę osobę prawną..
3.Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana do Walnego Zgromadzenia odbywanego po trzech latach.
4.Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest działać w interesie i dla dobra całej Spółdzielni, oraz powinien odznaczać się dużą wiedzą z zakresu problematyki społecznej, gospodarczej i problematyki spółdzielczości mieszkaniowej.
5.Członków Rady Nadzorczej obowiązuje zachowanie tajemnicy w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej.
6.Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
7.W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.

§ 51

Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
   1)odwołania większością 2/3 głosów członków biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu,
   2)zrzeczenia się mandatu członka Rady Nadzorczej,
   3)ustania członkostwa w Spółdzielni.

§ 52

1.Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
   1)uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
   2)nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
     a)badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
     b)dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
     c)przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków;
   3)podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
   4)podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
   5)zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
   6)rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
   7)składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych
   8)podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni w w/w czynnościach wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych.
   9)wybór i odwoływanie w formie uchwał członków Zarządu Spółdzielni.
  10)podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące
z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
  11)wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
  12)ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w Sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
  13)uchwalanie zasad dysponowania odzyskanymi mieszkaniami,
  14)uchwalanie zasad prowadzenia i finansowania inwestycji oraz jej przeznaczenia,
  15)uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych w statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.
  16)uczestniczenie w kontrolach zewnętrznych Spółdzielni.
2.W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku w lokalach Spółdzielni.
3.Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 53

1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium Rady Nadzorczej wchodzi przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady Nadzorczej.
2.Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
3.Prezydium Rady Nadzorczej nie jest władne do podejmowania uchwał.
4.Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu komisje stałe lub czasowe oraz dokonać wyboru prezydium tych komisji.
5.Prezydium i komisje Rady Nadzorczej, mają tylko charakter pomocniczy dla Rady Nadzorczej i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków organów Spółdzielni, czy jej służb etatowych.
6.Za udział w posiedzeniach prezydium i komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 54

1.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego zastępca.
2.Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
3.Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od daty pisemnego zgłoszenia wniosku.
4.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady Nadzorczej w formie pisemnej.
5.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady określonego statutem Spółdzielni.
6.W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inni zaproszeni goście.
7.Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
8.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.7 wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość plenarnych posiedzeń Rady Nadzorczej, przy czym warunkiem wypłacenia tego wynagrodzenia jest udział członka Rady Nadzorczej w każdym posiedzeniu w danym miesiącu.
9.Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie Rady Nadzorczej nie odbywa się, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7  członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje.

§ 55

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres i sposób jej działania, tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.