bhp
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce” zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce” za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 01.01.2019r.  do 31.12.2019 r. Przedmiotem oferty jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019 oraz wykonanie innych obowiązków wyszczególnionych w poniższych warunkach składania ofert.

Oferty należy składać lub przesyłać do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce" os. Kombatantów 1, 31-630 Kraków w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce” za 2019 r.” w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 18 październila 2019 r. do godz. 13:00. Decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni. Oferty złożone po upływie terminu do ich składania oraz niespełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym zaproszeniu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. Informację o oferencie, w tym:
          a. forma prowadzenia działalności,
          b. kopia wpisu do rejestru biegłych rewidentów,
          c. kopia wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
          d. wykaz podmiotów audytowanych, z wyszczególnieniem podmiotów z branży spółdzielczości mieszkaniowej,
 2. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 3. Cenę brutto za przeprowadzenie badania, sporządzenia pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania oraz warunki i terminy płatności,
 4. Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, z tym oświadczenie, że zakończenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni i przedłożenia opinii i raportu nastąpi nie później niż 24 kwietnia 2020 r.
 5. Zobowiązanie się w ramach oferty do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, w którego porządku obrad będzie ocena sprawozdania finansowego, o którym mowa powyżej, oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu (czerwiec 2020r.), zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2019, w celu prezentacji wyników badania dokonanego przez biegłego rewidenta,
 6. Zobowiązanie się w ramach oferty do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości w Spółdzielni, sporządzonych w formie „listu poufnego do Zarządu”,
 7. Oświadczenie o akceptacji treści proponowanego przez Spółdzielnię projektu umowy o badanie sprawozdania finansowego, (wzór umowy i dane podmiotu do złożenia umowy w załączeniu)
 8. Oświadczenie o akceptacji terminu podpisania umowy do 22 listopada 2019r.
 9. Kopie polisy ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej oferenta.

Złożona oferta nie podlega zwrotowi Oferentowi i stanowi załącznik do dokumentacji z przeprowadzania postępowania związanego z wyłonieniem oferenta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019 oraz wydanie opinii biegłego rewidenta wraz z raportem oraz wykonanie innych obowiązków wyszczególnionych w warunkach składania ofert.
Podstawowe informacje niezbędne do przygotowania oferty udostępni Główny Księgowy - Pani Ingeborga Cenda email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12 349 78 16.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo:
•    zakończenia postępowania związanego z wyłonieniem oferenta w każdym czasie bez podawania przyczyn,
•    zakończenia postępowania bez wyłonienia oferenta,
•    swobodnego wyboru oferenta, bez konieczności informowania pozostałych oferentów o dokonanym wyborze.
Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego nastąpi w dniu 13 listopada 2019r.