7. 4)  Najem lokali mieszkalnych

§ 89

O zawarciu umowy najmu lokalu mieszkalnego decyduje Zarząd po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej.

§ 90

1.Warunki wynajmu lokalu mieszkalnego określać będzie indywidualna umowa zawarta przez Spółdzielnię z najemcą.
2.Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nie rodzi po stronie najemcy roszczenia
o przyjęcie w poczet członków.
3.Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego uzależnione jest od wpłacenia przez najemcę kaucji. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia przekazania lokalu Spółdzielni po potrąceniu należności Spółdzielni.
4.Wysokość czynszu najmu lokalu mieszkalnego ustala Zarząd Spółdzielni biorąc pod uwagę stan techniczny lokalu.

§ 91

1.Do umów najmu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Spółdzielni mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów.
2.Uregulowania dotyczące najmu lokali mieszkalnych mają odpowiednie zastosowanie do lokali będących pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.

 

7. 5)  Najem lokali użytkowych

§ 92

1.Istniejące lokale użytkowe mogą być oddawane w użytkowanie osobom prawnym i fizycznym na podstawie umowy najmu określającej szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy.
2.W sprawach nieuregulowanych w umowach najmu lokali użytkowych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

8. Zamiana lokali.

 

§ 93

 

1.Spółdzielnia nie prowadzi działalności związanej z realizacją zamian lokali.
2.Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwiać członkom dokonywanie zamian lokali mieszkalnych i garaży między sobą oraz osobami zajmującymi lokale mieszkalne nie będące własnością Spółdzielni jeżeli osoby te odpowiadają wymogom statutu.