15.  Likwidacja Spółdzielni

§ 156

1.Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji wskutek zgodnych uchwał Walnych Zgromadzeń  zapadłych większością 3/4 głosów na dwóch kolejno po sobie następujących Zebraniach, w odstępie, co najmniej 2 tygodni.
2.Spółdzielnia postawiona w stan likwidacji może przed upływem roku od dnia podjęcia drugiej uchwały Walnego Zgromadzenia o likwidacji przywrócić swoją działalność na podstawie uchwały Zebrania podjętej większością 3/4 głosów.

§ 157

W razie przekształcenia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego w Spółdzielni w prawo odrębnej własności lokalu, księga wieczysta prowadzona dla ograniczonego prawa rzeczowego staje się księgą wieczystą dla nieruchomości, a wpisana w tej księdze hipoteka na ograniczonym prawie rzeczowym staje się hipoteką na nieruchomości.

§ 158

Postępowanie likwidacyjne Spółdzielni prowadzone jest na zasadach określonych w art. od 114 do 129 Prawa Spółdzielczego.