11. 2) Zarządzanie nieruchomościami i wnoszenie opłat.

      11. 2.1 ) Zasady ogólne

§ 123

1.Spółdzielnia ma obowiązek zarządzać:
   1)nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na postawie Ustawy mienie jej członków,
   2)nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Spółdzielni i właścicieli lokali.
2.Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Spółdzielni jest wykonywany przez Spółdzielnię jak zarząd powierzony, choćby właściciele lokali nie byli członkami Spółdzielni. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o własności lokali nie narusza kompetencji organów Spółdzielni. Właściciele lokali będący członkami udzielają Spółdzielni upoważnienia do dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.
3.Obowiązku określonego w ustępie 1 nie stosuje się w odniesieniu do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, o których mowa w art. 241 lub art. 26 Ustawy.

§ 124

1.Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Uchwała ta nie narusza przysługujących członkom Spółdzielni spółdzielczych praw do lokali.
2.Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami Spółdzielni.
3.W przypadkach określonych w ust 1 i 2 właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

§ 125

1.Spółdzielnia obowiązana jest do prowadzenia dla każdej nieruchomości ewidencji kosztów i przychodów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej, jak i ewidencji pożytków i innych przychodów z tej nieruchomości.
2.Okresem rozliczeniowym nieruchomości, określonych w ust. 1 wspólnej jest rok kalendarzowy.