7. 3) Prawo odrębnej własność lokalu

§ 83

1.Odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego.
2.Przeniesienie własności lokalu na rzecz członka nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia zezwalającej na zbycie nieruchomości.
3.Jeżeli dana nieruchomość jest zarządzana przez Spółdzielnię w trybie określonym w art. 1 ust. 3 oraz w art. 27 ust 2 Ustawy, to Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nie będącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.
4.Powstanie odrębnej własności lokalu następuje z chwilą dokonania wpisu do księgi wieczystej.

§ 84

1.W razie wyodrębnienia własności lokali, właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali.
2.Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
3.Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.
4.Jeżeli nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, stanowi grunt zabudowany kilkoma budynkami, udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej jego lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi w tej nieruchomości.
5.Spółdzielnia jest właścicielem samodzielnych lokali nie wyodrębnionych w nieruchomości wspólnej.
6.Udział Spółdzielni w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej samodzielnych lokali nie wyodrębnionych w nieruchomości wspólnej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi – z zastrzeżeniem art. 42 ust 6 Ustawy.
7.Do wyznaczenia stosunku, o którym mowa w ust. 3 i 5 niezbędne jest określenie, oddzielnie dla każdego samodzielnego lokalu, jego powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń do niego przynależnych – z zastrzeżeniem art. 42 ust 6 Ustawy.
8.Podstawą do określenia powierzchni użytkowej danego lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń do niego przynależnych jest inwentaryzacja architektoniczna posiadana przez Spółdzielnię– z zastrzeżeniem art. 42 ust 6 Ustawy.

§ 85

1.Spółdzielni, jako dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przysługują co do nie wyodrębnionych lokali oraz co do nieruchomości wspólnej takie same uprawnienia, jakie przysługują właścicielom lokali wyodrębnionych; odnosi się to także do jego obowiązków.
2.Jeżeli do wyodrębniania własności lokali dochodzi sukcesywnie, właściciele lokali już wyodrębnionych nie są stronami umów o wyodrębnieniu dalszych lokali.

§ 86

Właściciel lokalu nie będący członkiem spółdzielni może zaskarżyć do Sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia spółdzielni w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu. Przepisy § 47 statutu stosuje się odpowiednio.

§ 87

1.Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.
2.Wniosek, o którym mowa w ust.1 za Spółdzielnię jako właściciela lokali składa Rada Nadzorcza.
3.Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

§ 88


Przepisy art. 18-22, art. 23 ust. 2, art. 24, art. 241, art. 26 i art. 27 Ustawy stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.