11. 2.4 ) Rozliczenia kosztów energii cieplnej


§ 134

1.Koszty zakupu energii cieplnej rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni lokali, od której naliczane są opłaty na pokrycie kosztów energii cieplnej.
2.Różnica pomiędzy kosztami zakupu energii cieplnej a zaliczkowymi opłatami na ich pokrycie rozliczana jest indywidualnie z użytkownikami lokali w ramach danego budynku.
3.Jeżeli na podstawie rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 powstanie nadwyżka zaliczkowych opłat nad kosztami zakupu energii cieplnej, to Spółdzielnia dokonuje zwrotu tej nadwyżki użytkownikom lokali proporcjonalnie do powierzchni lokalu, od której naliczane są opłaty na pokrycie kosztów energii cieplnej.
4.Jeżeli na podstawie rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 powstanie nadwyżka kosztów zakupu energii cieplnej w stosunku do zaliczkowych opłat na ich pokrycie, to użytkownicy lokali zobowiązani są ją pokryć w terminie 30 dni od dnia otrzymania indywidualnego rozliczenia.
5.Okresem rozliczeniowym kosztów zakupu energii cieplnej i zaliczkowych opłat na ich pokrycie jest rok kalendarzowy.
6.Do dokonania rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 nie jest wymagane zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie.
7.Szczegółowe zasady rozliczania kosztów zakupu energii cieplnej określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

11. 2.4 ) Rozliczenia kosztów energii cieplnej

§ 134

1.      Koszty zakupu energii cieplnej rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni lokali, od której naliczane są opłaty na pokrycie kosztów energii cieplnej.

2.      Różnica pomiędzy kosztami zakupu energii cieplnej a zaliczkowymi opłatami na ich pokrycie rozliczana jest indywidualnie z użytkownikami lokali w ramach danego budynku.

3.      Jeżeli na podstawie rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 powstanie nadwyżka zaliczkowych opłat nad kosztami zakupu energii cieplnej, to Spółdzielnia dokonuje zwrotu tej nadwyżki użytkownikom lokali proporcjonalnie do powierzchni lokalu, od której naliczane są opłaty na pokrycie kosztów energii cieplnej.

4.      Jeżeli na podstawie rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 powstanie nadwyżka kosztów zakupu energii cieplnej w stosunku do zaliczkowych opłat na ich pokrycie, to użytkownicy lokali zobowiązani są ją pokryć w terminie 30 dni od dnia otrzymania indywidulanego rozliczenia.

5.      Okresem rozliczeniowym kosztów zakupu energii cieplnej i zaliczkowych opłat na ich pokrycie jest rok kalendarzowy.

6.      Do dokonania rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 nie jest wymagane zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie.

7.      Szczegółowe zasady rozliczania kosztów zakupu energii cieplnej określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.