6. 3)  Zarząd

§ 56

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 57

1.Zarząd składa się z dwóch lub trzech członków, w tym prezesa i jego zastępcy.
2.Kandydat na członka Zarządu nie musi być członkiem Spółdzielni, natomiast musi spełniać następujące wymagania:
   1)posiadać wyższe wykształcenie,
   2)posiadać dużą wiedzę praktyczną w zakresie problematyki zarządzania nieruchomościami i spółdzielczości mieszkaniowej,
   3)posiadać umiejętności kierownicze i organizatorskie,
   4)posiadać zaświadczenie o niekaralności.
3.Wyboru członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza w drodze konkursu.
4.Członków Zarządu, wybiera i odwołuje lub zawiesza w głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza.
5.Walne Zgromadzenie może odwołać większością głosów w głosowaniu tajnym tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.
6.Z nowo powołanymi członkami Zarządu, Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.
7.Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki. Udzielenie takiego pełnomocnictwa wymaga zgody Rady Nadzorczej.
8.Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych. Udzielenie takiego pełnomocnictwa nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
9.Odwołanie członka Zarządu lub zawieszenie go w czynnościach nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.

§ 58

1.Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik w zakresie swojego pełnomocnictwa.
2.Oświadczenie, o którym mowa w ust.1, składają w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
3.Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków Zarządu, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

§ 59

1.Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w Ustawie, ustawie Prawo Spółdzielcze lub statucie innym organom, a w szczególności:
   1)podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni właścicieli lokali,
   2)zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
   3)zawieranie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
   4)zawieranie umów o przeniesienie własności lokalu,
   5)zawieranie umów najmu lokali oraz umów dzierżawy gruntów,
   6)sporządzanie projektów planów gospodarczych,
   7)prowadzenie gospodarki Spółdzielni na podstawie uchwalonych planów przez Radę Nadzorczą i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
   8)zabezpieczanie majątku Spółdzielni,
   9)sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzania Walnemu Zgromadzeniu,
  10)udzielanie pełnomocnictw,
  11)zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  12)zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań, w ramach uchwał Walnego Zgromadzenia.
  13)współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi oraz z innymi organizacjami.
2.Zarząd sporządza i składa do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej okresowe sprawozdania wykonania planów, a bilanse i roczne sprawozdania finansowe składa do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.

§ 60

Szczegółowy tryb pracy Zarządu i innych spraw organizacyjnych określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Walne Zgromadzenie.